99 11listopada1918

Wybory w Organizacjach Powiatowych i Rejonowych województwa lubuskiego

 

W 2015 r. kończy się pięcioletnia kadencja władz statutowych jednostek terenowych Ligi Obrony Kraju i rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo‑wyborcze w ogniwach podstawowych, kołach i klubach, na których dokonywano oceny realizacji zadań programowych za okres mijającej kadencji, uchwalono program działania na nową kadencję, regulaminy zarządów szczebla powiatowego, rejonowego, wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej.

NOWA SÓL

Jako pierwsza na terenie województwa lubuskiego zebranie sprawozdawczo‑wyborcze zorganizowała Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju w Nowej Soli. Zebranie odbyło się 10 października br. na terenie internatu Ochotniczego Hufca Pracy, na którym 26 delegatów dokonało podsumowania mijającej kadencji, wybrało nowe władze, delegatów na Zjazd Wojewódzki, przyjęło program działania na następną kadencję oraz Regulamin Zarządu Organizacji Powiatowej. Zjazd otworzył prezes Andrzej Dela. Po wysłuchaniu hymnu lokowskiego i przywitaniu zaproszonych gości zaproponował powołanie 3‑osobowego Prezydium w osobach: Henryka Radeckiego, Andrzeja Deli i A ndrzeja Smukały. Przewodniczącym Prezydium wybrano Henryka Radeckiego. Następnie dokonano wyboru wszystkich komisji, a komisja wyborcza przedstawiła po konsultacji kandydatów do władz i na delegatów.

W porządku obrad przewidziano przyznanie medali, dyplomów i podziękowań dla zasłużonych działaczy: Małgorzaty Wojtaszak, Andrzeja Deli, Marka Skrzypczaka, Henryka Radeckiego, Ryszarda Sobkowicza, Marka Kupnickiego, Przemysława Pigły, Bogdana Chorążyka, Krzysztofa Rutkowskiego.

 
czata 06 2015 36a
Zjazd rozpoczęto hymnem lokowskim
czata 06 2015 36b
Prezes Organizacji Powiatowej Andrzej Dela wita delegatów i gości
czata 06 2015 37
Nowo wybrany Zarząd Organizacji Powiatowej w Nowej Soli, od lewej: Ryszard Sobkowicz, Andrzej Dobosz, Andrzej Dela, Marek Skrzypczak, Henryk Radecki

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Organizacji Powiatowej przedstawił prezes Andrzej Dela. Stwierdził, że mijająca kadencja nie należała do łatwych, ale zadania postawione przez poprzedni Zjazd zostały zrealizowane. Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Marek Szymczyk przedstawił sprawozdanie z 5‑letniej działalności, zwracając się do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sekretarz Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Zdzisław Chudy przedstawił ocenę działalności Organizacji Powiatowej LOK w Nowej Soli za okres mijającej kadencji dokonaną przez Prezydium Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono wyniki wyborów na kolejną kadencję: Prezesem Organizacji Powiatowej wybrano Andrzeja Delę, na członków Zarządu Organizacji Powiatowej: Ryszarda Sobkowicza, Marka Skrzypczaka, Henryka Radeckiego, Przemysława Pigłę, Krzysztofa Rutkowskiego, Andrzeja Dobosza. W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej weszli: Małgorzata Wojtaszak, Marek Szymczyk, Marek Kupnicki. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali Andrzej Dela, Ryszard Sobkowicz, Czesław Radecki, Przemysław Pigła.

Po przyjęciu uchwały programowej na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Powiatowej głos zabrał nowo wybrany prezes Andrzej Dela, dziękując za zaufanie i ponowny wybór.

Na tym zakończyły się obrady Zjadu.

WSCHOWA

Zjazd Organizacji Powiatowej LOK we Wschowie odbył się 20 listopada 2015 r., na który przybyło 25 delegatów. Dokonali oni podsumowania mijającej kadencji, wybrali nowe władze, delegatów na Zjazd Wojewódzki, przyjęto także program działania na następną kadencję oraz Regulamin Organizacji Powiatowej. Zjazd otworzył prezes Jan Koniuszko. Po wysłuchaniu hymnu rozpoczęły się obrady od powołania 3‑osobowego Prezydium Zjazdu oraz przewodniczącego zebrania, którym został ustępujący prezes. Sprawnie wybrano wszystkie komisje, a komisja wyborcza przedstawiła kandydatów do władz i na delegatów na nową kadencję.

W trakcie obrad przyznano zasłużonym działaczom medale, statuetki i dyplomy.

 
czata 06 2015 38a
Widok na salę obrad
czata 06 2015 38b
Podziękowanie dla członków Zarządu Organizacji Powiatowej Elżbiety Janik i Jana Koniuszko
czata 06 2015 39a
Nowo wybrany Zarząd Powiatowy, od lewej: Michał Porański, Jacek Katyński, Tadeusz Cyrulewski, Jan Koniuszko, Elżbieta Janik, Jarosław Złoczewski
czata 06 2015 39b
Nowo wybrana Powiatowa Komisja Rewizyjna, od lewej: Bogusław Drąg (przewodniczący), Stanisław Onufrej, Beata Jurij, Artur Komajda, Piotr Wieland

Sprawozdanie za ustępujący Zarząd przedstawił prezes Jan Koniuszko, który stwierdził, że mijająca kadencja nie należała do łatwych, ale zadania postawione przez poprzedni Zjazd zostały zrealizowane. Organizacja Powiatowa należała do przodujących w województwie. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Bogusław Drąg, zwracając się do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sekretarz Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Zdzisław Chudy przedstawił ocenę działalności Organizacji Powiatowej we Wschowie za okres mijającej kadencji dokonaną przez Prezydium Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W kolejnym punkcie obrad Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do władz i na delegatów na kolejną kadencję: prezesem Organizacji Powiatowej został Jan Koniuszko, do Zarządu Organizacji Powiatowej weszli Elżbieta Janik, Michał Porański, Piotr Dziełakowski, Tadeusz Cyrulewski, Mirosław Jasik, Jacek Katyński, Daniel Mika, Jarosław Złoczewski. W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej weszli: Beata Jurij, Bogusław Drąg, Artur Komajda, Stanisław Onufrej, Piotr Wieland. Delegaci na Zjazd Wojewódzki – Elżbieta Janik, Piotr Dziełakowski, Jan Koniuszko, Jarosław Złoczewski, Jacek Katyński, Tadeusz Cyrulewski, Michał Porański.

Po przyjęciu uchwały programowej na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Powiatowej głos zabrał nowo wybrany prezes Jan Koniuszko, dziękując za zaufanie i ponowny wybór.

Na tym zakończyły się obrady Zjazdu.


SULECHÓW

Zjazd Organizacji Rejonowej LOK w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie odbył się 21 listopada br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie, na którym dokonano podsumowania mijającej kadencji, wybrano nowe władze, delegatów na Zjazd Wojewódzki, przyjęto program działania na następną kadencję oraz Regulamin Organizacji Rejonowej.

Zjazd otworzył prezes Ryszard Alchimowicz. Po wysłuchaniu hymnu lokowskiego rozpoczęto obrady od powołania 3‑osobowego Prezydium, a na przewodniczącego wybrano Grzegorza Łazańskiego. Następnie wybrano wszystkie komisje, a komisja wyborcza przedstawiła po konsultacji kandydatów do władz i na delegatów na kolejną kadencję. Podczas obrad przyznano zasłużonym działaczom wyróżnienia – medale, statuetki i dyplomy.

 
czata 06 2015 40
Przed rozpoczęciem obrad zebrani odśpiewali hymn Ligi Obrony Kraju
czata 06 2015 41a
Prezydium Zjazdu, w środku przewodniczący Grzegorz Łazański
czata 06 2015 41b
Wystąpienie burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego
czata 06 2015 42a
Kwiatek od prezesa Zarządu Rejonowego LOK Ryszarda Alchimowicza dla wszystkich pań
czata 06 2015 42b
Nowy Zarząd Organizacji Rejonowej, od prawej: Roman Promiński, Ewa Mężyńska‑Przybyła, Romualda Jarecka‑Cieślak, Ireneusz Alchimowicz, Bogusław Sieńko, Grzegorz Łazański, Weronika Żelek, Ryszard Alchimowicz, Marek Rój, Krzysztof Baszyński

Sprawozdanie za ustępujący Zarząd przedstawił prezes Ryszard Alchimowicz. W wystąpieniu podkreślił, że mijająca kadencja nie była łatwa, ale zadania postawione przez poprzedni Zjazd zostały zrealizowane. Organizacja Rejonowa należała do przodujących w województwie, zajmując we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim czołowe miejsca. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej przedstawił Bogusław Sieńko zwracając się do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sekretarz Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Zdzisław Chudy przedstawił ocenę działalności Organizacji Rejonowej w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie dokonaną przez Prezydium Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów. W wyniku tajnego głosowania prezesem Organizacji Rejonowej został Ryszard Alchimowicz, w skład Zarządu Organizacji Rejonowej weszli: Ewa Mężyńska‑Przybyła, Romualda Jarecka‑Cieślak, Weronika Żelek, Marek Rój, Ireneusz Alchimowicz, Grzegorz Łazański, Bogusław Sieńko, Roman Promiński. W skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Alchimowicz, Krzysztof Baszyński, Aleksander Mężyński. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali: Ireneusz Alchimowicz, Krzysztof Baszyński, Adam Cieślak, Romualda Jarecka‑Cieślak, Ewa Mężyńska‑Przybyła, Grzegorz Łazański, Marek Rój, Roman Promiński, Bogusław Sieńko, Tadeusz Sułkowski, Zbigniew Szczepański, Weronika Żelek.

Po przyjęciu uchwały programowej na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Rejonowej głos zabrał nowo wybrany prezes Ryszard Alchimowicz dziękując za zaufanie i ponowny wybór. Na tym zakończyły się obrady Zjazdu.


ŻARY

25 listopada br. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się Zjazd Organizacji Rejonowej LOK w Żarach, na którym dokonano podsumowania mijającej kadencji, wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd Wojewódzki, przyjęto program działania na następną kadencję oraz Regulamin Organizacji Rejonowej. Zjazd otworzył prezes Mariusz Dul. Po wysłuchaniu hymnu lokowskiego obrady rozpoczęto od powołania 3‑osobowego Prezydium Zjazdu. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Leszka Rokickiego. Następnie dokonano wyboru wszystkich komisji, a komisja wyborcza przedstawiła po konsultacji kandydatów do władz i na delegatów na kolejną kadencję. Podczas obrad zasłużonym działaczom wręczono wyróżnienia, medale, dyplomy i podziękowania.

 
czata 06 2015 44a
Prezes Zarządu Rejonowego LOK w Żarach Mariusz Dul udekorował młodych delegatów odznaką „Zasłużony Działacz LOK”
czata 06 2015 44b
Nowo wybrany Zarząd Organizacji Rejonowej w Żarach, od lewej: Grzegorz Urbaniak, Leszek Rokicki, Mariusz Dul, Marian Mańka, Bronisław Józieńko
czata 06 2015 45
Członkowie Komisji Rewizyjnej, od lewej: Marek Żurek i Krzysztof Ruciński

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Organizacji Rejonowej przedstawił prezes Mariusz Dul, stwierdzając, że mijająca kadencja do łatwych nie należała, ale zadania postawione przez poprzedni Zjazd zostały zrealizowane. Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie ustępującej Komisji, zwracając się do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sekretarz Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Zdzisław Chudy przedstawił ocenę działalności Organizacji Rejonowej w Żarach za okres mijającej kadencji dokonaną przez Prezydium Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do władz i na delegatów. W wyniku tajnego głosowania prezesem Organizacji Rejonowej wybrano Mariusza Dula, członkami Zarządu Organizacji Rejonowej zostali: Marian Mańka, Mirosław Stachowski, Grzegorz Urbaniak, Leszek Rokicki, Jakub Pawlaczyk, Bartosz Smyczyński, Bronisław Józieńko, Jakub Kowalczyk. Do Rejonowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Marka Żurka, Joannę Skorupę i Krzysztofa Rucińskiego. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali: Marian Mańka, Mirosław Stachowski, Grzegorz Urbaniak, Włodzimierz Kwaśniewicz, Mariusz Dul.

Po przyjęciu uchwały programowej na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Rejonowej, głos zabrał nowo wybrany prezes Mariusz Dul dziękując za zaufanie i ponowny wybór na prezesa. Po zrealizowaniu przyjętego porządku Zjazdu zakończono obrady.


GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zjazd Organizacji Rejonowej LOK w Gorzowie Wielkopolskim odbył się 26 listopada br. w Zespole Szkół Budowlanych, na którym dokonano podsumowania mijającej kadencji, wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd Wojewódzki, przyjęto program działania na następną kadencję oraz Regulamin Organizacji Rejonowej.

Zjazd otworzył prezes Jan Gaweł. Po wysłuchaniu hymnu lokowskiego rozpoczęto obrady od powołania 3‑osobowego Prezydium Zjazdu, a na przewodniczącego wybrano Marka Żelichowskiego. Następnie dokonano wyboru wszystkich komisji, a komisja wyborcza przedstawiła po konsultacji kandydatów do władz i na delegatów na kolejną kadencję.

Podczas obrad przyznano zasłużonym działaczom wyróżnienia – medale, statuetki, dyplomy dla: Jana Gawła, Tadeusza Krawczuka, Alfreda Klimka, Marka Przeworskiego, Mariana Piątkowskiego, Ryszarda Bronowickiego, Jerzego Antczaka, Sylwii Kubaj, Emilii Olender, Eweliny Czechowskiej, Doroty Zguczyńskiej, Franciszka Szymczyszyna, Piotra Zatowki.

 
czata 06 2015 46a
Komisje podczas pracy
czata 06 2015 46b
Podziękowania dla (od lewej) Mariana Sobieraja i Jana Gawła wręczył dyrektor Biura Andrzej Smukała
czata 06 2015 47a
Nowo wybrana Rejonowa Komisja Rewizyjna: Ewelina Czechowska i Marek Przeworski (brak na zdjęciu Sylwii Kubaj)
czata 06 2015 47b
Zarząd Organizacji Rejonowej LOK w Gorzowie Wielkopolskim od lewej: Marek Żelichowski, Marian Piątkowski, Maksym Skowron, Jan Gaweł, Marian Sobieraj, Jerzy Antczak, Tadeusz Krawczuk

Sprawozdanie za mijającą kadencję przedstawił prezes Jan Gaweł, który stwierdził, że mijająca kadencja nie należała do łatwych, ale zadania postawione przez poprzedni Zjazd zostały zrealizowane. Organizacja Rejonowa należała do przodujących w województwie. Sprawozdanie z działalności Rejonowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sylwia Kubaj, zwracając się do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sekretarz Organizacji Wojewódzkiej Zdzisław Chudy przedstawił ocenę działalności Organizacji Rejonowej w Gorzowie Wlkp. za okres mijającej kadencji dokonaną przez Prezydium Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do władz i na delegatów. W wyniku tajnego głosowania prezesem Organizacji Rejonowej wybrano Jana Gawła, w skład Zarządu Organizacji Rejonowej wybrano: Jerzego Antczaka, Mariana Sobieraja, Tadeusza Krawczuka, Mariana Piątkowskiego, Maksyma Skowrona, Marka Żelichowskiego, a do Rejonowej Komisji Rewizyjnej – Sylwię Kubaj, Ewelinę Czechowską i Marka Przeworskiego. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali: Jan Gaweł, Tadeusz Krawczuk, Jan Mołodczak, Marian Piątkowski, Maciej Szykuła, Marek Żelichowski, Marek Przeworski, Maksym Skowron, MarianSobieraj.

Po przyjęciu uchwały programowej na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Rejonowej głos zabrał nowo wybrany prezes Jan Gaweł, dziękując za zaufanie i ponowny wybór. Na tym zakończyły się obrady Zjazdu.

  Zdzisław Chudy.
   
  powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.