Uroczyste podsumowanie działalności Zarządu Rejonu LOK w Wałczu w 2015 r.

 

Od wielu lat tradycją Zarządu Rejonu Ligi Obrony Kraju w Wałczu stało się wspólne noworoczne spotkanie członków delegatów naszego Stowarzyszenia. Na spotkanie, które odbyło się w sali konferencyjnej LOK, przybyło 72 delegatów z kół i klubów działających na terenie Szczecinka, Złocieńca, Wierzchowa, Mirosławca, Tuczna oraz Wałcza. Przybyli także zaproszeni goście: starosta powiatu wałeckiego Bogdan Wankiewicz, burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska, sekretarz powiatu wałeckiego Zbigniew Wolny, dowódca 100. Batalionu Łączności Brygady Wsparcia Sił NATO płk. Wiesław Gwóźdź, dowódca 104. Batalionu Zabezpieczenia płk Sławomir Gembarski, dyrektorzy wałeckich szkół oraz sympatycy i przyjaciele naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie otworzył prezes ZR LOK w Wałczu Lech Sznaza, który na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w styczniu 2016 r. byłego działacza i społecznika, 90‑letniego por. w st. spocz. śp. Adolfa Nowaka. Następnie przywitał zaproszonych gości i członków naszej Organizacji. Prezes przypomniał, że nasze Stowarzyszenie obecnie liczy już 328 członków i wciąż przybywa nowych. Następnie przypomniał jakie zadania i przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 2015 r. To 14 różnego rodzaju otwartych zawodów strzeleckich, w których wzięło udział 840 uczestników oraz 11 międzyszkolnych zawodów strzeleckich w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Przedstawił także główne zamierzenia Ligi na rok 2016.

 
czata 2016 01 31a
Uroczyste otwarcie spotkania noworocznego przez prezesa Zarządu Rejonu LOK w Wałczu Lecha Sznazę
czata 2016 01 31b
Spotkanie członków Ligi zorganizowane przez Zarząd Rejonu LOK w Wałczu – widok na salę obrad
czata 2016 01 32
Wręczenia aktu nominacyjnego dla mjr. Tadeusza Piechela na stopień podpułkownika dokonuje dowódca 104. Batalionu Zabezpieczenia płk Sławomir Gembarski

W dalszej części swego wystąpienia prezes złożył gorące podziękowania władzom samorządowym za udzielane dotychczas wsparcie, szczególnie finansowe i rzeczowe: staroście powiatu wałeckiego Bogdanowi Wankiewiczowi oraz burmistrz Wałcza Bogusławie Towalewskiej. Prezes dziękował także dowódcom jednostek wojskowych współpracujących z wałecką Ligą: płk. Sławomirowi Gembarskiemu, płk. Wiesławowi Gwóździowi, jak również wszystkim członkom Ligi.

Podczas spotkania uhonorowano aktywnie działających członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Minister Obrony Narodowej za długoletnią działalność społeczną, szczególnie z młodzieżą szkolną w dziedzinie strzelectwa mianował mjr.(r) Tadeusza Piechela na stopień podpułkownika. Zarząd Główny LOK wyróżnił: Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK” Bogusławę Towalewską – burmistrza Wałcza, Bogdana Wankiewicza – starostę powiatu wałeckiego, płk. Wiesława Gwóździa – dowódcę 100. Batalionu Wojsk Łączności NATO, płk. Sławomira Gembarskiego – dowódcę 104. Batalionu Zabezpieczenia; Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK”: Zbigniewa Wolnego – sekretarza Rady Powiatu, panów: Czesława Dobrzańskiego, Jakuba Siemieńskiego, Jana Gadzikowskiego, Wiesława Pędzika – członków LOK; medalem „Za Zasługi dla LOK”: złotym Ryszarda Biniasia; srebrnym Wojciecha Nerkowskiego i Mirosława Dulębę – członków LOK.

Następnie głos zabrali starosta wałecki Bogdan Wankiewicz oraz burmistrz miasta Bogusława Towalewska. W swych wystąpieniach dziękowali za otrzymane odznaczenia, podkreślili ważną, niezastąpioną rolę jaką pełnią członkowie społecznicy wałeckiej LOK w środowisku naszego społeczeństwa, powiatu i gminy.

  Tadeusz Dojss
   
  powrot