Z działalności Klubu Strzeleckiego „VICTORIA”

Z działalności Klubu Strzeleckiego „VICTORIA" W siedzibie LOK w Biłgoraju, przy ul . Włosiankarskiej 13, 25 listopada 2017 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu Strzeleckiego LOK „Victoria" i Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni . Minęły dokładnie dwa lata (początek listopada 2015 r. ) od powołania klubu, z którego wywodzi się BSKB, ale już dzisiaj można dokonać pozytywnej oceny działalności obu klubów. Kluby wciąż powiększają swoje szeregi, cieszy fakt, że w szeregach pr꿬nie działają również kobiety! Od pomysłu, który zrodził się w tym środowisku kilka lat temu, członkowie klubu z wielkim zaangażowaniem podejmują coraz to nowe działania, współpracując także z innymi organizacjami. W porządku obrad Walnego Zebrania znalazły się następujące zagadnienia:
1) sprawozdanie prezesa Zarządu z dotychczasowej działalności;
2) zmiany personalne członków Zarządu;
3) ocena dotychczasowej współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK w Lublinie;
4) zmiany w regulaminach opłacania składek członkowskich;
5) wystąpienie prezesa Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj Ryszarda Łuczyna;
6) wręczenie pucharów i dyplomów dla najlepszych strzelców zawodów strzeleckich;
7) wolne wnioski i dyskusja uczestników zebrania nt . działalności i zamierzeń Stowarzyszenia;
8) informacja nt . planowanych przedsięwzięć: kursu na instruktora strzelectwa oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego pola walki, a także imprezy integracyjnej;
9) instruktaż z zakresu konserwacji broni i używania środków oraz przepisach bezpieczeństwa

czata 05 06 2017 15
Walne Zebranie członków Klubu Strzeleckiego LOK „Victoria"
czata 05 06 2017 16a
Walne Zebranie członków Klubu Strzeleckiego LOK „Victoria" otworzył prezes Zarządu Arkadiusz Nowicki
czata 05 06 2017 16b
Członkowie Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj; od prawej: Zenon Łój - członek/rzecznik prasowy, Ryszard Łuczyn - prezes Zarządu, Mirosław Tujak - wiceprezes i prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy
czata 05 06 2017 17
Od lewej: Arkadiusz Nowicki - prezes Klubu Strzeleckiego LOK „Victoria" i prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn

Zebranie otworzył i wszystkich przywitał Arkadiusz Nowicki, prezes Zarządu „Victorii" i jeden z głównych pomysłodawców powołania Stowarzyszenia, przedstawiając tematy obrad.

W spotkaniu wziął udział Ryszard Łuczyn - prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju oraz Mirosław Tujak - wiceprezes biłgorajskiej LOK i prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta, Zenon Łój - prezes Automobilklubu Biłgorajskiego, jednocześnie członek Zarządu Powiatowego LOK i KŻR, Tomasz Bednarz - kierownik Ośrodka Szkolenia LOK w Biłgoraju

Prezes Arkadiusz Nowicki złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności i przedstawił aktualną sytuację, koncentrując się w szczególności nad brakiem zaangażowania niektórych osób sprawujących ważne funkcje w Zarządzie . Postawił wniosek formalny, przyjęty przez zebranych, na dokonanie zmiany wiceprezesa Klubu Sportowego „Victoria", którym został kol. Adam Goraj. Prezes Nowicki, dokonując oceny współpracy klubu z władzami wojewódzkimi LOK, wyraził przekonanie, że pod niektórymi względami współpraca powinna ulec poprawie. Z kolei wysoko ocenił współpracę z Zarządem Powiatowym LOK Biłgoraj, który z dużym zrozumieniem podchodzi do wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Zarząd i członków Klubu Strzeleckiego „Victoria" Podkreślił ważną rolę obecnego kierownictwa biłgorajskiej Ligi z prezesem Łuczynem na czele, której działacze niejako od podstaw budowali struktury, pod¬jęli nowe działania zmierzające do zwiększenia liczebności organizacji, utworzyli także Salę Tradycji, w której zawisł nowy sztandar organizacji Podziękował w imieniu członków za stałe wspieranie działań statutowych KS „Victoria". Prezes Nowicki w samych superlatywach odniósł się także do dyrekcji Nadleśnictwa Biłgoraj, dziękując za współpracę i reaktywację strzelnicy, dzięki której mogą być prowadzone regularne szkolenia strzeleckie.

czata 05 06 2017 18
Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn podczas wystąpienia na Walnym Zebraniu członków Klubu Strzeleckiego „Victoria"

Walne Zebranie członków przyjęło także jednomyślnie wniosek formalny dotyczący zmian w regulaminie opłacania składek członkowskich, który polegał na skróceniu okresu, w jakim składka powinna być regulowana, pod rygorem skreślenia z listy członków Stowarzyszenia . Po krótkiej przerwie w obradach głos zabierali przedstawiciele Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj, a także kierownik Ośrodka Szkolenia LOK Tomasz Bednarz, który poinformował o braku ostatecznej decyzji nadrzędnych władz Ligi co do zagospodarowania posesji LOK w Biłgoraju przy ulicy Włosiankarskiej.

W imieniu Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju głos zabrał jej prezes Ryszard Łuczyn, który dziękując za zaproszenie, pogratulował prezesowi Nowickiemu dotychczasowej działal¬ności, podkreślając przy tym aktywność członków obu klubów, co wpłynęło bardzo znacząco na podniesienie prestiżu biłgorajskiej Ligi w regionie i kraju, i co zostało zauważone zarówno przez lokalne władze samorządowe Biłgoraja, jak i centralne LOK w Warszawie

czata 05 06 2017 19
Ryszard Łuczyn - prezes Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj podczas wręczania pucharów najlepszym strzelcom zawodów zorganizowanych przez Klub Strzelecki „Victoria" w obecności jego prezesa Arkadiusza Nowickiego (z lewej)

Prezes Łuczyn odniósł się do problemów, jakie Zarząd KS „Victoria" napotyka w swojej działalności, oferując pomoc i zapewniając poparcie statutowych działań podejmowanych przez Zarząd Wyraził również zadowolenie z tego, jak w siłę rośnie biłgorajska Liga, o czym świadczy liczba powołanych klubów (7), organizacja wielu ważnych wydarzeń oraz projektów wspólnie zrealizowanych . Wymienił m . in . sukcesy zmodernizowanego Klubu Modelarskiego kierowanego przez prezesa Krzysztofa Datkiewicza . Podkreślił też dobrą współpracę z reaktywowanym Klubem Żołnierzy Rezerwy, samorządami lokalnymi, instytucjami i szkołami, a także z wieloma organizacjami oraz stowarzyszeniami, wśród których są m. in.: Centrum Szkolenia Logistyki i Związek Żołnierzy WP Koła nr 16 w Grudziądzu; Związek Inwalidów. Wojennych w Stargardzie Gdańskim; Klub Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie; Komenda Uzupełnień w Zamościu; Towarzystwo Wiedzy Obronnej Oddział Zamość; Związek Inwalidów Wojennych RP; Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Biłgorajskiej; 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorial¬nej; Automobilklub Biłgorajski; Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Zamość i Lublin . Z satysfakcją poinformował, że 12 marca 2016 r. biłgorajscy lokowcy zainicjowali powołanie 14-osobowej grupy Związku Piłsudczyków RP, należącej do Okręgu Kraśnik, którego prezesem jest gen . Jerzy Cichocki . Umundurowani piłsudczycy popularyzują osobę i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego państwa polskiego, jako wzoru patriotycznego . Dodał, że na szczególne pod¬kreślenie zasługuje stałe wspieranie LOK Biłgoraj przez darczyńców, osoby fizyczne i lokalne firmy, jak: Cech Rzemiosł Różnych; Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada; firma Atos Biłgoraj (najdłużej wspierające) i inne.

Z kolei Zenon Łój reprezentujący Klub Żołnierzy Rezerwy, na prośbę organizatorów zapoznał zebranych z historią i celem powołania przy LOK Biłgoraj Klubu Morsko-Rzecznego (kierowanego obecnie przez wiceprezesa Kazimierza M. Schodzińskiego), zachęcając osoby zainteresowane do wstąpienia w jego szeregi . Działając z upoważnienia Zarządu, apelował o zgłaszanie kandydatur spośród członków obu klubów do Pocztu Sztandarowego LOK Biłgoraj, biorącego udział w licznych uroczystościach patriotycznych miejskich, powiatowych i gminnych, odbywających się corocznie w naszym mieście . Zaproponował także udział członków Automobilklubu, instruktorów-ratowników drogowych PZM, z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w planowanym przez KS „Victoria" grudniowym szkoleniu.

czata 05 06 2017 20a
Najlepsi strzelcy zawodów organizowanych przez Klub Strzelecki „Victoria", obok podium z prawej prezes Zarządu Powiatowego LOK Ryszard Łuczyn, z lewej Arkadiusz Nowicki - prezes KS „Victoria".
czata 05 06 2017 20b
Na pierwszym planie Mirosław Tujak - prezes KŻR LOK Biłgoraj i wiceprezes biłgorajskiej Ligi oraz Ryszard Łuczyn - prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju

Miłym akcentem zebrania było wręczenie pucharów i dyplomów najlepszym strzelcom zawodów strzeleckich, w których wzięło udział ogółem 28 uczestników w konkurencji pistolet kal. 9 mm, zorganizowanych przez KS i BKSB „Victoria" 22 października 2017 r. na strzelnicy Nadleśnictwa Biłgoraj: 1. Paweł Dzido (82 pkt.); 2. Piotr Różański (81 pkt.); 3. Grzegorz Mucha (80 pkt.); 4. Wojciech Obszyński (75 pkt.); 5. Kazimierz Palikot (71 pkt.); 6. Franciszek Socha (67 pkt.).

Uczestnicy dalszej części zebrania dyskutowali nt . działalności bieżącej i przyszłych zamierzeń BSKB. Poruszono tematy związane z korzystaniem ze strzelnicy, przestrzeganiem regulaminów i zarządzeń, organizacją szkoleń strzeleckich, akcentowano korzyści dla członków wynikających z przynależności do KS „Victoria" dotyczące pozwoleń, omawiano także pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową oraz udziału członków w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej.

 
czata 05 06 2017 21
Instruktaż z zakresu konserwacji broni strzeleckiej prowadzi Arkadiusz Nowicki - prezes Klubu Strzeleckiego „Victoria"

Radny miejski Mirosław Tujak - wiceprezes biłgorajskiej LOK, zabierając głos zapewnił o wsparciu Rady Miasta i samorządu dla organizacji LOK i klubów, które swoimi działaniami dobrze promują powiat, miasto i gminę . Na zakończenie spotkania prezes Nowicki przekazał kolegom informację dotyczącą planowanych najbliższych przedsięwzięć: kursu na instruktora strzelectwa oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego pola walki, a także organizacji imprezy integracyjnej . Ostatnim zagadnieniem realizowanym podczas spotkania był fachowo przeprowadzony instruktaż z zakresu konserwacji broni i używania środków konserwujących, przepisów bezpieczeństwa oraz innych zagadnień dotyczących obchodzenia się z bronią.

Rzeczowa i miła atmosfera towarzysząca uczestnikom spotkania przy kawie i ciastku, toczące się indywidualne rozmowy związane z działalnością statutową, sprzyjały integracji członków obu klubów - „Victorii" i biłgorajskiej Ligi, która jest otwarta na nowych członków i współpracę.

 
  Tekst: płk. zw. RYSZARD ŁUCZYN
Honorowy Członek LOK
Prezes Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj
Zdjęcia: Zenon Łój (KŻR LOK)
  powrot

 

Walne Zebranie członków Klubu Strzeleckiego LOK „Victoria" otworzył prezes Zarządu Arkadiusz Nowicki