Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

II Zjazd Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

   
sztandar_odz

W dniu 12 lutego 2011 roku w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej odbył się II Zjazd Delegatów Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
W Zjeździe uczestniczyło 50 delegatów wybranych w powiatowych i rejonowych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Reprezentowali ponad czterotysięczną rzeszę członków Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Zaproszeni byli także członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOW oraz: 
- Pan płk (r) Grzegorz JARZĄBEK - Prezes Ligi Obrony Kraju,
- Pan płk dypl. Jerzy DŁUGOSZEWSKI - Dyrektor Biura ZG LOK Warszawa,
- Pan płk (r) dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- Pan płk dypl. Janusz WIATR - Zastępca Dowódcy 1 WBPanc.,
- Pan kpt. (r) Edward KUBLIK - Prezes KŻR LOK nr 65 Warszawa Praga.Zjazd Delegatów otworzył Prezes Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan płk (r) mgr Michał WOJTKOWSKI i powitał zaproszonych gości . Następnie Zjazd przyjął porządek i regulamin obrad.

   

W imieniu Zarządu Głównego Krajowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – jego Wiceprezes Pan płk(r.) dr hab Ryszard SOBIERAJSKI odznaczył sztandar Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK medalem „ Zwycięzcom 1945”. Prezes Ligi Obrony Kraju Pan płk (r.) Grzegorz JARZĄBEK wraz z zastępcą dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej wręczyli działaczom Ligi Obrony Kraju przyznane przez Ministra Obrony Narodowej medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju „:

- srebrne : Pani Annie GRYŻEWSKIEJ i Panu Mirosławowi GRYŻEWSKIEMU;

- brązowe: Pani Darii OLENDER i Panom : Władysławowi GAJEWSKIEMU, Andrzejowi JANISZKOWI, Mariuszowi RĘDOWICZOWI i Andrzejowi WALIŃSKIEMU;

Medalem 65-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”wyróżniono Pana Jerzego MANDAŁA oraz medalami „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” :

- złotym: Panów Zbigniewa BRZUSZCZYŃSKIEGO i Jerzego GIERUKA ;

- brązowym: Pana Grzegorza GIERUKA.

2011_zjazd_5 2011_zjazd_6

Po wyborze protokolantów Zjazdu - Pan Prezes płk (r.) Michał WOJTKOWSKI przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku za lata 2006-2010, w którym dokonał szczegółowej analizy działalności Zarządu i naszej organizacji w mijającej kadencji . Podsumowując okres pięcioletniej działalności Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Prezes stwierdził, że pokonując wiele trudności zwłaszcza o charakterze ekonomicznym, dzięki zadaniom zleconym przez MON, MSiT i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nasza organizacja wojewódzka wypełniła w minionej kadencji swoje zadania statutowe związane z patriotycznym wychowaniem społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży.

2011_zjazd_1 2011_zjazd_2

Wszystkim tym, którzy swym zaangażowaniem, sumienną codzienną pracą przyczynili się do uzyskania wysokich osiągnięć Prezes MOW LOK w złożył serdeczne podziękowanie za pracę . W dowód uznania 24 członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOW oraz czterem członkom i działaczom Zarządów Rejonowych LOK Prezes MOW LOK wręczył pamiątkowe dyplomy.

Sprawozdanie ustępującej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK przedstawił jej Przewodniczący Pan Włodzimierz KARCZEWSKI .

Oceniając gospodarkę finansową Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK stwierdził , że przebiega ona prawidłowo. Należycie gospodaruje zdobytymi środkami finansowymi. Podnoszona jest rentowność i średni wskaźnik tej rentowności. Stwierdził również, że w kadencji 2006 – 2010 do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne skargi, które wymagałyby podjęcia interwencji wyjaśniających przez Komisję.

2011_zjazd_3 2011_zjazd_4

Przedkładając sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Wojewódzkiej Organizacji LOK oraz biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w dziedzinie: organizacyjno-statutowej, sportowo-obronnej, politechnicznej i wodnej oraz finansowo-księgowej w latach 2006-2010 , Przewodniczący MWKR postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju za okres minionej kadencji 2006 – 2010.

2011_zjazd_7 2011_zjazd_8

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem z działalności MOW, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ogółem w dyskusji uczestniczyło dziesięciu delegatów - działaczy z Zarządów Powiatowych i Rejonowych , którzy w swoich wystąpieniach odnieśli się do sprawozdania oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi :

działań związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem działaczy społecznych w terenie,

poszukiwania i pozyskiwania sponsorów naszych imprez sportowo-obronnych,

kształtowania patriotyzmu i dumy narodowej wśród młodego pokolenia,

propagowania tradycji i historii oręża polskiego,

pozyskiwania młodych członków do organizacji LOK poprzez zaproponowanie im różnorodnych form spędzenia wolnego czasu w tym zainteresowanie ich m.in. sportami obronnymi,

zakładania na Mazowszu modelarni jako sposobu na spędzenie wolnego czasu,

skutków likwidacji bazy w terenie (ośrodków szkolenia kierowców) , które nie wytrzymują konkurencji rynkowej i stają się nierentowne,

kłopotów dotyczących odpisywania przez działaczy i sympatyków naszego stowarzyszenia 1% podatku dla LOK jako organizacji pożytku publicznego,

niezgłaszania zawodów strzeleckich szczebla wojewódzkiego do kalendarza PZSS oraz braku wyników z imprez i zawodów na stronach internetowych MOW LOK,

organizacji cyklicznych imprez sportowo-obronnych we współdziałaniu z jednostkami samorządowymi,

integracji środowisk lokalnych poprzez udział w organizowanych przez LOK imprezach we współdziałaniu z władzami samorządowymi,

reklamowania działań LOK w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środkach masowego przekazu,

uatrakcyjnienia imprez sportowych i zawodów strzeleckich,

pozyskiwania do naszej MOW LOK , władz terenowych i wojewódzkich większej ilości kobiet,

2011_zjazd_9 2011_zjazd_10

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Prezes Ligi Obrony Kraju Pan płk(r.) Grzegorz JARZĄBEK, który odniósł się do wypowiedzi delegatów, odpowiedział na pytania przez nich zadane, podziękował Zarządowi za wkład pracy włożony w kierowanie MOW LOK w mijającej kadencji. Następnie w tajnym głosowaniu delegaci dokonali wyboru nowych władz Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK na lata 2011-2015 ( Prezesa MOW, Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) oraz delegatów na XIV Krajowy Zjazd LOK.

2011_zjazd_11 2011_zjazd_12

Na Prezesa Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK delegaci ponownie wybrali
Pana płk(r.) mgr Michała WOJTKOWSKIEGO – Prezesa ZR - WOŁOMIN.

Wybrany przez delegatów Zarząd MOW LOK po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

1

Michał WOJTKOWSKI

- Prezes MOW LOK

- WOŁOMIN

2

Włodzimierz MELION

- Wiceprezes MOW LOK

- W-WA MOKOTÓW

3

Andrzej MADEJSKI

- Sekretarz MOW LOK

- ŻYRARDÓW

4

Mirosław KACZKIEWICZ

- Skarbnik MOW LOK

- WOŁOMIN

5

Dariusz BRĄŻKIEWICZ

-członek Prezydium

Zarządu MOW LOK

- W-WA ŻOLIBORZ- BIELANY

6

Andrzej LEMAŃSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- ŻYRARDÓW

7

Tomasz CICIERSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- PŁOCK

8

Ryszard RAK

- członek Zarządu MOW LOK

- W-WA OCHOTA - ŚRÓDM.

9

Jerzy MANDAŁ

- członek Zarządu MOW LOK

- SIEDLCE

10

Aleksander LEŚNIEWSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- CIECHANÓW

11

Tadeusz ORŁOWSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- WARKA

Wybrana przez delegatów Mazowiecka Wojewódzka Komisja Rewizyjna LOK po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

1

Włodzimierz KARCZEWSKI

- Przewodniczący MWKR LOK

- W-WA MOKOTÓW

2

Jarosław GRZEGRZÓŁKA

- Sekretarz MWKR LOK

- W-WA OCHOTA - ŚRÓDM.

3

Wioletta PTASIŃSKA

- Wiceprzewodnicząca

MWKR LOK

- NOWY DWÓR MAZ. LEGIONOWO

4

Jacek PAJDA

- Członek MWKR LOK

- PŁOCK

5

Jan REJNIAK

- Członek MWKR LOK

- MŁAWA

Do reprezentowania MOW LOK na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów LOK wybrani zostali następujący delegaci:

1

Michał WOJTKOWSKI

- Prezes MOW LOK

- WOŁOMIN

2

Włodzimierz MELION

- Wiceprezes MOW LOK

- W-WA MOKOTÓW

3

Andrzej MADEJSKI

- Sekretarz MOW LOK

- ŻYRARDÓW

4

Dariusz BRĄŻKIEWICZ

-członek Prezydium Zarządu MOW LOK

- W-WA ŻOLIBORZ- BIELANY

5

Andrzej LEMAŃSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- ŻYRARDÓW

6

Tomasz CICIERSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- PŁOCK

7

Aleksander LEŚNIEWSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- CIECHANÓW

8

Tadeusz ORŁOWSKI

- członek Zarządu MOW LOK

- WARKA

9

Wioletta PTASIŃSKA

- Wiceprzewodnicząca

MWKR LOK

- NOWY DWÓR MAZ. - LEGIONOWO

10

Hubert MIKA

- członek LOK

- W-WA OCHOTA - ŚRÓDM.

 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła delegatom uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „PROGRAMU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU NA LATA2011-2015”. W głosowaniu jawnym Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie „Programu działania MOW LOK na lata 2011-2015”

Na zakończenie Zjazdu wybrany na następną kadencję Prezes MOW LOK Pana płk(r.) mgr Michał WOJTKOWSKI serdecznie podziękował delegatom za zaufanie jakim go ponownie obdarzyli i zapewnił, iż dokona wszelkich starań zmierzających do jak najlepszego kierowania Mazowiecką Organizacją Wojewódzką LOK w kadencji 2011-2015.