99 11listopada1918

VII Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

W dniu 18.12.2012 r. w budynku LOK, Domu Żołnierza odbyło się VII Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu. Przybyłych gości, członków Prezydium WWKR, członków Plenum powitał prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wlkp. gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk zwracając uwagę, że w trakcie obrad wypracowane zostaną także kierunki pracy Wielkopolskiej Organizacji na 2013 rok. Sekretarz WZW ppłk (r.) Bogdan Mrowiec przedstawił program VII Posiedzenia Plenarnego, który został jednogłośnie zatwierdzony.

W pierwszej części Posiedzenia prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, dyrektor BWZW płk (r.) Janusz Dobrzański oraz przewodniczący WWKR płk (r.) Tadeusz Janowski wręczyli medale i odznaczenia członkom i sympatykom LOK. Brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał członek KŻR przy BWZW LOK – fotograf WZW LOK Wiesław Leliwa Pruski. Honorową odznakę „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP” otrzymali długoletni członkowie KŻR LOK z Ostrowa Wlkp. sierż. (r.) Jacek Morawski oraz sierż. (r.) Tadeusz Włódarczyk. Medalami „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” udekorowani zostali sympatycy naszego Stowarzyszenia od wielu lat okazujący nam swoją pomoc i życzliwość w organizacji przedsięwzięć patriotyczno‑obronnych: złotym ppłk Bogdan Sobczak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu, a srebrnym podinspektor Sławomir Jądrzak z policji konińskiej.

W części merytorycznej dyrektor Biura WZW LOK płk (r.) Janusz Dobrzański przedstawił propozycję Rocznego Planu Zamierzeń Działalności WOW LOK na 2013 r., zwracając szczególną uwagę na udział reprezentacji WOW LOK w zawodach ogólnopolskich, organizowanych przez Ligę Obrony Kraju w różnych dziedzinach sportowych i przedsięwzięciach centralnych KŻR. Członek Prezydium Ireneusz Jabłoński zwrócił uwagę na zintensyfikowanie pracy na rzecz przynależności młodzieży do Ligi Obrony Kraju na wszystkich szczeblach naszej Organizacji – rejonowych i powiatowych. Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na odpowiednie planowanie zawodów strzeleckich ze względu na fakt, iż tylko planowane imprezy – zawody – są ubezpieczone.

Projekt uchwały nr 24/2012 przedstawił sekretarz WZW LOK. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

W kolejnym punkcie księgowa Eulalia Jankowska przedstawiła projekt Preliminarza Budżetowego WOW LOK na 2013 r., Plan Remontów Budowlanych i Konserwacji Bieżących oraz Zakupu Środków Trwałych.

Sekretarz WZW LOK przedstawił projekt dwóch uchwał: uchwały nr 25/2012 WZW LOK dotyczącej uchwalenia Rocznego Planu Finansowego WOW LOK na 2013 r. oraz uchwały nr 26/2012 WZW LOK dotyczącej Akceptacji Wniosków do Działalności Inwestycyjnej, Remontowej oraz Zakupu Środków Trwałych w 2013 r. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez skarbnika WZW LOK płk (r.) Zbigniewa Ornafa stanu zebranych składek przez jednostki podstawowe WOW LOK za 3 kwartały 2012 r. Wskaźnik zebranych składek wyniósł 157 %– jednak był on bardzo zróżnicowany w poszczególnych organizacjach rejonowych/powiatowych. Najwyższy wskaźnik zebranych składek odnotowały Organizacje Rejonowe w Kaliszu, Poznaniu i Pile.

W dalszej części posiedzenia mjr (r.) Stefan Muszyński przedstawił wytyczne BWZW LOK w sprawie akcji „Zima z LOK” 2013 r. W wytycznych zwrócono uwagę, aby kluby specjalistyczne, szczególnie w okresie ferii zimowych, wyszły z ciekawą ofertą dla młodzieży, przedstawiając swoje osiągnięcia, możliwości udziału w pracach klubów specjalistycznych, szkoleniach, zawodach. Dyrektor BWZW LOK zwrócił uwagę na warunki bezpieczeństwa podczas akcji „Zima z LOK”, a szczególnie na zajęciach strzeleckich. Wytyczne zostały przyjęte do akceptującej wiadomości i realizacji przez Zarządy Rejonowe/Powiatowe na terenie WOW LOK.

Przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej płk (r.)Tadeusz Janowski przedstawił informację o działalności WWKR w 2012 r., w tym informację z przeprowadzonych kontroli Organizacji Rejonowych i Powiatowych oraz odbytych szkoleń członków terenowych Komisji Rewizyjnych.

Prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK w Poznaniu płk(r.) Zbigniew Ornaf przedstawił wniosek o nadanie patrona Rejonowej Organizacji LOK w Poznaniu, gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada, wybitnego dowódcy okresu II RP. Dowodził 14. DP w walkach nad Bzurą, gdzie poniósł śmierć. Zarząd jednogłośnie zaakceptował zgłoszenie nadania imienia, rekomendując wniosek do rozpatrzenia przez Radę Krajową LOK.

Dyrektor O/BZG LOK w Poznaniu płk (r.) Jarosław Jarzyński zapoznał członków WZW z działalnością gospodarczą Oddziału Poznańskiego i wynikami finansowymi, które uplasowały Oddział na pierwszym miejscu w kraju. Sekretarz WZW zapoznał zebranych z najważniejszymi przedsięwzięciami zawodowymi, w których uczestniczyły Zarządy, jednostki podstawowe WOW LOK.

Posiedzenie Plenarne podsumował prezes WZW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, dziękując za omówienie wszystkich punktów posiedzenia. Podziękował także za realizację zadań w 2012 r. i złożył wszystkim życzenia wielu sukcesów w nadchodzącym roku i spełnienia osobistych marzeń.

Prezes zaprosił gości, członków WZW, WWKR na wspólne spotkanie świąteczne do sali reprezentacyjnej budynku LOK, Domu Żołnierza.

 

  Bogdan Mrowiec
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.