Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Siedlce Wyróżnione - Liga na medal

j_mandal_zjazd_1 W całym kraju trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza Ligi Obrony Kraju. Mazowiecka organizacja LOK liczy ponad pięć tysięcy członków. Stowarzyszeni główny nacisk położyli na pracę z młodzieżą w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego. II Zjazd Delegatów Mazowiec­kiej Organizacji Wojewódzkiej LOK obradował w sobotę, 12 lu­tego, na terenie I Brygady Pan­cernej w Wesołek koło Warsza­wy. Brało w nim udział pięćdzie­sięciu czterech delegatów. Sie­dlecki Zarząd Rejonowy LOK re­prezentowali: prezes kpt rezerwy Jerzy Mandał, wicepre­zesi Zbigniew Brzuszczyński i Je­rzy Gieruk oraz przewodniczący dwóch kół LOK. Podczas zjazdu, Mazowiecka Organizacja LOK otrzymała pu­char za zajęcie n miejsca w ogól­nopolskiej rywalizacji woje­wódzkich ogniw. Medale i dy­plomy dostali również najak­tywniejsi działacze. Wręczał je prezes LOK, pułkownik Grze­gorz Jarząbek. Wśród wyróżnionych nie za­brakło tych z Siedlec. I tak Jerzy Gieruk został odznaczony zło­tym, a Zbigniew Brzuszczyński brązowym medalem „Za Zasłu­gi Dla Ligi Obrony Kraju”. Jerzy Mandał został wyróż­niony dyplomem za działalność w Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK oraz "Medalem 65-lecia Obrony Kraju". Podczas dyskusji mówił on o problemach siedleckich działaczy. Stwierdził, że sukcesy, które udało się osiągnąć zależą od po­zyskania działaczy społecznych. Jako przykład podał Zarząd Gminny LOK z Kotunia. Tamtej­si lokowcy od lat organizują wspaniałe imprezy strzeleckie. Między innymi ten o Puchar Dy--rektora SKR w Trzemuszce i o Puchar Sołtysa.
- Jako jedyni na Mazowszu mamy dwa uczel­niane koła LOK - mówił Mandał. - Wreszcie nie bez znaczenia jest pomoc ze strony naszych spon­ sorów. Dzięki staroście Zyg­ muntowi Wielogórskiemu mo­ gą odbywać wiosenno-jesienne zawody szkolnych i studenckich kół o puchar starosty powiatu siedleckiego. Mandał poruszył też kwestię zapaści w szkoleniu kierowców.
-Jeżeli nasz ośrodek szkolenio­ wy nie będzie miał takiego sa­ mochodu ciężarowego jakim dysponuje WORD, nie ma mo­ wy o dobrych wynikach finan­sowych. Zaapelował też o lepszą współpracę z mediami. Przewodniczący dwóch kół, Grzegorz Gieruk zaapelował do władz o zakup nowoczesnej broni strzeleckiej. Po to, by przyciągnąć do kół jak najwięcej młodych ludzi. Na zjeździe zostały wybrane (stare) nowe władze. Prezesem ponownie został pułkownik Mi­chał Wojstkowski. Kapitan re­zerwy Jerzy Mandał został wy­brany do składu jedensatooso-bowego Mazowieckiego Zarzą­du Ligi ObronyKraju.

Życie Siedleckie Nr 7 z dnia 18 luty 2011 r. - Luiza KARABAN