Pierwsze półrocze roku 2017 w Świętokrzyskiej LOK

Reorganizacja Ligi Obrony Kraju dotknęła negatywnie Świętokrzyską Organizację. Przez dwa miesiące roku ubiegłego do połowy roku bieżącego brak było osoby na stanowisku dyrektora biura. Następnie od początku 2017 r. zlikwidowano etat księgowej. Jej obowiązki przejęła księgowość Biura Małopolskiej Organizacji LOK. Nie wchodząc w szczegóły, sytuacja powyższa tworzyła pewne komplikacje i trudności, które musiały być na bieżąco rozwiązywane. Na uwagę zasługuje tu deklaracja pomocy ze strony dyrektora Biura Małopolskiej LOK płk. Marka Stasiaka oraz jego zaangażowanie i faktycznie udzielana pomoc. Dodam, że biuro, które liczyło 4 osoby, obecnie liczy 2. Tego nie trzeba komentować.

Można o tym okresie i pozytywnie myśleć. Pomimo takiej sytuacji zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia statutowe, choć z ograniczeniami, zostały w pełni zrealizowane. Oprócz treningów i zawodów strzeleckich w ramach akcji „Zima z LOK” i Szkolnej Ligi Strzeleckiej organizowano w powiatach otwarte zawody strzeleckie, najczęściej w drugim kwartale 2017 r., kiedy było już cieplej. Zarząd Powiatowy LOK w Starachowicach razem z władzami miasta zorganizował i współuczestniczył w uroczystościach poświęconych kolejnej rocznicy wyzwolenia Starachowic spod okupacji hitlerowskiej.

W okresie pierwszego półrocza w wyniku eliminacji wojewódzkich wyłoniono drużyny, które wzięły udział w ogólnopolskich zawodach LOK w strzelectwie sportowym młodzików i juniorów młodszych w Tarnowie, gdzie zajęliśmy VIII miejsce. W Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w Wieloboju Obronnym w Zegrzu zajęliśmy również VIII miejsce. Lepsze, bo VI miejsce, zajęliśmy w Pleszewie w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w Trójboju Obronnym. Ponadto, nasza od kilkunastu lat chluba, drużyna ze Skarżyska‑Kamiennej zajęła I miejsce w konkursie „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” w Jastarni.

Powyższe nasze osiągnięcia świadczą o tym, że pomimo skromnych środków można uczestniczyć we wszystkich zawodach centralnych. W przyszłym roku będzie lepiej. Wycofanie się MON z dotowania zawodów szczebla wojewódzkiego zmusza do dyskusji i wymiany doświadczeń zwłaszcza w zakresie rozszerzenia dotychczas stosowanych metod pozyskiwania środków finansowych. Na zakończenie dodam, że Świętokrzyska Organizacja LOK ma już nowego dyrektora – Marka Grendę, który swoimi działaniami wnosi też nowy powiew, nowe pomysły na naszą działalność statutową.

 
  KAZIMIERZ LEWANDOWSKI
  powrot