99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Z obrad Komisji Organizacyjnej ZG LOK

7 grudnia 2016 r. w Zarządzie Głównym LOK w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie członków Komisji Organizacyjnej powołanej przez Zarząd Główny LOK Uchwałą Nr 20/2016 z dnia 21.09.2016 r. w składzie: Andrzej Madejski – przewodniczący, wiceprezes Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, członkowie: Stanisław Dąbrowski – prezes honorowy Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i Ryszard Rak – sekretarz Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

Gośćmi zebrania byli: Prezes LOK ppłk (r) Jerzy Salamucha, sekretarz ZG płk (r) pil. Józef Jagos i kierownik Działu Sportów Obronnych ZG płk (r), sekretarz Komisji ds. Sportów Obronnych płk (r) Wiesław Michalak.

W porządku obrad zapoznano się i omówiono następujące tematy: podział zadań dla członków Komisji w kadencji 2016‑2020; omówienie i przegłosowanie limitów nieodpłatnych odznaczeń dla poszczególnych Zarządów Wojewódzkich LOK w 2017 r.; zapoznanie się z informacją kierownika Działu Sportów Obronnych z działalności statutowej Ligi w sportach obronnych i wykonaniem akcji „Zima z LOK” i „Lato z LOK” w 2016 r.; przyjęcie Planu Działania Komisji na 2017 r.; zapoznanie się z aktualnym stanem współpracy ZG LOK z MON.

Zebranie otworzył przewodniczący Andrzej Madejski. Następnie Prezes LOK ppłk Jerzy Salamucha, który zapoznał członków Komisji z aktualną sytuacją gospodarczo‑majątkową Ligi, poinformował o pierwszych podjętych decyzjach Prezesa i Zarządu Głównego LOK mających na celu wyeliminowanie rażących przykładów niegospodarności kumulujących straty ekonomiczne w poszczególnych biurach i oddziałach LOK, nakreślił też plan dalszych zmian w kierunku poprawy rentowności działalności gospodarczo‑ekonomicznej i statutowej LOK. Poinformował też o aktualnym stanie współpracy pomiędzy ZG LOK a MON, oceniając ją jako dobrze układającą się, pomimo pewnych obiektywnych problemów wynikających z organizacyjno‑taktycznych zmian w MON. ZG LOK podjął realizację szkoleń przygotowawczych do powołania przyszłych jednostek Obrony Terytorialnej Kraju, m. in. przez jednostki lokowskie w Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. Członkowie Komisji przyjęli wypowiedź Prezesa z aprobatą i uznaniem.

Następnie dokonano podziału funkcji pomiędzy członków Komisji: funkcję wiceprzewodniczącego i kronikarza ZG LOK (kronika bieżącej działalności statutowej LOK, kronika Sztandarów LOK, kronika Członków Honorowych LOK i kronika Zasłużonych dla LOK) powierzono kol. Stanisławowi Dąbrowskiemu, funkcję sekretarza objął kol. Ryszard Rak. Kol. Dąbrowski wspomniał o formalnych brakach (zdjęcia) we wnioskach składanych przez niektórych wnioskodawców o wpis, nadanie godności czy w dokumentacji nadania sztandarów. Często sami wyróżnieni wpisem albo jednostki, którym nadano sztandary, nie interesują się formą, stanem ich zapisu w kronikach ZG LOK, pomimo obowiązujących w tych sprawach zarządzeniach Prezesa LOK.

W dalszej części spotkania kol. Michalak zapoznał zebranych z przebiegiem realizacji działalności statutowej w sportach obronnych organizowanych przez ZW LOK w 2016 r. i z wykonaniem akcji zimowego i letniego wypoczynku z LOK w mijającym roku.

Na zakończenie obrad Komisja przyjęła do realizacji Plan Działania Komisji na rok 2017. Plan przewiduje trzy posiedzenia Komisji, w tym jedno wyjazdowe w terenie.

 
  STANISŁAW DĄBROWSKI
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.