powstanie 63dni wolnosci

Regulamin Krzyża „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”

§ 1

W wykonaniu uchwały Rady Krajowej LOK nr 64/2011 z dnia 16.12.2011 r. Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie uchwałą nr 242 z dnia 28.05.2012 r. ustanowił Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju”, zwany dalej „Krzyżem”.

§ 2

1. Krzyż nadaje się osobom fizycznym za zasługi w realizacji zadań programowych Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju, za społeczną, zawodową lub zawodowo‑społeczną działalność.
2. Krzyż może być nadawany aktywnym członkom Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK, a także członkom LOK lub osobom nie będącym członkami Ligi, ale z Ligą współpracującymi i szczególnie zasłużonymi dla realizacji zadań programowych KŻR LOK.
3. Krzyż może być nadany cudzoziemcom za zasługi położone dla KŻR LOK.
4. Krzyż może być nadany również pośmiertnie.

§ 3

Krzyż jest czterostopniowy – brązowy, srebrny, złoty i biały (porcelanowy) – i może być nadany tej samej osobie dwukrotnie pod warunkiem upływu co najmniej 2 lat między nadaniami.

§4

1. Warunki nadania Krzyża poszczególnych stopni:
Brązowego Krzyża – co najmniej po 3 latach aktywnej działalności w KŻR LOK lub 5‑letniej działalności na rzecz KŻR LOK,
Srebrnego Krzyża – po 3 latach od otrzymania brązowego,
Złotego Krzyża – po 4 latach od otrzymania srebrnego,
Białego Krzyża (porcelanowego) – po 5 latach od otrzymania złotego,
– przy legitymowaniu się szczególnie wysokimi wynikami w działalności organizacyjnej, szkoleniowej, sportowej, finansowej lub propagandowo‑popularyzatorskiej związanej z KŻR LOK.
2. W przypadkach szczególnych, uwarunkowanych nadzwyczajnymi zasługami dla KŻR LOK, można odstąpić od warunków określonych w ust. 1, nadając Krzyż stopnia właściwego do wniesionych zasług.

§ 5

Krzyż nadaje Prezes Ligi Obrony Kraju z własnej inicjatywy lub na wniosek: – Zarządu Głównego LOK, – Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK, – Przewodniczącego Komisji Zarządu Głównego LOK ds. Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju, – władz innych stowarzyszeń działających na rzecz rezerwistów.

§ 6

1. Krzyże nadawane są każdego roku z okazji: – Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia, – Święta Niepodległości – 11 listopada.
2. Wnioski o nadanie Krzyża (zgodnie z zał. nr 1) powinny być przedstawione Zarządowi Głównemu LOK przez Prezydium ZW LOK, Przewodniczącego Komisji ZG ds. Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz władz innych stowarzyszeń, nie później niż trzy miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki Krzyża.
3. W przypadkach szczególnych wspomnianych § 4 ust. 2 nadanie Krzyża może mieć miejsce w innych terminach – wówczas nie musi być zachowany 3‑miesięczny termin zgłoszenia.

§ 7

1. Uroczystego wręczenia odznaki Krzyża dokonuje Prezes Ligi Obrony Kraju lub w jego imieniu: wiceprezesi ZG, członkowie ZG i pozostali członkowie RK, Przewodniczący Komisji ds. Klubów Żołnierzy Rezerwy ZG LOK oraz prezesi Organizacji Wojewódzkich.
2. Prezes może upoważnić inne osoby do wręczenia odznaki Krzyża w jego imieniu.
3. Osoba odznaczona otrzymuje odznakę Krzyża wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie (wzór legitymacji w załączeniu), a przy powtórnym nadaniu odznaki otrzymuje listewkę na wstążkę wraz z legitymacją.
4. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej odznaki Krzyża, odznakę Krzyża i legitymację doręcza się najbliższej rodzinie zmarłej osoby.
5. W razie nadania Krzyża pośmiertnie, stosuje się ceremoniał dekoracji ustalony każdorazowo odpowiednio do okoliczności.

§ 8

1. Członkom KŻR LOK oraz innym członkom LOK, którzy legitymują się długoletnią dotychczasową aktywną działalnością w KŻR lub na rzecz KŻR LOK można w okresie przejściowym 5 lat (od 1.10.2012 r. do 30.09.2017 r.) nadawać Krzyże bez zachowania warunków określonych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu wg poniżej określonego stażu działalności:
– co najmniej 15 lat – Brązowy Krzyż,
– co najmniej 20 lat – Srebrny Krzyż,
– co najmniej 25 lat – Złoty Krzyż,
– co najmniej 30 lat – Biały Krzyż (porcelanowy).
2. Pozostałe zasady i wymogi są wymagalne.

§ 9

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.10.2012 roku.

   
foto 05 2012 27a foto 05 2012 27b
Biały Krzyż Złoty Krzyż
foto 05 2012 27c foto 05 2012 27d
Srebrny Krzyż Brązowy Krzyż
   
powrot  

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.