99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Jesienne obrady Centralnej Komisji Modelarstwa

5 listopada br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji władz Ligi Obrony Kraju posiedzenie Centralnej Komisji Modelarstwa. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej LOK w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 14, w których wzięli udział członkowie CKM oraz zaproszeni goście. Na posiedzenie CKM przybył także nowo wybrany Prezes Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha.

Punktualnie o godz. 11 obrady otworzył przewodniczący CKM Andrzej Czarczyński. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych, w tym Prezesa LOK Jerzego Salamuchę, a następnie dokonał prezentacji wszystkich członków Centralnej Komisji Modelarstwa. W następnej kolejności przewodniczący CKM zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Po jego zatwierdzeniu głos zabrał Prezes LOK Jerzy Salamucha.

W swoim wystąpieniu Prezes Jerzy Salamucha powiedział, że ze sportami modelarskimi i działalnością Centralnej Komisji Modelarstwa miał okazję zapoznać się podczas pełnienia funkcji dyrektora Pionu Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura ZG LOK. Trwało to krótko i nie zdążył poznać całej problematyki związanej z działalnością modelarską w Lidze. Podziękował modelarzom i trenerom za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r., a następnie omówił możliwość dofinansowania w 2017 r. sportów modelarskich ze strony Ligi Obrony Kraju. Aktualnie w LOK prowadzona jest restrukturyzacja mająca na celu obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na działalność statutową, w tym także na modelarstwo. Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes LOK podkreślił, że sporty modelarskie mogą liczyć na jego wsparcie.

Następnie przewodniczący Andrzej Czarczyński przedstawił propozycję składu osobowego Centralnej Komisji Modelarstwa LOK na lata 2016‑2020. Na przewodniczącego zaproponował Adriana Stolarka, który ma na swym koncie wiele osiągnięć sportowych i organizacyjnych w modelarstwie. Zna dwa języki obce, w poprzedniej kadencji był przedstawicielem CKM w międzynarodowej organizacji modelarstwa okrętowego NAVIGA. Z kolei Sekcja NS zaproponowała na tę funkcję Barbarę Pieczkę, która od 21 lat działa w modelarstwie, a od 12 lat pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Redukcyjnych Modeli Pływających NS. Ma uprawnienia sędziego klasy M. Wielokrotnie była współorganizatorem zawodów modeli pływających, m. in. Międzynarodowych Mistrzostw Śląska. Po długiej i burzliwej dyskusji ustalono, że przewodniczący CKM zostanie wyłoniony w tajnym głosowaniu. Po przeprowadzeniu wyborów i podliczeniu głosów okazało się, że zwyciężył Adrian Stolarek (8 głosów za, przeciwnych było 2 i 1 wstrzymał się od głosu).

W dalszej kolejności prowadzenie obrad przyjął nowo wybrany przewodniczący CKM Adrian Stolarek. Do składu Zarządu CKM LOK zaproponował: Tadeusza Bernadego (Sekcja Modeli Samochodów RC) – wiceprzewodniczący, Jerzego Kordowieckiego (Sekcja Modeli F5(S) – wiceprzewodniczący, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Macieja Poznańskiego (Sekcja Modeli C) – wiceprzewodniczący, Andrzeja Czarczyńskiego – sekretarz CKM, Mariana Taborka – przewodniczący Kolegium Sędziów.

Następnie zebrani przegłosowali uchwałę w sprawie składu Centralnej Komisji Modelarstwa LOK na lata 2016‑2020. Za jej przyjęciem było 10 osób, przeciwnych 2, wstrzymało się od głosu 2.

Kolejny punkt obrad dotyczył uczestnictwa sekcji modelarstwa kwalifikowanego i powszechnego w międzynarodowych i krajowych imprezach w 2016 r. W Sekcji Wystawowych Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów podsumowanie sezonu przedstawił Maciej Poznański. Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2016 r. modelarzy: Tadeusza Grzelczaka z Ł odzi i Krzysztofa Błajdy z Ł odzi. Sekcja Modeli Klas C przeprowadziła wszystkie zawody zaplanowane w kalendarzu imprez. Odbyły się Mistrzostwa Polski w Oleśnicy i Puchar Polski w Krasnymstawie. Polacy wzięli także udział w Mistrzostwach Świata w Kaliningradzie (Rosja). Funkcję sędziego pełnił tam Mirosław Miarka. Polacy wystawili w Kaliningradzie 12 modeli, które zdobyły 10 medali.

W Sekcji Modeli Ślizgów Spalinowych FSR startuje 43 zawodników, w tym 29 seniorów i 14 juniorów. W 2016 r. Polska była organizatorem Mistrzostw Europy. Polacy wywalczyli 3 tytuły Mistrzów Europy (1 junior + 2 seniorów), 5 medali srebrnych (4 juniorów + 1 senior) i 5 medali brązowych (4 juniorów + 1 senior). W 2017 r. Polska będzie organizatorem Mistrzostw Świata. Przedstawiciele Sekcji mówili o konieczności wprowadzenia opłat startowych za każdy model biorący udział w zawodach. Jest to spowodowane wysokimi kosztami organizacji zawodów.

W Sekcji Pływających Modeli Redukcyjnych NS odbyły się wszystkie zawody zaplanowane na 2016 r. Ze względu na fakt wycofania przez Rosję wiz sportowych Polacy nie wzięli udziału w Mistrzostwach Europy rozegranych w miejscowości Godczyna. W 2017 r. Polska będzie organizatorem Mistrzostw Świata, które odbędą się w dniach 3‑11 lipca w Ornecie. Jest już zamieszczony informator o zawodach na stronie NAVIGA.

W Sekcji Modeli Samochodów RC zostały przeprowadzone wszystkie zawody zaplanowane w kalendarzu imprez. Rozpoczął się już sezon halowy. Ogólnie notuje się spadek liczby modelarzy startujących w zawodach. W 2016 r. został otwarty nowy tor w Nowym Sączu. Uważany jest on za najlepszy asfaltowy tor on‑roadowy w Polsce.

W Sekcji Modeli Ślizgów Elektrycznych zostały rozegrane cztery rundy zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz finał w Kędzierzynie‑Koźlu. W 2016 r. odbyły się na Węgrzech Mistrzostwa Europy. Polskę reprezentowała grupa 18 modelarzy. W sumie Polacy zdobyli 12 medali. Obserwuje się wzrost liczby modelarzy startujących w zawodach. Sekcja liczy sobie 42 członków, w tym 8 juniorów.

W Sekcji Modeli Kartonowych podsumowania sezonu dokonał Kazimierz Surowiak. W 2016 r. zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane zawody. Mistrzostwa Polski i Grand Prix Małego Modelarza odbyły się w Oleśnicy. W zawodach uczestniczyło 159 modelarzy z Polski, Czech i Słowacji, którzy wystawili łącznie 477 modeli. W Warszawie odbył się także XX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezesa LOK.

W Sekcji Modeli Jachtów Żaglowych F5(S) przeprowadzono 9 imprez eliminacyjnych oraz rozegrano Mistrzostwa Polski w klasach F5‑M, F5‑E i F5‑10. W 2016 r. w zawodach startowało 49 seniorów i 15 juniorów. Ponadto polscy modelarze wzięli udział w zawodach w Niemczech i Czechach. W 2017 r. planowane są Mistrzostwa Świata na Węgrzech. Zostaną one rozegrane w dniach 1‑14 maja. Termin ten koliduje z maturami polskich juniorów.

W Sekcji P – Modeli Plastikowych odbyły się wszystkie zaplanowane na 2016 r. konkursy. Od zawodników poniżej 14. roku życia nie pobierano opłat startowych. W Mistrzostwach Polski rozegranych w Strykowie oprócz Polaków wzięli udział modelarze zagraniczni. W 2018 r. planuje się rozegranie Mistrzostw Świata. Zostaną one przeprowadzone w Rumunii. Punkt 6. posiedzenia dotyczył stanu zorganizowania sędziów modelarstwa i jakości ich pracy w 2016 r. (nadane klasy, aktywność sędziów, poziom sędziowania, zgłoszone protesty). Ze względu na nieobecność podczas posiedzenia CKM przewodniczącego Kolegium Sędziów Mariana Taborka punkt ten nie został omówiony. Podano jedynie informację, że decyzją NAVIGA w 2017 r. na międzynarodowych zawodach nie będą pobierane opłaty startowe od juniorów.

Informacji na temat środków z opłat licencyjnych zebranych przez każdą z Sekcji oraz ich wydatkowaniu w 2016 r. udzielił pracownik Wydziału Szkolenia i Sportów Modelarskich Zbigniew Ciećwierz. Zapoznał on członków poszczególnych Sekcji z kwotami jakie zostały przeznaczone na działalność ich Sekcji w 2016 r. Nadwyżki, które zostały na ich kontach przechodzą na 2017 r. Ponadto poinformował zebranych, że Liga Obrony Kraju wystosowała do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów za uzyskane wyniki w 2016 r.

Następnie każda Sekcja złożyła do przewodniczącego CKM projekt kalendarza imprez na 2017 r. Tradycyjnie podczas jesiennego posiedzenia Centralnej Komisji Modelarstwa ustala się wysokość opłat startowych na przyszły rok oraz zasady funkcjonowania licencji. Przez aklamację przyjęto propozycję, by wysokość opłat startowych w 2017 roku ustalał organizator zawodów, który sporządzi protokół z ich wydatkowania, a następnie rozliczy stronę finansową zawodów z Zarządem Sekcji. Nie zmieniono również opłat za wydanie i przedłużenie licencji. Junior zapłaci 25 zł, zaś senior – 50 zł.

W następnej kolejności Zarządy Sekcji: F5(S), FSR, M, NS i Modeli Samochodów RC podały kandydatów na funkcje trenerów kadry i reprezentacji tych Sekcji.

Sekcja F5(S) zaproponowała na to stanowisko Jana Springera, Sekcja FSR – Tadeusza Fedora, Sekcja M – Jana Stolarka, Sekcja NS – Dariusza Pieczkę i Sekcja Samochodowa – Andrzeja Trellę.

W dalszej części obrad omówiono projekt strony internetowej: modelarz.org.pl

Prezentacji strony dokonał Rafał Nitecki. Strona internetowa Centralnej Komisji Modelarstwa ma służyć jako ogólne źródło informacji na temat działalności CKM LOK i wszystkich dyscyplin sportów modelarskich prowadzonych pod egidą Ligi Obrony Kraju. Każda sekcja może uzyskać login i hasło, przez co ma możliwość zarządzania własną stroną. Na stronie modelarz.org.pl jest galeria filmów i zdjęć z zawodów oraz prezentacja działalności wszystkich sekcji. Podany jest link do innych stron. Każda sekcja może mieć własną witrynę. Więcej informacji na temat działalności strony udziela Rafał Nitecki.

Podczas jesiennego posiedzenia Centralnej Komisji Modelarstwa omawiano także Regulamin CKM LOK. Ostatecznie ustalono, że do końca 2016 r. każda sekcja prześle do sekretarza CKM swoje propozycje zmian do Regulaminu. W czasie obrad CKM głos zabrał także redaktor naczelny miesięcznika „Modelarz” Zbysław Gontarz. Poinformował zebranych, że miesięcznik „Modelarz” jest szeroko otwarty na współpracę ze wszystkimi sekcjami Centralnej Komisji Modelarstwa i zaprosił członków CKM do bliskiej współpracy z magazynem.

W sprawach różnych podjęto decyzję odnośnie podziału środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaproponowano, by te środki podzielić równo na wszystkich kadrowiczów. Propozycję tę przyjęto jednogłośnie. Po omówieniu spraw różnych zakończono obrady Centralnej Komisji Modelarstwa.

 
  ZBYSŁAW GONTARZ
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.