Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10408168

Odwiedza nas

Odwiedza nas 494 gości oraz 0 użytkowników.

Z obrad Rady Krajowej LOK

 

Plenarne posiedzenie Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju odbyło się w dniach 18‑19 grudnia 2015 r. w Sękocinie. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Krajowej, Zarządu Głównego, prezesi Zarządów Wojewódzkich, dyrektorzy Biur Oddziałów Gospodarczych oraz Biur Zarządów Wojewódzkich, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Biura Zarządu Głównego LOK. Jego uczestnicy dokonali bilansu działalności Ligi Obrony Kraju w 2015 r. oraz podjęli wiele istotnych dla życia Organizacji uchwał.

Obrady otworzył i im przewodniczył Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek. Prezes LOK na wstępie przywitał członków Rady Krajowej i zaproszonych gości, a następnie przed‑stawił porządek obrad. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Rady Krajowej. Następnie powołano zespół protokołujący, w którego skład weszli: Józef Jagos, Stanisław Dąbrowski i Zbysław Gontarz. Powołano również 3‑osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: Iwona Dybus‑Grosicka, Karina Maćkowiak i Henryk Wlaź.

Po zatwierdzeniu spraw proceduralnych płk Grzegorz Jarząbek poinformował Radę Krajową o zmianach kadrowych, które nastąpiły w LOK w ostatnim czasie. Ze stanowiska dyrektora Pionu ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura ZG LOK został odwołany ppłk Dariusz Brążkiewicz. Na to stanowisko został powołany ppłk Jerzy Salamucha, dotychczasowy dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK w Rzeszowie. Nowym dyrektorem w Rzeszowie został ppłk Wie‑sław Karpiuk, dotychczasowy sekretarz Podkarpackiej LOK. Kolejna zmiana kadrowa nastąpiła w związku z rezygnacją płk. Tadeusza Gajewskiego ze stanowiska dyrektora Dolnośląskiego ZW LOK we Wrocławiu. Na to miejsce został powołany mjr Janusz Stach. Prezes życzył sukcesów nowym dyrektorom na nowych stanowiskach pracy. W dalszej części swojego wystąpienia Prezes poinformował o rezygnacji ze względów osobistych ppłk. Dariusza Brążkiewicza z funkcji członka i skarbnika Zarządu Głównego LOK. Na to miejsce zaproponował ppłk. Jerzego Sala‑muchę. Zaproponowane zmiany zostały przez Radę Krajową przyjęte.

 
czata 2016 01 04
Obrady Rady Krajowej otworzył i im przewodniczył Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek. Fot. Andrzej Witosław

W następnej kolejności Prezes Jarząbek przeszedł do scharakteryzowania mijającego 2015 roku. W krótkiej formie omówił najważniejsze imprezy, które były zaplanowane i zostały zreali‑zowane przez Ligę Obrony Kraju w całości. – Kalendarz imprez LOK zawiera ich dużo więcej – powiedział Prezes. – Będzie o nich mowa w dalszej części obrad.

Przechodząc do innej tematyki Prezes poinformował zebranych o powstaniu Federacji Orga‑nizacji Proobronnych. W jej władzach zasiadają także członkowie Ligi Obrony Kraju. Federacja powstała z inicjatywy i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zasygnalizował rów‑nież o zaangażowaniu LOK w szkolenie liderów organizacji proobronnych, które odbyło się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W tej części wystąpienia Prezes Jarząbek nawiązał także do spraw kampanii sprawozdawczo‑‑wyborczej, która odbywała się na poziomie kół, klubów, powiatów i rejonów. – Generalnie można stwierdzić – powiedział – że przebiegała ona w sposób dobrze zorganizowany, choć zdarzały się również pewne niedociągnięcia, które wynikały z nieznajomości Statutu, bądź też rutynowego myślenia czy niestarannego przygotowania.

Omawiając sytuację gospodarczą i majątkową w Lidze Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek poinformował o najważniejszych inwestycjach, które są realizowane oraz które będą podjęte w najbliższym czasie. Dobiega końca budowa biurowca wyposażonego w strzelnicę w Gdań‑sku, rozbudowa hotelu w Poznaniu, realizacja remontu budynku „A” w Jastarni, planowana jest również budowa stacji diagnostycznej w Ciechanowie. W niedługim czasie zostanie oddany do użytku plac manewrowy w Tarnobrzegu.

Następnie glos zabrał sekretarz Zarządu Głównego LOK płk Józef Jagos, który dokonał syntetycznego podsumowania działalności w dziedzinie organizacyjno‑statutowej w 2015 r. W omawianym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego, który podjął 55 uchwał o charakterze gospodarczym i statutowym. Dwa razy obradowała Główna Komisja Rewizyjna. Wielokrotnie spotykały się też komisje społeczne, które działają przy Zarządzie Głównym LOK. Przykładowo Komisja Organizacyjna obradowała trzy razy, trzy razy spotykała się też Komisja Płetwonurkowania, z kolei Komisja Sportów Obronnych miała dwa posiedzenia. Płk Józef Jagos omówił także merytoryczne tematy, które poruszane były na posiedzeniach Zarządu Głów‑nego LOK, GKR i komisji społecznych. Przedstawił również uchwały ZW LOK z Lublina, Katowic i Olsztyna z prośbą o nadanie tytułu Członka Honorowego LOK dla następujących działaczy: Józefa Kołodzieja, Włodzimierza Chołody, Tadeusza Pikuli, Ryszarda Łuczyna, Tadeusza Hinca, Henryka Garnowskiego, Jerzego Kowalskiego i Włodzimierza Lewickiego.

O działalności w dziedzinie sportów obronnych, politechnicznych i wodnych mówił dyrektor Pionu ppłk Jerzy Salamucha. W 2015 r. Liga Obrony Kraju przeprowadziła około 200 różnego typu imprez. W akcjach „Lato i Zima z LOK” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło około 180 tys. dzieci i młodzieży. Wielu zawodników z lokowskich klubów zdobywało w 2015 r. medale na mistrzostwach Polski. Sportowcy z LOK odnieśli też sukcesy międzynarodowe – medalowe miejsca na mistrzostwach świata i Europy w modelarstwie, strzelectwie oraz sportach motoro‑wodnych. W Motorowodnych Mistrzostwach Europy Henryk Synoradzki z Poznańskiego Klubu Motorowodnego wywalczył pierwsze miejsce w klasie O‑175 oraz drugie miejsce w klasie F‑125. W Mistrzostwach Świata Modeli Redukcyjnych klas NS odbywających się w miejscowości Bank na Węgrzech zawodnicy LOK zdobyli 12 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.

W strukturach Ligi Obrony Kraju działają prężnie Kluby Żołnierzy Rezerwy. Spełniają one istotną rolę w krzewieniu wiedzy obronnej i propagowania sportów obronnych wśród społe‑czeństwa. W 2015 r. odbyły się XLI Centralne Zawody Strzeleckie KŻR, których organizatorem był Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK. Odbył się także Międzynarodowy Wielobój Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „Snajper 2015”. Tradycyjnie lokowska reprezentacja startowała z suk‑cesami w międzynarodowym marszu „Trzy kraje w dwa dni”.

Następnie dyrektor Salamucha odnosząc się do spraw szkolenia sportowo‑obronnego stwier‑dził, że w każdym województwie LOK powinna mieć wyspecjalizowane komórki, które mogą podjąć każde wyzwanie w zakresie szkoleń komercyjnych. Należy stworzyć w każdym wojewódz‑twie pewien system – infrastrukturę i bazę, aby móc sprostać wymaganiom, które oferuje nam rynek w kierunku szkolenia komercyjnego różnych służb, pracowników ochrony itp.

Na zakończenie dyrektor Salamucha przedstawił punktację poszczególnych organizacji wojewódz‑kich, które w 2015 r. uzyskały najlepsze miejsca we współzawodnictwie: 1. ZW LOK Kraków – 158 pkt.; 2. ZW LOK Rzeszów – 154 pkt.; 3. ZW LOK Katowice – 130 pkt.; 4. ZW LOK Olsztyn – 121 pkt.

Jednym z punktów obrad Rady Krajowej były sprawy inwestycyjno‑majątkowe w LOK. Temat ten bardzo szczegółowo przedstawił zebranym Marcin Gendek, kierownik Działu Inwestycyjno‑‑Majątkowego BZG LOK. W 2015 r. działalność w kwestii inwestycyjno‑majątkowej koncentrowała się na dostosowaniu zasobu nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych do potrzeb działalności statutowej i szkoleniowej, sprzedaży na możliwie najkorzystniejszych warunkach tych nieruchomości, które generują tylko koszty, a ich utrzymanie jest nieprzydatne dla działalności statutowej i gospodarczej, regulacji stanów formalnoprawnych nieruchomości będących w posia‑daniu Ligi. Marcin Gendek zapoznał także zebranych z prowadzonymi w 2015 r. inwestycjami i remontami budowlanymi. Te działania koncentrowały się na modernizacji i rozbudowie obiektów, dostosowaniu do przepisów prawnych i standardów technicznych, funkcjonalnych i ekologicz‑nych, budowie nowych obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej czy sta‑tutowej, utrzymaniu obiektów już istniejących w odpowiednim stanie techniczno‑funkcjonalnym. Wszystkie te działania są prowadzone zgodnie z uchwałami Rady krajowej i Zarządu Głównego. W 2015 r. łączne wydatki budowlano‑remontowe wyniosły 9 mln 43 tys. zł.

Istotną część obrad Rady Krajowej stanowiły kwestie finansowe – omówienie wyniku finan‑sowego za 10 miesięcy 2015 r. i założenia budżetu na rok 2016. Sprawy finansowe przedsta‑wił dyrektor Pionu Ekonomiczno‑Finansowego Biura ZG LOK płk Piotr Zielaskowski. Na 2016 r. przyjęto wzrost poziomu kosztów ze względu na rosnące ceny materiałów i energii. Ostatecznie zaplanowano wynik finansowy w wysokości 370 tys zł. Obecnie wypracowane środki w działal‑ności gospodarczej nie są w stanie utrzymać działalności statutowej na teraźniejszym poziomie, dlatego też pracownicy i członkowie realizujący zadanie statutowe muszą koniecznie zwiększyć swoją aktywność w zakresie szkoleń komercyjnych oraz pozyskiwania środków w postaci dota‑cji i dofinansowania swojej działalności.

W trakcie obrad Komisja Uchwał i Wniosków wypracowała kilka uchwał, które następnie przedstawiono do akceptacji. Oto niektóre z nich podjęte przez Radę Krajową: w sprawie pro‑jektu budżetu na 2016 r., w sprawie wysokości składek członkowskich w 2016 r., w sprawie limitu odznaczeń, w sprawie zwołania terminu i miejsca obrad XV KZD LOK.

Podczas grudniowych obrad Rady Krajowej ustalono, że XV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju odbędzie się w dniach 3‑5 czerwca 2016 r. w Sękocinie.

Na zakończenie obrad Prezes LOK podziękował zebranym za dobrą pracę, wyrozumiałość i chęć działania w trudnym okresie dla funkcjonowania Ligi Obrony Kraju. Życzył także dobrego i pomyślnego Nowego Roku.

  Zbysław Gontarz
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.