powstanie 63dni wolnosci

Regulaminy

Regulamin Zawodów Strzeleckich KŻR LOK - 2000

REGULAMIN

ZAWODÓW STRZELECKICH  KLUBÓW OFICERÓW REZERWY
LIGI OBRONY KRAJU

I. CELE ZAWODÓW

Zasadniczymi   celami   zawodów   strzeleckich   Klubów   Oficerów Rezerwy organizowanych przez Ligę Obrony Kraju są:

1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy klubami i zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i sprawności fizycznej;

2. Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku oficerów rezerwy oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów
z kadrą zawodową Sil Zbrojnych RP, a także ze stowarzyszeniami rezerwistów, weteranów i kombatantów oraz instytucjami współpracującymi z Ligą Obrony Kraju.

3. Popularyzowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży sportu strzeleckiego.

4. Uczczenie świąt państwowych i wojskowych ważnych rocznic historycznych oraz Ligi Obrony Kraju.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Rodzaje zawodów, ich organizacja i terminy.

Zawody strzeleckie członków klubów oficerów rezerwy mogą być organizowane na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Ligi Obrony Kraju:

1) Klubowe - o tytuł najlepszego zawodnika w dwuboju (trójboju) w strzelaniu z pistoletu wojskowego i karabinu (rzut granatem) w celu wyłonienia reprezentacji klubu na rejonowe zawody strzeleckie KOR.

Zawody klubowe powinny być przeprowadzone w terminie do 15 maja każdego roku. Organizatorami zawodów są kluby oficerów rezerwy działające na danym terenie;

2) Rejonowe - o tytuł najlepszego zawodnika w dwuboju (trójboju) oraz najlepszego klubu w ocenie zespołowej.

Zawody strzeleckie KOR stopnia rejonowego są traktowane jako eliminacje do zawodów okręgowych. Powinny być przeprowadzone w terminie do 30 czerwca każdego roku. Organizatorami tych zawodów są zarządy rejonowe LOK na swoim terenie działania.

3) Okręgowe - o tytuł najlepszego zawodnika w dwuboju (trójboju) oraz najlepszej reprezentacji rejonu w ocenie zespołowej.

Zawody okręgowe stanowią jednocześnie eliminacje do zawodów centralnych. Powinny być przeprowadzone w terminie do 31 lipca każdego roku. Organizatorami zawodów są zarządy okręgowe LOK na swoim terenie działania. Biura zarządów okręgowych są zobowiązane do przesłania komunikatów sędziowskich i protokołów z przeprowadzonych zawodów do Biura Zarządu Głównego LOK w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia każdego roku.

4) Centralne.

a) Indywidualnie o tytuł najlepszego zawodnika w trójboju ogniowym [P-83 (64), kbkAK (AKM), F-1]
b) Zespołowo o tytuł najlepszego zespołu w trójboju;
c) W ocenie zespołowej o tytuł mistrza w wieloboju (w klasyfikacji generalnej).

Dla zespołów zaproszonych, reprezentujących Siły Zbrojne RP, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy WP oraz inne organizacje, stowarzyszenia i instytucje lub związki rezerwistów z zagranicy prowadzi się klasyfikację na ogólnie przyjętych zasadach - indywidualną i zespołową. Zespoły zaproszone nie uczestniczą w pojedynku strzeleckim.
Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Oficerów Rezerwy są organizowane każdego roku przez Zarząd Główny LOK na terenie jednego z okręgów wyznaczonym zarządzeniem prezesa Ligi Obrony Kraju.

2. Uczestnicy zawodów:

a) W zawodach organizowanych przez zarząd klubu oficerów rezerwy uczestniczą wszyscy jego członkowie zdolni do udziału w zawodach zgodnie z opinią lekarską
b) W zawodach rejonowych uczestniczą 3-osobowe reprezentacje wszystkich klubów oficerów rezerwy danego rejonu
c) W zawodach okręgowych uczestniczą 3-osobowe reprezentacje wszystkich rejonów
d) w zawodach centralnych uczestniczą 3-osobowe reprezentacje klubów oficerów rezerwy z poszczególnych okręgów

3. Zgłoszenie reprezentacji i zawodników indywidualnych:

a) Na zawody rejonowe - zgłoszenia zawodników - dokonują prezesi klubów oficerów rezerwy wg zasad ustalonych przez organizatora zawodów

b) Na zawody okręgowe - zgłoszenia dokonują prezesi zarządów rejonowych LOK lub kierownicy ośrodków szkolenia kierowców

c) Na zawody centralne - zgłoszenia dokonują dyrektorzy biur zarządów okręgowych LOK. Kartę zgłoszenia reprezentacji sporządza się w 3 egzemplarzach. Egz. nr 1 przesyła   się  organizatorowi  zawodów  (z  wyprzedzeniem dwutygodniowym)określając sposób dojazdu (PKP, samochód + kierowca) i czas przybycia (dzień, godzina). Egz. nr 2 kierownik drużyny wręcza sędziemu głównemu zawodów w dniu rozpoczęcia zawodów. Egz. nr 3 pozostawia się w aktach. Wzór karty zgłoszenia reprezentacji określa załącznik nr 1.

4. Organizacja zawodów

1) Podstawę do przeprowadzenia zawodów centralnych stanowi zarządzenia prezesa Ligi Obrony Kraju, zawodów okręgowych - zarządzenie dyrektora biura zarządu okręgowego;

2) Organizator zawodów powołuje:
a) kierownika, sędziego głównego, sędziów poszczególnych konkurencji, sekretarza zawodów oraz zespół techniczny. Komisję sędziowską tworzą sędzia główny wraz z sędziami konkurencji;
b) komisję .rozjemczą zawodów do rozstrzygania ewentualnych sporów i protestów. Komisji rozjemczej przewodniczący sędzia spoza zespołu sędziowskiego powoła­nego do przeprowadzenia zawodów;

3) W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów opracowuje się następujące dokumenty:
a) program zawodów
b) preliminarz wydatków
c) wykaz zawodników
d) tabelę i grafik pojedynku strzeleckiego
e) tabelę wyników I inne

Program zawodów należy przesiać zainteresowanym z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do ustalonego terminu zawodów.

4) Organizator zawodów powinien zapewnić przestrzeganie ustalonego porządku, dyscypliny na strzelnicy oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa, obchodzenia się z bronią i amunicją;

5) Broń bojową (kbkAK (AKM), P-83 (64) oraz amunicję dla uczestników zawodów zabezpiecza organizator zawodów. Broń sportową (kbks do pojedynku strzeleckiego) zawodnicy przywożą ze sobą;

6) Zawody centralne KOR LOK prowadzone są w czterech konkurencjach;

7) Z przeprowadzonych zawodów sporządza się komunikaty klasyfikacyjne, protokoły wyników w poszczególnych konkurencjach, przesyła je zarządom LOK wyższego szczebla w terminie 7 dni.

III. KONKURENCJE SPORTOWE

1. Strzelanie z pistoletu wojskowego P-83 (64):
• odległość strzelania -25m
• cel - tarcza 23 p
• postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
• bieg - 50 m do linii ognia1
• ilość strzałów - 3 próbne (czas 3 min.)2
• ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu3

2. Strzelanie z kbkAK (AKM)
• odległość strzelania - 100 m
• cel - tarcza 23p
• postawa - leżąc z wolnej ręki z wykorzystaniem pasa nośnego broni zamocowanego typowo do karabinu
• bieg - 50 m do linii ognia1
• ilość strzałów - 3 próbne (czas do 3 min.)2, 10 ocenianych (czas 5 min.)3
• ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu

3. Rzut granatem ćwiczebnym F-1 z bronią w ręku (kbk AK (AKM)
• odległość celu - 25 m od linii do przedniego skraju prostokąta zewnętrznego
• cel - zarys okopu o wymiarach:
a. prostokąt zewnętrzny 6 x 2 m wraz z linią o szerokości 5 cm
b. prostokąt wewnętrzny 2 x 1 m wraz z linią o szerokości 5 cm
• postawa - stojąc z miejsca (wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po rzucie) nie przekraczając linii rzutu
• granat - ćwiczebny F-1 (waga 600 gramów)4
• ilość rzutów  - 3 próbne, 5 ocenianych
• czas rzutów - łącznie do 4 minut
• ocena - za trafienie w maty prostokąt - 3 pkt.
- za trafienie w duży prostokąt - 1 pkt. (wynik liczy się do trójboju indywidualnego i drużynowo suma punktów zespołu).

4. Poiedynek strzelecki
• odległość strzelania - 50 m kbks przyrządy otwarte
• cel - krążek samoopadający o średnicy 11 cm
• postawa - leżąc, z wolnej ręki, bez wykorzystania pasa, po wykonaniu dobiegu a odległości 15 - 20 m
• ilość strzałów - po 3 naboje na zawodnika - ładowanie karabinka pojedynczo
• zasady strzelania - zespoły prowadzą ogień do tarcz przeciwnika do chwili, gdy sędzia nie przerwie ognia (nie wyłącza się zawodników w czasie strzelania)
• ocena - wygrywa ten zespół, który pierwszy zestrzeli wszystkie 3 krążki lub więcej krążków za wygrany pojedynek - zespół otrzymuje "1" pkt.5
• ocena zespołowa - przy jednakowej ilości punktów dwóch zespołów o lepszym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek. Przy 3-ch lub więcej zespołach należy rozegrać baraż.6

IV. OCENA I KLASYFIKACJA

Na zawodach strzeleckich klubów oficerów rezerwy dokonuje się oceny wyników indywidualnych i zespołowych w poszczególnych konkurencjach, które stanowią podstawę do klasyfikacji zawodników i reprezentacji.

1. Ocena wyników indywidualnych.

Na podstawie uzyskanych wyników w poszczególnych konkurencji sędziowska komisja kwalifikacyjna zawodów ustala kolejność miejsc zajętych przez zawodników w konkurencjach:

1. Strzelanie z pistoletu wojskowego P-83 (64)
2. Strzelanie z kbkAK (AKM)
3. Rzucie granatem F-1, z bronią

Na podstawie uzyskanych wyników w trójboju ogniowym przyznaje się tytuły mistrza i wicemistrza oraz ustala kolejność miejsc zajętych przez poszczególnych zawodników. O kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu z pistoletu wojskowego i kbkAK (AKM) decyduje suma punktów z przestrzelin uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Przy równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje większa ilość uzyskanych "dziesiątek", "dziewiątek", "ósemek" itd. W przypadku gdy kryterium to nie rozstrzyga sprawy, o lepszym miejscu decyduje wynik w strzelaniu z pistoletu wojskowego. _Jeśli i to kryterium nie rozstrzyga problemu, zawodnikom przyznaje się miejsca ex aeguo.

2. Ocena zespołowa.

Klasyfikacji zespołowej dokonuje się na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez zawodników każdej reprezentacji okręgowej w poszczególnych konkurencjach przy równej ilości punktów o lepszym miejscu zespołu decyduje większa ilość uzyskanych "dziesiątek", "dziewiątek", "ósemek" itd.
Suma punktów uzyskanych przez zawodników danej reprezentacji decyduje o zajętym miejscu, za które przyznaje się odpowiednio punkty klasyfikacyjne. Przykładowo: w zawodach startuje 13 reprezentacji. Za zajęcie pierwszego miejsca reprezentacja otrzymuje 13 pkt, za drugie miejsce 12 pkt, za trzecie 11 pkt, za każde kolejne miejsce przyznaje się o 1 pkt. mniej.
Do oceny końcowej w klasyfikacji generalnej zawodów dodaje się punkty uzyskane przez poszczególne reprezentacje w pojedynku strzeleckim.
W przypadku uzyskania jednakowej surny punktów klasyfikacyjnych przez dwie lub więcej reprezentacje o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej decydują punkty uzyskane w konkurencjach kolejno:

1. Strzelanie z pistoletu wojskowego P-83 (64)
2. Strzelanie z kbkAK (AKM)
3. pojedynek strzelecki.

Oceny wyników oraz klasyfikacji miejsc zdobytych przez poszczególne reprezentacje dokonuje komisja sędziowska, powołana przez organizatora zawodów, na podstawie ustaleń niniejszego regulaminu.
Ponadto komisja sędziowska przy ocenie wyników indywidualnych i zespołowych kieruje się ogólnie przyjętymi ustaleniami zawartymi w przepisach Międzynarodowej Unii Strzeleckiej oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.7
Komisja sędziowska wraz z organizatorem zawodów sporządza następujące klasyfikacje indywidualne i zespołowe oraz na ich podstawie opracowuje protokoły:

1. Strzelanie z pistoletu wojskowego P-83 (64) - klasyfikacja indywidualna i zespołowa
2. Strzelanie z KBK AK (AKM) - klasyfikacja indywidualna i zespołowa
3. Rzut granatem F-1 z bronią - klasyfikacja indywidualna i zespołowa
4. Trójbój ogniowy (pistolet wojskowy P-83 (64), karabin KBK AK (AKM). granat F-1) -klasyfikacja indywidualna
5. Dwubój ogniowy (karabin KBK AK (AKM), pistolet wojskowy P-83 (64) - klasyfikacja indywidualna
6. Pojedynek strzelecki - klasyfikacja zespołowa
7. Zespołowy wynik centralnych zawodów strzeleckich.

Kwestie sporne lub wątpliwości wykraczające poza regulaminowe ustalenia rozstrzygane będą przez organizatora zawodów przy udziale komisji rozjemczej.

V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE ZAWODÓW

1. Organizator zawodów powinien zapewnić niezbędną, ustaloną regulaminem zawodów, ilość i rodzaj sprawnej technicznie broni, granatów ćwiczebnych, amunicji, tarcz strzeleckich, urządzeń do pojedynku strzeleckiego i druków.

2. Macierzyste organizacje okręgowe zapewniają członkom reprezentacji i delegowanym zawodnikom lornetki (lunety obserwacyjne), jednolity ubiór sportowy i wydają stosowne dokumenty podróży (delegacje). Zawodnicy powinni posiadać legitymacje członkowskie KOR, książeczki wojskowe oraz zaświadczenia lekarskie.

3. W czasie strzelań zawodników obowiązuje wysoka dyscyplina i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zabrania się:

- korzystania z kurtek i rękawic strzeleckich oraz innych niedozwolonych ułatwień, przyrządów stosowanych w strzelectwie wyczynowym;

- korygowania strzelań przez kierowników ekip. kolegów i kibiców.

4. Użycie amunicji lub broni innej niż zabezpieczona przez orgnizatora zawodów jest niedozwolone i powoduje bezwzględną dyskwalifikacje.8

Zawodnik, który naruszył ustalone niniejszym regulaminem zasady strzelań decyzją sędziego głównego powinien być zdyskwalifikowany.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektorzy Biur Zarządów Okręgowych LOK odpowiadają za delegowanie na zawody strzeleckie KOR reprezentantów posiadających co najmniej stopień podoficera rezerwy odnotowany w książeczce wojskowej,

2. Prawo interpretacji i wprowadzenia uzasadnionych warunkami lokalnymi zmian w niniejszym regulaminie przysługuje prezesowi LOK. Zmiany te powinny być,ujęte w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia zawodów Strzeleckich KOR.

3. W czasie zawodów w sprawach spornych decyzje podejmuje komisja sędziowska.

4. Sędziowie poszczególnych konkurencji mają prawo wyrywkowego dokonywania na linii wyjściowej, indywidualnej kontroli tożsamości zawodników (sprawdzenie legitymacji członka KOR, książeczki wojskowej):

W   przypadku   odstępstw   od   obowiązujących   regulaminowych ustaleń konsekwencją będzie dyskwalifikacja zawodnika lub zespołu.

5. Ewentualne protesty powinny być składane na piśmie w czasie do 30 minut po zakończeniu każdej konkurencji od momentu oficjalnego zamieszczenia wyników na tablicy ogłoszeń (klasyfikacji punktowej). Rozpatruje je komisja sędziowska zawodów i powiadamia zainteresowanego o uznaniu lub odmowie uznania protestu wraz z uzasadnieniem.

Warunkiem przyjęcia protestu przez komisję sędziowską jest wpłacenie wadium w wysokości 200 złotych. W przypadku uznania słuszności zgłoszonego protestu wadium podlega zwrotowi. W przypadku gdy protest nie został uwzględniony wadium przekazywane jest na fundusz organizatora zawodów.

X X X

Regulamin uwzględnia uwagi i propozycje zgłoszone przez zarządy okręgowe Ligi Obrony Kraju. Był rozpatrzony przez Komisję ds. Oficerów Rezerwy Zarządu Głównego LOK i uzyskał jego akceptację.

PRZYPISY

1. Jeżeli warunki nie pozwalają na wytyczenie dobiegu z 50 m do linii ognia, ostateczną odległość dobiegu usiała komisja sędziowska. Podjętą decyzję komisja sędziowska przekazuje kierownikom zespołów.

2.  Podczas wykonywania strzelania z P-83 (64) i kbkAK (AKM) w serii próbnej zawodnikom zapewnia się swobodne dojście na stanowiska ogniowe. Zezwala się na korzystanie z lornetek lub lunet. Po zakoń­czonym strzelaniu próbnym i sprawdzeniu broni przez prowadzącego (sędziego) zawodnicy ładują magazynki 10 nabojami do odbycia serii ocenionej. Załadowane magazynki pozostają na stanowiskach ogniowych obok broni.

3. Serię ocenianą rozpoczyna bieg zawodników na linię ognia po komendzie "Start" i liczy się do czasu zakończenia strzelania. Po zajęciu postawy strzeleckiej leżąc (KBK AK (KM) i stojąc (P-83 (64) zawodnicy otwierają ogień.
W strzelaniu na 100 m (zamiennie z karabinu sportowego 50 m) i 25 m w uzasadnionych przypadkach organizator zawodów (do szczebla rejonu) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu strzelania z broni sportowej - kaliber 5,6 mm do tarczy 23p dwukrotnie zmniejszonej.

4. Nie wolno jednocześnie trzymać dwóch granatów rękach.

5. O zaliczeniu trafienia decyduje miejsce upadku granatu F-1 lub bezpośrednie jego wpadnięcie do okopu po wykonanym rzucie. Trafienie w linię liczy się na korzyść zawodnika. W wypadku równoczesnego zestrzelenia trzech krążków lub gdy zestrzeli się jednakową ilość krążków, pojedynek powtarza się dobiegiem 5 metrów aż do rozstrzygnięcia. Zawodnik może załadować broń dopiero na linii ognia.

6. Do 12 zespołów pojedynek rozgrywa się w jednej grupie. Powyżej tej ilości - w dwóch grupach. Do. grupy "A" kwalifikują się zespoły o zajętych miejscach z numerami nieparzystymi (po trójboju), do grupy "B" zespoły z numerami parzystymi.
Zespoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupach eliminacyjnych "A" i "8" tworzą ścisły fina! i walczą o miejsca od 1 do 6 systemem każdy z każdym. Pozostałe zespoły walczą o kolejne miejsca np. czwarte zespoły o miejsce 7 i 8; piąte zespoły o miejsce 9 i 10 itd.

7.  Zbiór regulaminów, zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 1997 - 2000. Warszawa, listopad 1997 r. Specjalne przepisy techniczne (MUS: PZSS). Warszawa, kwiecień 1993r.

8.  Zapis pkt. V. ppkt. 4 nie dotyczy pojedynku strzeleckiego.

ZAŁĄCZNIKI

1. Karta zgłoszenia reprezentacji (zawodnika) do udziału w zawodach.
2. Szkic strzelnicy do pojedynku strzeleckiego.
3. Tabele i grafik pojedynków strzeleckich.

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.