Zjazd Delegatów Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju

 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego do odświętnie przygotowanej Sali Tradycji, gości i delegatów przywitał prezes ZP LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć biłgorajskich lokowców.!

Wykonując Zarządzenie Prezesa Ligi Obrony Kraju nr 11/24 z 22 grudnia 2014 r. dotyczące założeń programowo‑organizacyjnych kampanii sprawozdawczo‑wyborczej Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej w Lublinie, Organizacja Powiatowa w Biłgoraju przeprowadziła zebrania sprawozdawczo‑wyborcze w kołach i klubach, co pozwoliło na zorganizowanie 22 października 2015 r. XV Zjazdu Delegatów.

W obradach Zjazdu udział również wzięli: Stanisław Dąbrowski – członek Rady Krajowej, prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Anna Malinowska – dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK, Henryk Wlaź – członek Rady Krajowej LOK. Obecni byli przedstawiciele samorządu, radni i pracownicy powiatu, miasta i gminy, delegacja Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Zamościu, prezesi, dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorcy, prezesi kół i klubów LOK. Prezes Ryszard Łuczyn rozpoczynając XV Zjazd Delegatów powiedział: – „Pragnę złożyć wyrazy szacunku i szczere słowa uznania wszystkim, którzy są zrzeszeni w biłgorajskiej LOK i dążą do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Praca zawodowa czy też działalność społeczna w naszej Organizacji napawa dumą, a także świadomością dobrze spełnionego obowiązku. Biłgorajscy lokowcy dobrze wiedzą, że każdy aktywny działacz jest doceniany i cieszy się uznaniem społeczeństwa. Zjazd Delegatów jest podsumowaniem 5‑letniej działalności Zarządu i członków biłgorajskiej Ligi”.

 
czata 06 2015 28
Delegatów i zaproszonych gości przywitał prezes Organizacji Powiatowej LOK Ryszard Łuczyn
czata 06 2015 29
Widok na salę obrad

W materiałach Zjazdu czytamy: Organizacja Powiatowa LOK w Biłgoraju wykonując zadania statutowe dba o swój wizerunek poprzez współpracę z samorządem powiatu, miasta i gminy, instytucjami, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, a także z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zapraszając szkolną młodzież organizuje w Sali Tradycji prelekcje i konkursy o tematyce obronnej i proobronnej. Opiekuje się Miejscami Pamięci Narodowej, uczestniczy w uroczystościach państwowych, lokalnych, a także spotkaniach związanych z datami historycznych powstań: warszawskim, styczniowym i listopadowym. Działania wspólne ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Związkiem Inwalidów Wojennych RP, Spółdzielnią Mieszkaniową „Łada”, Cechem Rzemiosł Różnych, a także Polskim Związkiem Motorowym i A utomobilklubem Biłgorajskim. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Wiedzy Obronnej w Zamościu i Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie, co pozwala na szerszą realizację zadań statutowych.

Dużą aktywność wykazuje Szkolne Koło przy Liceum Ogólnokształcącym ONZ, organizuje zawody strzeleckie, uczestniczy w konkursach marynistycznych, ratownictwa medycznego.

Najważniejsze daty i dokonania mijającej kadencji to:
– 17 lutego 2011 r. reaktywowano Klub Żołnierzy Rezerwy,
– 12 lipca 2014 r. dokonano otwarcia Sali Tradycji,
– 4 listopada 2014 r. nadano jednej z ulic miasta nazwę Ligi Obrony Kraju,
– 25 lipca 2015 r. poświęcono Sztandar Organizacji Powiatowej LOK.

Ponadto odbywały się coroczne wizyty w Biłgoraju oficerów Centrum Szkolenia Logistyki, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 16 z Grudziądza, przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych RP ze Starogardu Gdańskiego i rewizyty członków biłgorajskiej Organizacji w Garnizonie Grudziądz. Takie spotkania były okazją do zorganizowania wspólnie z Zarządem Głównym Towarzystwa Wiedzy Obronnej konferencji na temat „Zapobieganie zjawiskom kryzysowym” i „Doskonalenie form pracy Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”.

Na zjeżdzie podsumowano działalność statutową, z której wynika, że w kołach i klubach działa ponad 120 członków. Znaczącą rolę odgrywa prężnie działający Klub Żołnierzy Rezerwy. W minionej kadencji za społeczną działalność statutową działaczy i członków organizacji uhonorowano: medalami „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Honorowymi Odznakami „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP”, najwyższymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju, medalami „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej”, medalami „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, medalami „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”, medalami pamiątkowymi TWO.

 
czata 06 2015 30
„Nowo wybrany Zarząd Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju. Jego prezesem został ponownie
Ryszard Łuczyn

Kampania sprawozdawczo‑wyborcza umożliwiła zweryfikowanie każdej dziedziny działalności statutowej, a jednocześnie pozwoliła na lepsze ukierunkowanie pracy Zarządu Powiatowego LOK. Należy stwierdzić, że czas 5‑letniej kadencji był sprzyjający realizacji zadań statutowych, także pod względem oszczędności finansowych. Metoda pracy biłgorajskiej Ligi w ocenie władz nadrzędnych LOK i społeczeństwa biłgorajskiego okazała się trafna.

Prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Stanisław Dąbrowski poinformował o zbliżającym się Wojewódzkim i Krajowym Zjeździe Delegatów. Anna Malinowska, dyrektor Biura Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego omówiła obowiązujące zasady opłacania składek członkowskich. Podczas Zjazdu delegaci wybrali nowe władze: 9‑osobowy Zarząd, którego prezesem został ponownie Ryszard Łuczyn, wiceprezesem ds. statutowych Tadeusz Ferens, wiceprezesem ds. sportowo‑obronnych Mirosław Tujak, sekretarzem Ryszard Kostrubiec, skarbnikiem Ryszard Krawiec, a członkami Zarządu – Aleksander Bełżek, Jarosław Lipiec, Paweł Kuszewski i Dariusz Adamek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk Wlaź – przewodniczący, Ryszard Korniak – sekretarz, Józef Szmiga – członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki w Lublinie zostali wybrani: Henryk Wlaź, Ryszard Łuczyn, Aleksander Bełżek, Jarosław Lipiec.

 
czata 06 2015 31
Wspólne zdjęcie delegatów z władzami Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK: dyrektor Anną
Malinowską i prezesem Stanisławem Dąbrowskim

Po ukonstytuowaniu się Zarządu delegaci dyskutowali na tematy związane z realizacją doskonalenia form pracy na lata 2015‑2020. Podjęto następujące uchwały:
– Uaktywnić pracę Zarządu pod względem pozyskiwania członków wspierających i darczyńców.
– Doskonalić pracę ze zwróceniem uwagi na terminowe opłacanie składek członkowskich.
– Utrzymywać wypracowane kontakty z zaprzyjaźnionymi organizacjami: Centrum Szkolenia Logistyki i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 16 w Grudziądzu, Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie Związkiem Inwalidów Wojennych RP w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwem Wiedzy Obronnej w Zamościu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Zamościu, Zarządem Powiatowym LOK w Janowie.
– Współpracować z samorządami: wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym we wszystkich dziedzinach.
– Powoływać koła i kluby w szkołach i zakładach pracy.
– Rozwijać bazę szkoleniową klubów specjalistycznych.
– modelarstwo, strzelectwo.
– Dbać o prawidłowe gospodarowanie majątkiem biłgorajskiej Ligi.

Członkowie Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju wzorem lat ubiegłych będą realizować zadania statutowe z pełną odpowiedzialnością kierując się założeniami programowo‑organizacyjnymi, a także postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami prawa.

  Prezes Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn
Zdjęcia: Zenon Łój
   
  powrot