99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Modernizacja i rewitalizacja obiektu strzelnicy w Mielcu

Funkcjonująca w Polsce idea społeczeństwa obywatelskiego wspierana jest współcześnie demokratycznym systemem prawnym, stanowiąc wartościowy potencjał w całym spektrum dziedzin naszego życia. Jednakże przyjąć można stwierdzenie, iż w procesach zapewnienia bezpieczeństwa idea ta (pomimo istniejących korzystnych trendów dla jej rozwoju) nie jest wykorzystywana w sposób umożliwiający pełne spożytkowanie potencjalnych możliwości.

Temat ujęty w tytule chciałbym opisać, przedstawiając działalność społeczności powiatu mieleckiego przez pryzmat spojrzenia na nowoczesne społeczeństwo obywatelskie postrzegane w małej skali. Znane są powszechnie założenia oraz główne cele Stowarzyszenia LOK w działaniach pro publico bono, które na przestrzeni lat nie utraciły swej aktualności. Społeczeństwo w naszych czasach nie jest organizmem poddającym się nadmiernej regulacji, zaś idea zrzeszania się służy tworzeniu oraz wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego. Myśl ta posiada silne oparcie we wcześniej podjętych międzynarodowych deklaracjach oraz aktach prawnych, które określają możliwość zrzeszania się obywateli kluczowym właśnie elementem realizacji praw człowieka i obywatela wraz z przestrzeganiem wolności politycznych. Celem moim nie jest szczegółowa analiza przedmiotowej problematyki, w tym na bazie istniejących dziś rozwiązań prawnych. Przypomnieć jednak należy, że Stowarzyszenie LOK, posiadając kwalifikowane i sprawne w działaniu kadry, które umożliwiły osiągnięcie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, predestynowane jest do dalszej intensyfikacji wysiłków celem poprawy współdziałania w systemie bezpieczeństwa i społecznej współpracy. Dotyczy to szczególnie skuteczności działania, z docelowym wymaganiem zachowania efektywności finansowej.

 
czata 2016 06 15
Widok na budynek główny (na wprost) oraz wejście strzelnicy (w lewej części zdjęcia). Źródło: Klub Strzelecki VIS LOK w Mielcu, zdjęcie z prac modernizacyjnych spływu wody deszczowej.
czata 2016 06 16
Obecny stan wskazywanego obiektu i widok niemieckiego bunkra, I wś. Ypres 1917 r. Źródło: http:// strzelectwo.mielec.pl/strzelnica_w_mielcu.php (25.11.2016), niemiecki schron z II wś. w Mielcu i https://www.awm.gov.au/collection/H06971/ (28.11.2016), Passchendaele, Belgium. c. 1917, two Canadian soldiers standing on top of a German pillbox which was waterlogged and out of action.

Szeroką intensyfikację działań LOK przeprowadzono w latach 2006‑2008. Oprócz pracy społecznej członków naszej społeczności lokalnej uzyskano łącznie na remont obiektu 86 000 zł, które pochodziły: z FC ZG LOK Warszawa – 9000 zł, BPZW LOK Rzeszów – 34 000 zł, ZR LOK Mielec – 43 000 zł*. Dziś mieleckie strzelectwo, rozumiane poprzez ogół aktywności związanej zarówno z użyciem broni, tak sportowym, jak i szkoleniowym czy rekreacyjnym, ma swe zasłużone, ciężko wypracowane i bezpieczne miejsce. Obiekt posiada pomieszczenia klubowe oraz sędziowskie, zaplecze magazynowe, stanowisko do czyszczenia broni, magazyn broni oraz zaplecze socjalne i salę kominkową wraz z terenem rekreacyjnym na dziedzińcu.

Wskazana baza szkoleniowo‑rekreacyjna obiektu była systematycznie modernizowana na przestrzeni lat. W 2015 r. rozpoczęto wykonanie prac zmierzających do rewitalizacji obiektu poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, w tym usprawnienie oraz poszerzenie możliwości pracy szkoleniowej z systematycznym eliminowaniem występujących uciążliwości. Polegają one m. in. na przebudowie przechwytywaczy (BPZW LOK i ZR Mielec oraz „Ogniomistrz”) wraz z robotami ziemnymi oraz gruntowną przebudową daszku i stanowisk strzeleckich (BPZW LOK i ZR Mielec oraz VIS), które dopełniono wstępną modernizacją stanowisk strzeleckich, ekonomizacją oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz z poprawą odprowadzenia wody deszczowej. Większość wskazanych prac w 2016 r. została wykonana społecznie w LOK. Na rok przyszły zaś planuje się pozyskanie środków finansowych celem ułatwienia także osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć rekreacyjno‑sportowych. Inicjatywa dotyczy również organizacji zajęć rekreacyjnych dla seniorów. Znane nam Kluby Strzeleckie „Ogniomistrz” oraz VIS w Mielcu przy merytorycznej koordynacji BPZW LOK w Rzeszowie i pomocy ZR w Mielcu, a także mniejszych organizacji LOK wykonały remonty pokojów sędziów oraz kadry naszego KŻR i PZSS.

Pomimo opisanych wyżej sukcesów organizacji LOK nie można zapominać o wcześniej wykonanych pracach. Pamiątką wielkiego wysiłku członków naszej społeczności lokalnej (obywatelskiej) jest piękna tablica ufundowana do Sali Kominkowej mieleckiej strzelnicy.

 
czata 2016 06 17
Widok mieleckiej strzelnicy w 1999 r. oraz stan obecny podczas rewitalizacji obiektu. Źródło: Korso (Mielec), nr 32, 12 sierpnia 1999 r. oraz dokumentacja fotograficzna BPZW LOK 2016 r.
czata 2016 06 18
Tablica w Sali Kominkowej ufundowana w rocznicę odzyskania niepodległości państwa

Na zaproszenie Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, a dokładniej Podhalańskiej Obrony Terytorialnej, dowodzonego przez kpr. podch. (r) Aleksandra Dybca, w Anakondzie 16 wzięli udział dwaj członkowie Organizacji Powiatowej LOK w Nowym Targu – Michał Maciaszek i Wojciech Romański. Zaproszenie to nie było przypadkowe, gdyż Liga Obrony Kraju w Nowym Targu i Podhalańska Obrona Terytorialna od kilku miesięcy związane są ze sobą dobrą współpracą i wspólnymi szkoleniami. Szkolący się na co dzień w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej członkowie Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl korzystają z bazy szkoleniowej LOK, zaś członkowie LOK biorą udział w szkoleniach z taktyki, pierwszej pomocy pola walki i innych organizowanych przez ON. Warto zauważyć, iż większość członków podhalańskiej OT zrzeszona jest w Klubie Strzeleckim LOK „Szarotka” w Nowym Targu, gdzie czynnie rozwija swoje umiejętności strzeleckie biorąc udział w zawodach strzeleckich, zdobywając patenty i licencje PZSS. Jak widać, korzyści dla obu organizacji są obopólne i można wspólnie, bez niezdrowej konkurencji pracować dla dobra obronności naszej Ojczyzny.

Jak wspomniano wcześniej, głównym zadaniem podhalańskich ochotników było zabezpieczenie siecią czat i posterunków obserwacyjnych terenu przylegającego do budowanej przez saperów przeprawy mostowej. Pozornie proste zadanie okazało się zadaniem trudnym, pracochłonnym i niewdzięcznym, lecz pomimo to było doskonałym doświadczeniem dla wszystkich uczestników ćwiczeń. Zapoznanie się z terenem, przygotowywanie posterunków, a następnie wielogodzinne w nich przebywanie, to z pewnością dla wielu z nas nie było do końca tym, co sobie wyobrażaliśmy na temat naszego pobytu na Anakondzie. Tylko nieliczni mogli zobaczyć przeprawiające się przez Odrę wojska brytyjskie, większość nie widziała nawet rzeki i mostu, trwając przez długie godziny na swoich pozycjach i wykonując wyznaczone im zadania. Były to zadania typowe dla OT, być może niezbyt imponujące, na pewno mało widowiskowe, ale za to z punktu wojskowego bardzo ważne i istotne. Sieć 10 posterunków szczelnie pokryła wyznaczony podhalańczykom sektor działania, wykonując zadanie izolacji taktycznej terenu. Takie same zadania prowadziły dwa pozostałe plutony, będąc w stałym kontakcie radiowym zarówno między sobą, jak i z punktem dowodzenia.

Reasumując, dla każdego z nas obecność na tych ćwiczeniach była wielkim zaszczytem i sprawdzianem swoich możliwości. Uznanie ze strony Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych oraz innych oficerów i żołnierzy WP, przyglądających się nam na każdym kroku, były naszą jedyną nagrodą i wielkim honorem. Mam nadzieję, że słowa dowódcy kompanii OT mł. chor. Jacka Klimanka (weterana misji w Iraku, uczestnika walk o City Hall w Karbali) staną się od tego momentu wyznacznikiem relacji między wojskiem a organizacjami proobronnymi, co można ująć słowami: „Przyjęto nas jak niewiadomą, współdziałano z nami jak z kolegami, żegnano jak przyjaciół”.


1) http://www.encyklopediamiastamielca.pl/historia-miasta-ii-wojna-swiatowa/index.html (24.09.2016).
2) Tamże.
3) Nadwisłocze, nr 3 (12) 2006.

 
  ZENON KRAWIEC`
  powrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.