99 11listopada1918

Zarządzenie nr 23/2012 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 17.12.2012 r.

Zarządzenie nr 23/2012 Prezesa Ligi Obro ny Kraju zd nia 17.12.2012 r.
w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2013 roku

Rok 2012 był okresem trudnej i wymiernej pracy statutowej oraz gospodarczej, realizowanej na wszystkich odcinkach działalności Ligi Obrony Kraju przez członków i pracowników etatowych naszego Stowarzyszenia.

Był to czas realizacji uchwał XIV KZD LOK, który w 2011 roku wytyczył nadrzędne zasady i program działania na obecną kadencję naszej działalności.

Liga Obrony Kraju w ramach działalności statutowej w 2012 roku zorganizowała ponad 250 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych. Organizowaliśmy zawody rejonowe, powiatowe, wojewódzkie, mistrzostwa Ligi Obrony Kraju i mistrzostwa Polski. Uczestniczyliśmy w zawodach najwyższego szczebla w mistrzostwach świata i E uropy.

Odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy KŻR– zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak również centralnym.

Ważnymi imprezami KŻR w 2012 roku był XV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NAT O „SNAJPER 2012” w Poznaniu w dniach 15-16.09.2012 roku pod patronatem Szefa BBN Pana Ministra Stanisława Kozieja oraz Międzynarodowy Marsz Oficerów Rezerwy Państw NAT O w N iemczech „Trzy Kraje w Dwa Dni”, w którym uczestniczyła reprezentacja naszych żołnierzy rezerwy LOK w dniach 6-7.10.2012 roku.

W dniach 5-7 października 2012 roku odbyły się XXXVIII Centralne Zawody Strzeleckie KŻR LOK w Nowej Dębie, a organizatorem tychże zawodów był Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK w Rzeszowie. Patronat nad tymi zawodami przyjął Szef Sztabu Generalnego WP, generał Mieczysław Cieniuch.

W czasie trwania tych zawodów miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia Sztandaru dla Podkarpackiej Organizacji LOK w Rzeszowie.

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy.

Na część z zaplanowanych zamierzeń uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Obrony Narodowej i organizacji samorządowych.

Pozyskane środki z Ministerstwa Obrony Narodowej pozwoliły na dofinansowane 63 zadań na kwotę 664 746 zł (z czego 350.000 zł przeznaczono na zakup amunicji i śrutu dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej).

W akcjach „Lato i Zima z LOK” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło ponad 250.000 dzieci i młodzieży. Na te imprezy wydaliśmy ponad 2.000.000 zł.

W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON pierwsze miejsce zajęła drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, a drużyna chłopców z Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK – trzecie miejsce. Drużyna dziewcząt z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła drugie miejsce, natomiast drużyna ze Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK – trzecie miejsce.

W sportach modelarskich Ministerstwo Sportu i Turystki dla zawodników będących w kadrze narodowej, reprezentujących najwyższy poziom sportowy, przeznaczyło z budżetu 60.000 zł w ramach programu „Przygotowania do Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach nieolimpijskich”. Dodatkowo na realizację tego przedsięwzięcia wydano 26.000 zł, co stanowiło nasz udział własny.

W Mistrzostwach Świata Modeli Pływających w klasie FSR‑VHO odbywających się w Dessau– Niemcy w dniach 28.07-12.08.2012 r. zdobyliśmy 3 medale (złoty, srebrny i brązowy).

W sportach modelarskich zorganizowano i przeprowadzono 45 imprez różnej rangi, w tym 12 mistrzostw Polski. Na dofinansowanie wielu z tych imprez nasza organizacja przeznaczyła kwotę 88.000 zł.

W sportach łączności zaplanowane na 2012 rok imprezy zostały zrealizowane. Liga Obrony Kraju także aktywnie uczestniczyła w pracach podkomisji sejmowej nad ustawą „Prawo Telekomunikacyjne”. Wiele czasu w mijającym roku poświęcono również porządkowaniu spraw związanych z wadliwie wydanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwoleniami radiowymi dla klubów łączności działających w strukturach LOK.

W XX Ogólnopolskich Zawodach Krótkofalarskich pn. „W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” udział wzięła rekordowa liczba 186 stacji nadawczo‑odbiorczych i nasłuchowych. Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych organizowanych przez LOK to kolejna duża impreza sportowa, w której udział brało około 400 stacji nadawczo‑odbiorczych i nasłuchowych.

Na XVI Mistrzostwach Świata w Radioorientacji zawodnik Klubu SP2KRS Mateusz Szczypior zdobył brązowy medal w kategorii juniorów w biegu klasycznym 3,5 MHz indywidualnie oraz srebrny medal drużynowo w biegu 144 MHz i medal brązowy drużynowo w biegu 3,5 MHz.

W 2012 roku Liga Obrony Kraju zorganizowała trzy centralne imprezy żeglarskie, w tym:
– Zlot Jachtów „Szlakiem Praojców”;
– Regaty o Puchar Prezesa LOK i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni;
– Regaty Omegi „O Błękitną Wstęgę Jeziora Gopło” zrealizowane tradycyjnie przez Komandora Andrzeja Kornaszewskiego na bazie Klubu „Popiel” w Kruszwicy.

Bardzo dobrze spisali się motorowodniacy, w kategorii senior Henryk Synoracki zdobył tytuł Mistrza Europy w klasie 175 i w formule 125, a Marcin Zieliński uplasował się na trzecim miejscu w formule 125.

Imprezą o zasięgu ogólnopolskim, mającą na celu propagowanie tematyki morskiej i żeglarskiej, jest cieszący się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wieloetapowy konkurs wiedzy morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. W konkursie uczestnikami było ok. 32 tys. uczniów gimnazjów i liceów, a zwycięzcami zostali zawodnicy reprezentujący Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK. Na ww. imprezę LOK otrzymał dotację z MON w wysokości 17.660 zł. W roku 2013 będzie to już 51. konkurs. Liczymy na zaangażowanie wszystkich Dyrektorów Biur ZW LOK dla jeszcze większego podkreślenia prestiżu konkursu o najdłuższej tradycji w LOK.

W 2012 roku w LOK działało 86 klubów płetwonurkowych zrzeszających blisko 2500 członków. W omawianym okresie wyszkolono zgodnie z przepisami LOK‑CMAS:
– na P1 – 690 płetwonurków,
– na P2 – 161 płetwonurków,
– na P3 – 139 płetwonurków,
– na poziom młodzieżowy – 52 płetwonurków.

Na koniec 2012 roku w szeregach LOK było 78 instruktorów M1, 68 instruktorów M2 i 9 instruktorów M3. Wszystkie szkolenia finansowane były przez zainteresowanych uczestników.

W 2012 roku wprowadzono długo oczekiwane zmiany w programach szkolenia płetwonurków, które zawarte będą w „Wytycznych do planowania, organizowania i przeprowadzenia zawodów oraz rozliczenia zadań w 2013 roku” Dyrektora ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura Zarządu Głównego LOK.

Z pełną satysfakcją należy stwierdzić, że wszystkie wypracowane na XIV KZD koncepcje zmian dotyczące zmniejszenia Rady Krajowej do 25 osób oraz GKR do 7 członków– okazały się trafne– co przełożyło się na lepszą jakość funkcjonowania LOK. Mijający rok 2012 był trudnym czasem dla naszej działalności gospodarczej i finansowej, był to bowiem czas wciąż pogłębiającej się stagnacji gospodarczej i kryzysowej, która panuje i wciąż się pogłębia w świecie, Europie i w Polsce. Implikacją tych destrukcyjnych zjawisk jest oddziaływanie na obszar naszej działalności gospodarczej w Lidze Obrony Kraju.

Pomimo różnorakich trudności zewnętrznych, zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań w kraju, w dobie istniejącego kryzysu, LOK utrzymuje dobrą, jak na te czasy, kondycję i płynność finansową. Zbieralność składek członkowskich również jest dobra, z tendencją wzrostową. Szkolenie samochodowe, szkolenia komercyjne, odpłatne statutowe, wynajem pomieszczeń, diagnostyka pojazdów oraz praca pracowni psychologicznych, a także właściwe gospodarowanie majątkiem pozwoliły na względnie dobrą kondycję LOK.

W tym miejscu dziękuję wszystkim członkom, działaczom i pracownikom w imieniu władz naczelnych LOK i własnym za pracę i zaangażowanie, które pozwoliły nam na realizację celów statutowych w 2012 roku.

Proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie i działania na rzecz Programu, który zamierzamy realizować w 2013 roku. Rok ten może być równie ciężki jak poprzedni, a poza tym jest to rok, w którym przyjdzie nam zmagać się z narastającym kryzysem gospodarczym.

W związku z powyższym zarządzam:

1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się „Programem działania LOK na lata 2011–2016”.

2. Objąć stałą opieką wybrane miejsca pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK, a wykaz tych miejsc wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę jednostkami przesłać do BZG LOK do 15 marca 2013 roku.

3. U trzymywać dobrą współpracę z MON, MSW, MSiT i MEN , władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży.

4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie.

5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i lepiej niż dotychczas egzekwować zbieralność składek członkowskich.

6. Skorygować i przesłać do BZG LOK, do dnia 20.01.2013 r., zaplanowane już przychody ze składek członkowskich na rok 2013 wg kategorii grup członków wynikających z uchwały Nr 66/2012 z dnia 14.12.2012 r. wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

7. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.

8. Inwestycje i zakupy inwestycje realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie.

9. U trzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.

10. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności uchwały Nr 14/2007 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia
16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC.

11. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki Jakości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.

12. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami.

13. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.

14. Kontynuować dbałość o właściwą estetykę i wyposażenie bazy szkoleniowej:
– w dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji;
– zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty, konserwację bieżącą) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego);
– w zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK – widzianej perspektywicznie;
– zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu – wydzierżawienia nieruchomości czasowo niewykorzystywanych;
– kontynuować proces wdrażania do praktyki działania w Lidze Obrony Kraju procedury i postanowienia określone „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”;
– prowadzić we współdziałaniu z Oddziałami BZG LOK bazę danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK w systemie informatycznym oraz na bieżąco aktualizować te dane wg ustalonej procedury i wzorów.

15. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego.

16. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.

17. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN , MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.

18. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn i dotacji– rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami.

19. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.

20. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od:
– możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej,
– wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych.

21. U trzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania
kandydatów do szkolenia.

22. Wprowadzać sukcesywnie szerszą niż dotychczas gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach.

23. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK – w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.

24. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych.

25. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy.

26. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie posiadającymi zatwierdzony regulamin.

Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich i niższych szczebli na 2013 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2013 rok” oraz niniejszego zarządzenia, a także wszystkie własne szkolenia, treningi, imprezy oraz pozostałe planowane formy działań organizacyjnych.

Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczeniem ogólnym objęte są tylko te zadania, które zamieszczone są w poszczególnych planach zamierzeń LOK.

Prezes Li gi Obrony Kraju
płk (r.) Grzegorz JARZĄBEK

 
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.