99 11listopada1918

Jan Rusek z Powiatowej Organizacji LOK w Miechowie

Warunkiem skutecznego funkcjonowania każdej organizacji jest aktywność i zaangażowanie jej członków w realizację określonych celów.

W odniesieniu do Ligi Obrony Kraju chodzi o skupienie w jej szeregach ludzi pragnących umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej i gotowych od jej obrony.

Cele te urzeczywistnia się poprzez organizację różnorodnych działań o charakterze patriotycznym i sportowo‑obronnym. Są sprecyzowane w statucie LOK.

Zasadniczą rolę spełniają tu etatowe i społeczne gremia kierownicze poprzez setki, a w skali kraju tysiące ofiarnych działaczy. Jednym z nich, zasługującym na szczególną popularyzację jest Jan Rusek z Powiatowej Organizacji LOK w Miechowie. Jej zarząd mieści się w pomieszczeniach dworca autobusowego będącego własnością LOK. Tu codziennie przebywa kilkudziesięciu uczniów dojeżdżających do szkół z okolicznych miejscowości oraz wielu podróżnych. W oczekiwaniu na autobusy spotykają się z symbolami i ofertami udziału w imprezach LOK umiejętnie eksponowanych przez Jana Ruska. Wielu z nich podejmie te propozycje i staje się ich uczestnikami.

2012 06 30
Gen. bryg. Jerzy Wójcik i skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Józef Czuj (z lewej) wręczają upominki Jubilatowi (z prawej)

Jan Rusek urodził się 28.07.1932 roku w Makowie Racławickim, w wielodzietnej rodzinie, posiadającej niewielkie gospodarstwo rolne. O kultywowaniu w niej wartości patriotycznych świadczy fakt, iż starszy brat Leopold w 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej, a drugi Albin do Batalionów Chłopskich. Jan w latach 1940–1947 ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1953 roku pięcioletnie Technikum Rolnicze w T arnowie. W październiku tego roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W czasie jej trwania ukończył podoficerską szkołę łączności w G liwicach. Po promocji i awansie do stopnia podoficerskiego pełnił służbę na stanowisku szefa kompanii ochrony w składnicy uzbrojenia koło Koluszek, gdzie za rzetelną służbę dostał awans na kolejne stopnie podoficerskie. W 1956 roku ukończył służbę wojskową w stopniu sierżanta. Po powrocie do cywila pracował w przedsiębiorstwach państwowych, m.in. w latach 1962–1978 w G minnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gołczy, gdzie awansował na stanowisko jej wiceprezesa. Oprócz pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną z młodzieżą, wykorzystując doświadczenia organizacyjne ze służby wojskowej. Znalazło to odzwierciedlenie w podjęciu w 1992 roku pracy społecznego instruktora do spraw organizacyjno-statutowych w Zarządzie Rejonowym LOK w Miechowie.

Po przejściu na emeryturę w 1997 roku, nadal pracował w miechowskiej organizacji podlegającej Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Kielcach. Był również członkiem tej instancji. Po reorganizacji w 2001 roku organizacja LOK w Miechowie została podporządkowana Zarządowi Wojewódzkiemu w Krakowie. Tu szybko zaadoptował się do nowego środowiska. Wybierany był na kolejne kadencje sekretarzem Zarządu Powiatowego LOK w Miechowie, gdzie pełnił również funkcję społecznego instruktora do spraw organizacyjno-statutowych.

W 1997 roku wstąpił też do ówczesnego Klubu Oficerów Rezerwy, obecnie Klubu Żołnierzy Rezerwy. Wkrótce został członkiem jego zarządu. Był jednym z inicjatorów ufundowania sztandaru temu klubowi, co zostało sfinalizowane w 2007 roku.

Odbył też czterotygodniowe przeszkolenie wojskowe na kursie chorążych w Wesołej koło Warszawy. Od 2004 roku został też członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a ostatnio sekretarzem koła tego związku w Miechowie.

Mimo swego wieku jest pełen energii i wigoru. Odgrywa inspirującą rolę w podejmowaniu wszelkich działań organizacyjnych, a szczególnie imprez sportowo-obronnych z młodzieżą szkolną. Wspiera go w tym wielu działaczy, m.in. Wiesław Jajkiewicz i A dam Krupa. Podejmuje też działania dla przysporzenia środków w działalności gospodarczej. Jest głównym organizatorem kursów ochrony osób i mienia. W ciągu ostatnich kilku lat zorganizował ich dwanaście.

Jego inicjatywy zyskują wsparcie lokalnych działaczy LOK, władz samorządowych i organizacji kombatanckich. Cechuje go poszanowanie tradycji i przywiązanie do munduru wojskowego, w którym występuje na licznych uroczystościach państwowych, świeckich i religijnych.

Osobiście przygotowuje reprezentacje powiatowe do udziału w zawodach wojewódzkich i troskliwie opiekuje się nimi na tych imprezach. Aktualnie wraz z prezesem ZP LOK Stanisławem Niedbałem czyni starania o budowę strzelnicy kulowej na pozyskanym już od gminy terenie. Cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem w środowisku oraz w kręgu Zarządu Wojewódzkiego LOK i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie. Świadczy o tym liczny udział przedstawicieli tych organizacji i władz lokalnych w uroczystości jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin Jana Ruska, jaka odbyła się 29.10.2012 roku w U rzędzie Miasta w Miechowie. W tym niecodziennym spotkaniu wzięło udział wielu gości, w tym prezes ZP LOK Stanisław Niedbał, prezes LOK Władysław Mistrzykowski, prezes miejscowego Koła ZŻWP Stanisław Pietrzyk i wielu innych organizatorów imprez sportowo‑obronnych oraz ich sponsorów. Ponadto obecni byli prezes Małopolskiego ZŻWP gen. bryg. Jerzy Wójcik, sekretarz Małopolskiego ZW LOK Henryk Koclęga, burmistrz miasta i gminy Miechowa Dariusz Marczewski.

Uroczystość rozpoczął prezes ZP LOK Stanisław Niedbał, po czym składano Jubilatowi gratulacje, życzenia i wręczano mu upominki. Ten zaś nakreślił swą drogę życiową, akcentując działalność w LOK. Przy tej okazji wręczono też odznaczenia działaczom LOK. Odznakę honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” otrzymał Stanisław Niedbał, złoty medal „Za Zasługi dla LOK” wręczono Andrzejowi Musze, a brązowy Zbigniewowi Nowakowi i Józefowi Tabace. Generał Jerzy Wójcik uhonorował medalem „Trzydziestolecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Jana Latacza, Władysława Prochalskiego i Zbigniewa Nowaka.

Po części oficjalnej wielu zebranych dzieliło się wspomnieniami i doświadczeniami ze swej działalności, a Jubilat wręczył wszystkim pisemne podziękowania z odpowiednią dedykacją. Było to godne ukoronowanie pracy zawodowej i działalności społecznej Jubilata.

  Henryk Koclęga
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.