Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10411446

Odwiedza nas

Odwiedza nas 283 gości oraz 0 użytkowników.

Z obrad Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

26 marca br. w świątecznej atmosferze Świąt Wielkiej Nocy w Biurze Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. gen. Tadeusza Kościuszki w Lublinie odbyły się obrady Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego LOK. W obradach Zarządu uczestniczył, jak zawsze, honorowy prezes LOW LOK płk Leon Ginalski.

Informację o stanie zorganizowania LOK w województwie na dzień 31.12.2012 r. przedłożyła dyrektor Biura ZW LOK Anna Malinowska, wskazując na niewielki spadek liczby członków lubelskiej organizacji przy jednoczesnym powstawaniu nowych jednostek organizacyjnych, w tym, co jest zadowalające, w szkołach gimnazjalnych i liceach. LOW LOK nadal szczyci się największą liczbą KŻR w Polsce, w tym są unikatowe środowiskowe Kluby, jak KŻR przy Prokuraturze Okręgowej czy KŻR przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Przedstawiono też informację o akcji „Zima z LOK – 2013”, w której udział wzięło 3910 dzieci i młodzieży, zużyto 45 tys. szt. amunicji śrutowej i 43 tys. szt. amunicji kulowej (kbks).

W ubiegłym roku uchwałą nr 4/2012 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie z 2 października 2012 r. została ustanowiona Honorowa Odznaka LOW LOK „Za Zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK”. Zgodnie z przyjętym regulaminem Odznaka nadawana jest osobom fizycznym w uznaniu ich wybitnych zasług w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, działających w strukturach Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK poprzez społeczną, zawodową lub zawodowo-społeczną działalność. Odznaka nadawana jest z okazji obchodów świąt państwowych, uroczystości lokowskich, tj. wręczenia sztandaru lub nadania imienia wyróżniającego jednostkom organizacyjnym LOK, rocznic i jubileuszy jednostek, patrona organizacji, uroczystości jubileuszowych organizacji współpracujących z LOK. Pierwszym odznaczeniem honorowano 11 kwietnia br. nowy sztandar wojewódzki ZŻWP, bratniej, zaprzyjaźnionej organizacji żołnierzy rezerwy WP, której członkami są jednocześnie działacze naszej organizacji. Wręczenie następnych odznaczeń odbędzie się 28 listopada br. w Trybunale Koronnym podczas uroczystości obchodów 95-lecia odzyskania niepodległości, 95. rocznicy powstania TPŻP w Lublinie i Polskiego Białego Krzyża.

W styczniu br. został zlikwidowany magazyn broni i amunicji LOK w Krasnymstawie. Członkowie Zarządu zostali zapoznani z protokołem wstępnej oceny stanu technicznego broni po likwidacji magazynu oraz protokołem wstępnej oceny szkody w broni LOK. Dodatkowe, uzupełniające informacje w ww. sprawie złożyli członkowie Komisji Likwidacyjnej. W krótkiej dyskusji podkreślono słuszność uwag Komisji Likwidacyjnej co do stanu technicznego przejętej broni, jak i przyczyn jej „niekompletności”, czyli braków części i „niepełnosprawności”. Prezes Stanisław Dąbrowski zapoznał zebranych z treścią uchwały nr 1/2013 Prezydium ZW LOK w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu Marka Ilczuka – byłego magazyniera broni i amunicji w Krasnymstawie, a dyr. Anna Malinowska z pismem Biura ZW LOK w Lublinie do Prezesa LOK w sprawie szkody w mieniu LOK oraz poinformowała zebranych o zamiarze wezwania Marka Ilczuka do pokrycia strat w wysokości określonej przez Komisję Likwidacyjną.

Stan ewidencji składek członkowskich LOK na dzień 31.12.2012 r. wskazuje na poprawę wyniku finansowego, przy jednoczesnym spadku liczby osób opłacających składki członkowskie. Prezes Stanisław Dąbrowski (nie po raz pierwszy!) przypomniał zebranym, że jest to statutowy obowiązek każdego członka każdej organizacji, a statutową konsekwencją za nieopłacanie składek członkowskich powinno być skreślenie z listy członków organizacji. Dyrektor Anna Malinowska wskazała również na gorszącą nieprawidłowość w tzw. „zbieraniu składek członkowskich” w niektórych kołach i klubach, a mianowicie wpłacania na konto Biura ZW LOK jako „składki członkowskie” pieniędzy niepochodzących ze składek członków LOK. Jest to sprzeczne ze statutem i z ideą opłacania składek członkowskich. Biuro ZW LOK w Lublinie posiada potwierdzone informacje, gdzie stosowane są te praktyki. Podkreśliła, że wie, w jakich kołach, klubach, zarządach powiatowych i rejonowych nadal „krążą” pieniądze poza oficjalnym, przyjętym w LOK obiegu środków finansowych. Każdy udowodniony taki przypadek nie pozostanie bez wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Następnie dyr. Anna Malinowska zapoznała zebranych z realizacją pisma prezesa ZW i dyr. Biura ZW z dnia 12.02.2013 r. do prezesów Zarządów Powiatowych i Rejonowych LOK w sprawie uregulowania składek i stanów organizacyjnych podległych im kół i klubów LOK. Większość odpowiedziała na treść ww. pisma, informując o podjętych przez ZP decyzjach likwi-dujących tzw. „martwe” podmioty, jednostki organizacyjne LOK. Jednocześnie dyr. Malinowska zwróciła się do Zarządu Wojewódzkiego LOK z prośbą o podjęcie uchwały o skreśleniu z list ewidencyjnych ZW LOK jednostek, które od 2001 roku nie przejawiają żadnej działalności statutowej, nie odprowadzają składek członkowskich, nawet nie istnieją w aktualnych strukturach ZP czy ZR, a jedyny ich ślad pozostał na nierozliczonych kontach w Biurze ZW LOK. W związku z powyższym ZW LOK w Lublinie podjął uchwałę nr 1/2013 ZW LOK w sprawie likwidacji „martwych” podmiotów LOK (kilkanaście podmiotów).

W dalszej części posiedzenia przewodniczący WKR ppłk Włodzimierz Chołody przedstawił treść protokołu WKR – „Roczna ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie za 2012 rok”. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym ZW LOK za 2012 rok oraz protokołem WKR, Zarząd podjął uchwałę nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZW LOK za 2012 rok.
      Główna Księgowa Biura ZW LOK w Lublinie Ewa Wawrzonek-Trela przedstawiła założenia planu budżetowego ZW LOK na 2013 rok. Zarząd uchwałą nr 3/2013 zatwierdził plan budżetu ZW LOK na 2013 rok.

We wstępie do planu zamierzeń działalności statutowej LOW LOK na rok 2013 prezes Dąbrowski przypomniał o przypadających w roku bieżącym rocznicach: 95-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 95-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego* i Polskiego Białego Krzyża, a A. Sidor o 160. rocznicy Powstania Styczniowego.
Prezes Dąbrowski poinformował zebranych, że w związku z rocznicą powstania w dniach 8-9 marca wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej” w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z referatem: „Polski Biały Krzyż i Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego spadkobiercami tradycji, opieki i pomocy walczącym o wolność Polski”. Referat będzie opublikowany w wydawnictwie naukowym PSW, a także (w odcinkach) na łamach „Gazety Łukowskiej”.

Zarząd uchwałą nr 4/2013 zatwierdził „Plan zamierzeń działalności statutowej Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK na 2013 rok”.

W związku z wakatem w składzie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie wynikającym z podjęcia uchwały nr 2/2013 Prezydium ZW LOK z dnia 25.02.2013 r. również w sprawie pozbawienia członkostwa Marka Ilczuka w Stowarzyszeniu LOK, prezes Stanisław Dąbrowski zaproponował, by na funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego LOK powołać (dokooptować) Wiesława Bodo, którego zarekomendowała dyr. Anna Malinowska, przedstawiając działalność lokowską kandydata. Zarząd uchwałą nr 5/2013 jednogłośnie przyjął propozycję powołania Wiesława Bodo na funkcję członka ZW LOK w Lublinie.

Następnie prezes Stanisław Dąbrowski i dyr. Anna Malinowska złożyli zebranym życzenia Wielkanocne, zapraszając wszystkich na świąteczny poczęstunek.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w marcu br. kapelana Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK ks. płka Stanisława Obszyńskiego. Prezes Dąbrowski i dyr. Malinowska w krótkich słowach przypomnieli zebranym sylwetkę kapelana, informując o swoim udziale, jako reprezentantów Lubelskiej LOK w żałobnej mszy świętej wraz ze sztandarem naszej organizacji, którego poczet wystawiła młodzież lokowska z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.


* Przy okazji zwrócił uwagę na merytoryczny błąd w aktualnym statucie LOK, a mianowicie: w preambule do statutu, w trzecim akapicie zamieszczono nieprawidłową nazwę organizacji, do dorobku której nawiązuje LOK  – „Towarzystwa Żołnierza Polskiego”. Takiej organizacji nigdy w Polsce nie było! Powinno być: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego.

 

Stanisław Jan Dąbrowski
bullet Powrót

Copyright © 2014. SatAudio.