Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Chwała żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego

 

W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie na stokach Cytadeli Poznańskiej odsłonięto monument, granitowy pomnik poświęcony żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego, której wydzielone pododdziały brały udział w ramach styczniowej ofensywy w bojach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski spod jarzma hitlerowskich Niemiec. Idea postawienia tego pomnika pojawiła się w październiku 2009 r. w gronie organizacji patriotyczno‑obronnych oraz kombatanckich kultywujących tradycje walk Żołnierza Polskiego o odzyskanie niepodległości po mrocznych latach okupacji. Utworzono wówczas Komitet Honorowy Budowy Pomnika pod przewodnictwem ówczesnej posłanki na Sejm Rzeczypospolitej, a obecnie europosłanki Krystyny Łybackiej. W skład Komitetu wszedł prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskiej gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Pracami związanymi z projektowaniem pomnika, jego lokalizacją, a następnie wykonawstwem kierował płk (r) Zygmunt Maciejny, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W pracach Komitetu z ramienia Ligi Obrony Kraju uczestniczyli: sekretarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej ppłkv (r) Bogdan Mrowiec, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego płk (r) Janusz Dobrzański oraz prezes Rejonowej Organizacji LOK w Poznaniu płk (r) Zbigniew Ornaf..

 
czata 2015 02 03 12a
Gratulacje dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK za czynny udział w pracach Komitetu Honorowego i Organizacyjnego na ręce dyrektora Biura ZW LOK płk (r) Janusza Dobrzańskiego składa europosłanka Krystyna Łybacka, przewodnicząca Komitetu Honorowego Budowy Pomnika
czata 2015 02 03 12b
Delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK po złożeniu kwiatów oddaje hołd żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego. Od lewej stoją: płk (r) Tadeusz Janowski, gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, st. chor. sztab. Marek Stebach, płk (r) Janusz Dobrzański.

W tym miejscu wskazanym jest przypomnienie pewnych faktów historycznych związanych z utworzeniem 2 Armii Wojska Polskiego i jej szlakiem bojowym. 2 Armia Wojska Polskiego była formowana na wschodnich rubieżach wyzwolonej Rzeczypospolitej, tj. na Podlasiu oraz w miastach, m.in. w Lublinie, do walki ze znienawidzonym okupantem hitlerowskim. Skład osobowy 2 Armii tworzyli zarówno żołnierze w ramach ogłoszonego poboru, tzw. poborowi, jak i ochotnicy, byli żołnierze ruchu oporu rekrutujący się z takich podziemnych formacji, jak Armia Ludowa, Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Ludzie ci, około 100 000 osób, bez względu na opcje polityczne i formacje militarne znaleźli się w szeregach 2 Armii, stawiając sobie zasadniczy cel – czynny udział w bojach o odzyskanie niepodległości. Szlak bojowy 2 Armii przebiegał na linii Lublin, Poznań, Wrocław, Zgorzelec, Budziszyn i Melnik k. Pragi (Czechy).

 
czata 2015 02 03 13
Przed złożeniem kwiatów delegacja w składzie: ppłk (r) Tadeusz Paczek – były żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego, płk (r) Janusz Dobrzański – dyrektor BWZW LOK, Tadeusz Glembulski – syn byłego żołnierza 2 Armii Wojska Polskiego, st. chor. sztab. Marek Stebach.

To pod Budziszynem żołnierze 2 Armii stoczyli jedną z największych bitew II wojny światowej, w której uczestniczyli żołnierze polscy, rozgramiając dywizje armii hitlerowskie feldmarszałka Schörnera, która to armia w kwietniu usiłowała przebić się odsieczą w rejon walk wokół Berlina. To właśnie żołnierze 2 Armii, odnosząc zdecydowane zwycięstwo w bitwie pod Budziszynem kosztem życia wielu tysięcy żołnierzy, niszcząc niemieckie zgrupowanie pancerne, przyczynili się do sukcesu Armii Czerwonej i Wojska Polskiego jakim było zdobycie Berlina.

czata 2015 02 03 14Bogusław Graliński, kronikarz, falerysta i poeta wygłasza wiersz
swojego autorstwa. W tle pod pomnikiem warta honorowa,
w składzie której jest członkini Ligi Obrony Kraju Szkolnego
Koła LOK klasy mundurowej Aleksandra Lachman.

W tym roku, 16 maja, pomimo licznych trudności i często towarzyszącej niesprzyjającej atmosfery ze strony niektórych środowisk kombatanckich na skarpie Cytadeli stanął długo oczekiwany pomnik. Pomnik ten w swym zarysie w formie sześciometrowej ściany granitowej przedstawia trzech podrywających się do boju ataku żołnierzy. Autorem pomnika jest architekt Marcin Urbanek z Warszawy. Makieta pomnika w skali 1:20 znalazła poczesne miejsce w sali tradycji Wielkopolskiej LOK, gdzie miała miejsce stosowna uroczystość. Uświetniło ją patriotyczne wystąpienie europosłanki Krystyny Łybackiej, przewodniczącej Komitetu Honorowego Budowy Pomnika oraz wykonany przez Bogusława Gralińskiego, poetę, falerystę i kronikarza Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK wiersz poświęcony żołnierzom 2 Armii pt. „Echa tamtych dni”. Swoje wystąpienie miał również Tadeusz Klembulski, syn jednego z żołnierzy tej formacji, który podzielił się wspomnieniami swojego ojca z walk na szlaku bojowym 2 Armii.

W uroczystości uczestniczyły liczne delegacje organizacji i stowarzyszeń patriotycznych, paramilitarnych i kombatanckich oraz nieliczni już byli żołnierze 2 Armii Wojska Polskiego, a wśród nich ppłk w st. spocz. Tadeusz Paczek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu. Sprawozdanie z działalności Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego przedstawił płk(r) Zygmunt Maciejny. Członkowie Komitetu zostali uhonorowani statuetkami. Przy dźwiękach werbli delegacje stowarzyszeń i organizacji uczestniczących w uroczystości złożyły po pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Ligi Obrony Kraju kwiaty złożyła delegacja w składzie: prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, dyrektor BWZW LOK płk (r) Janusz Dobrzański oraz pracownicy Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK – ppłk (r) Tadeusz Goławski i st. chor. sztab. Marek Stebach.

Uroczystość zakończył apel pamięci, salwa honorowa kompanii Wojska Polskiego oraz wykonanie przez orkiestrę wojskową z G arnizonu Szczecin pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My pierwsza brygada”. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w festynie plenerowym połączonym z tradycyjnym obiadem żołnierskim.

Echa tamtych dni

Nie byli gorsi – od 1 Armii
Chociaż nie pierwsi – fakt ten jest znany
W całej historii Wojska Polskiego
Są zapisani swymi zgłoskami.

Czterdziesty czwarty – ósmego lipca
Dowódcą został Karol Świerczewski
Jako generał – już 2 Armii
W swoich szeregach, starał się zmieścić.

Cztery dywizje – od pięć do osiem
Takie numery nosiły w sobie
Także saperzy i artyleria
I spec – jednostki – są formowane.

Lublin, Lubartów, Chełm, Zamość, Siedlce
A także Łuków, były tym miejscem
Gdzie żołnierz polski wierząc w zwycięstwo
W szkolenie wkładał siły i serce.

We wrześniu roku tego samego
Piątą dywizję zaczęto tworzyć (9 DP)
Armia Ludowa, Armia Krajowa
I Bataliony (Chłopskie), zaczęły wręcz żyć.

Na Ukrainie miało to miejsce
Chociaż nie tylko, bowiem masowo
Do 2 Armii Wojska Polskiego
Płynęli „wolni” i ci z poboru.

Karol Świerczewski – stopień generał
Odszedł czasowo do 3 Armii
6 Dywizja (Piechoty) odeszła również
Powrócił wkrótce – epizod znany.

W dniach dziewiętnasty – dwudziesty drugi
W styczniu to było – w czterdziestym piątym
5 Dywizja (Piechoty) poszła do przodu
W zasięgu miała rejon Warszawy.

Dwudziesty ósmy – tegoż miesiąca
Cała już Armia – zaczęła przemarsz
W rejon Piotrkowa, Kutna i Łodzi
Dla historyków to wdzięczny temat.

Marszałek Żukow – Front Białoruski (1)
Wchłonął zaś Armię rozbudowaną
O 1 Korpus – Korpus Pancerny
Piechotą (10 DP), działa (2 DA), moździerze (1 BM) – razem.

Ześrodkowanie, ale już w marcu
Do trzynastego – było zadaniem
W rejonie Piły, Krzyża, Czarnkowa
To już Pomorze Zachodnie – zatem.

Dwudziesty marca – jednostki Armii
Przejął dowódca Ukraińskiego
1 Frontu – marszałek Koniew
Wraz z artylerią (2 DA), pancer. do tego (1 KPanc.)

Dziewięć dni później (29.03) skończył się etap
Przegrupowania do Wzgórz Trzebnickich
Sił, które miały zdobywać Wrocław
A 2 Armia – też była przy tym.

Czwartego kwietnia padł słynny rozkaz
Przemarszu Armii w kierunku Nysy (Łużyckiej)
By z dziesiątego na jedenasty
W nocy zluzować radzieckie siły.

To Ober Vorwerk, Zagórze także
Było odcinkiem, z którego potem
Wyszło natarcie – jako berlińskie (oper.berlińska)
W historii Armii – to Karty Złote.

W dniach piętnastego – do osiemnasty
W sile poważnej w warunkach wojny*
Armię włączono do operacji
Berlińską zwaną i to są fakty.

Po sforsowaniu Nysy Łużyckiej
Wzięła Rothenburg – data jest pewna
I przełamując obronę wroga
Dalej już parła w kierunku Drezna.

Osiemnastego – w kwietniu to było
Stoczyła Bitwę pod Budziszynem
Gdzie kosztem ofiar i to dość licznych
Już nie spoczęła – ani na chwilę.

Feldmarszal Schörner dowodził Grupą
Pancernej Armii – „Centrum” się zwała
Która w marzeniach – wodza Hitlera
Z marszu sam Berlin – wyzwolić miała.

Znaczące siły chciały się przedrzeć
By uratować stolicę Rzeszy (III)
Jednak wkład Armii (2 WP) – złamanie Niemców
Po dzień dzisiejszy – potomnych cieszy.

Bitwa ta trwała aż dni dwanaście
Zaś po tym fakcie, całym swym frontem
Zaczęła zmierzać już na południe
Stosując formę walki obronnej.

Czwartego maja w kierunku Mĕlnik
Z rejonu Kamenz, Dauban – ruszyła
A także Pragi, która w tym czasie
Pod okupacją niemiecką była.

Działania swoje – jedenastego
Polegające na wyzwoleniu
Czechosłowacji, spod jarzma wroga
Północ od Pragi – już zakończyła.

Była to Armia, wcale niemała
Stan osobowy, ludzi i sprzętu
Stanowił siłę, która umiała
Być sporą cząstką – tego odwetu

Który był słusznym – za zniewolenie
Słowian, a także innych narodów
Za tyle ofiar i istnień ludzkich
Zemsta konieczną – była na wrogu!

Historia Armii jest przebogata
Są jeszcze Ludzie, którzy walczyli
Pod sztandarami Wielkiej Jednostki
I w dniu dzisiejszym – tutaj przybyli!

Schylmy więc czoło w Ich obecności
Przed monumentem, który za chwilę
Będzie dowodem, dużej wdzięczności
Za krew i życie – poświęceń tyle.

Jesteśmy winni to potomności
Póki sił starczy, bądźmy złączeni
Ideą, myślą i działalnością
I nie dopuśćmy, by byli w cieniu.

Ci, którzy wszystko oddali Sprawie
Uroczystości można zaczynać
Poznań jest dumny, że w jego murach
Nastąpi piękny, wspaniały finał.

Szesnasty maja – po tylu latach
Spełni marzenia – Tych co przeżyli
Oraz następców Tamtych Pionierów
Obyśmy dalej – Rodziną byli!

* 89 tys. żołnierzy i oficerów, 1422 działa i moździerze, 450 czołgów i dział pancernych.

 
   
  powrot