powstanie 63dni wolnosci

Regulaminy

Regulamin - Dwuboju Obronnego (d. Kros Strzelecki)


REGULAMIN DWUBOJU OBRONNEGO (d. KROSU STRZELECKIEGO)


I. PROGRAM ZAWODÓW


Kros strzelecki obejmuje następujące konkurencje:
1. Bieg w terenie ze strzelaniem i rzutem granatem (marszobieg bojowy/)
2. Pojedynek strzelecki


II. SKŁAD ZESPOŁU

W zawodach uczestniczą zespoły reprezentujące ZW LOK w składzie:

kierownik – 1 osoba

trener – 1  osoba
zawodnicy
- dziewczęta – 3 osoby – uczennice powyżej 13 roku życia do 20 roku – decyduje rok urodzenia.

- chłopcy – 3 osoby –  uczniowie powyżej 13 roku życia do 20 roku – decyduje rok urodzenia.

Razem - 8 osób

 

Ekipy przywożą ze sobą:

- własne karabinki małokalibrowe (5,6mm)  do wyboru: Brno–2, TOZ – 14, lub TOZ – 17
- przyrządy otwarte,
- amunicję
- lunety.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizacja zawodów

Organizator obowiązany jest opracować informację o zawodach, która powinna zawierać następujące dane:

- datę i termin nadsyłania zgłoszeń, program minutowy (harmonogram) przeprowadzenia  konkurencji,

- miejsce (punkt) rejestracji ekip,

- sportowo-techniczne warunki zawodów (szkic trasy),

 Uczestnicy powinni otrzymać powyższe informacje nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem zawodów.


2. Zgłoszenia

Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zobowiązani są przesłać organizatorom zawodów wstępne zgłoszenie,  które powinno zawierać: skład liczebny ekipy, informację o rodzaju środka transportu (marka samochodu , Nr rejestracyjny), datę i godzinę przyjazdu.

3. Rejestracja

Podczas rejestracji kierownik ekipy obowiązany jest przedłożyć podpisaną pełną listę uczestników , która winna zawierać:
- imiona i nazwiska uczestników

- rok urodzenia

oraz przedstawić:

- osobiste dokumenty sportowców (dowody osobiste, legitymacje szkolne, książeczki sportowo-lekarskie z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zaświadczenia lekarskie),

- zadbać, aby wszyscy członkowie ekipy wzięli udział w uroczystym otwarciu i zakończeniu zawodów.

 
4. Losowanie

W losowanie biorą udział przedstawiciele wszystkich ekip. Za ekipy zgłoszone do zawodów, a nieobecne w czasie losowania, losuje osoba upoważniona przez sędziego głównego zawodów.

 

5. Obowiązki wysyłających zespoły

Organizacja wysyłająca zawodników odpowiada za ich  stan zdrowia i za to, by startujący znali:

- program, regulamin i dane organizacyjne zawodów,

- zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z wydanej im broni (aby posiadali umiejętność posługiwania się nią).

 

6.Trening

 Organizator zawodów, obowiązany jest do zapewnienia przeprowadzenia treningu strzeleckiego do tarcz papierowych.

 

7. Komisja odwoławcza – JURY

W skład komisji odwoławczej – jury wchodzą przewodniczący – kierownik zawodów oraz sędzia główny i 3 przedstawicieli (kierownik) uczestniczących ekip posiadających uprawnienia sędziowskie.

Jury w czasie zawodów zobowiązane jest :

- śledzić, by przygotowania i przebieg zawodów odbywały się według przyjętych zasad.

- podejmować decyzje dotyczące odwołania, zawieszania odroczenia lub przeniesienia zawodów na inną trasę,

- rozpatrywać protesty i podejmować stosowne decyzje,

- omawiać i podejmować decyzje w kwestiach spornych lub dotyczących zasad organizacyjnych,

- potwierdzać uzyskane w poszczególnych konkurencjach wyniki.

 

8.Protesty

Protest składa się wyłącznie w formie pisemnej sędziemu głównemu zawodów w ciągu 30 min. od ogłoszenia (wywieszenia) wstępnego komunikatu z wynikami oraz wpłaceniu  wadium w wysokości równowartości 25 euro. Jury zawodów rozpatrzy protest i poinformuje kierownika zainteresowanej drużyny o swojej decyzji. Jeżeli protest zostanie uwzględniony , pieniądze zostaną zwrócone. Jeżeli odrzucony –  pieniądze pozostaną u organizatora zawodów.

 

9. Dyskwalifikacja

Zawodnik podlega dyskwalifikacji jeżeli:

- achowuje się w sposób niezdyscyplinowany, (niesportowy po otrzymaniu  ostrzeżenia),

- trenuje na zamkniętej trasie , strzelnicy lub stadionie,

- nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego,

- startuje z niewłaściwym numerem lub pod cudzym nazwiskiem,

- w czasie zawodów korzysta z pomocy (przez pomoc rozumie się „prowadzenie” zawodnika na odcinku dłuższym niż 20 m),

- skrócił drogę (trasę) lub nie zameldował się na jednym z punktów kontrolnych,

- podczas strzelania wykorzysta większa ilość nabojów niż jest to przewidziane,

- w czasie strzelania nie zajmie właściwej pozycji  mimo poleceń sędziego,

- w czasie zawodów zmienia broń,

- w czasie posługiwania się bronią nie przestrzega zasad bezpieczeństwa (strzela poza wyznaczonym sektorem, strzelnicą, ładuje broń poza linią ognia, nie wykona strzału kontrolnego w przepisowej pozycji).

- rzuca granatem z niewłaściwego miejsca,

- nie udostępni swojej broni do oznakowania i pomiaru oporu języka spustowego,

- zużyje określoną liczbę nabojów, a nie odda strzału kontrolnego,

- opór języka spustu broni nie jest zgodny z przepisami,

- jeżeli dokona trzykrotnie falstartu.

 

IV.  ZASADY PROWADZENIA KONKURENCJI

 

A. BIEG W TERENIE ZE STRZELANIEM I RZUTEM GRANATEM (MARSZOBIEG BOJOWY)

 

A.1. Treść zawodów

- bieg w terenie,

- strzelanie z karabinka małokalibrowego,

- rzut granatem na odległość.

 

A.2. Długość trasy

- chłopcy – 2000 m

- dziewczęta – 1500 m

 

A.3. Wybór trasy biegowej

Trasy biegowe należy dobierać tak aby zawody były sprawdzianem przygotowania wytrzymałościowego zawodników. Rzutnia granatem powinna znajdować się na zakończenie pierwszej części trasy, natomiast strzelnica - na zakończenie drugiej lub trzeciej części trasy biegowej.

 

A.4. Pomiary i przygotowanie trasy biegowej

Trasę należy dokładnie wymierzyć. Do oznaczenia odległości stosuje się tabliczki z cyframi, ustawione na skraju trasy. Tabliczki te mają co 500 m informować o dystansie dzielącym zawodników od mety.  Odległość „ 100 ” m od mety musi być oznaczona tabliczką „ 100 ”. Trasa na całej długości musi być oznaczona chorągiewkami lub taśmą. Trasa powinna być przygotowana do przeglądu nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.

W dniu zawodów organizator powinien na nowo sprawdzić i oznakować trasę.

 

A.5. Przebieg zawodów

Zawodnik obowiązany jest przebiec trasę zgodnie z oznakowaniem i przez wszystkie punkty  kontrolne. Zejście z wyznaczonej trasy, skrócenie jej długości jest zabronione i stanowi  podstawę do dyskwalifikacji. Zezwala się informować zawodników podczas biegu osiągniętych rezultatach. Zabrania się „prowadzenia” zawodnika na trasie, co oznacza, że z przodu , obok oraz z tyłu zawodnika nie może biec prowadzący na odcinku dłuższym niż 20 m.

 

A.6. Rzut granatem na odległość

Granat F-1 - ciężar 600 gramów. Korytarz , wyznaczony do rzutu granatem powinien gwarantować bezpieczeństwo zawodnikom i sędziom na rzutni granatem. Linia rzutu powinna być dobrze widoczna. Linie oznaczające odległość muszą być wyraźnie zaznaczone taśmą i chorągiewkami. Na bokach winny być ustawione tabliczki wskazujące odległość mierzoną od przedniej linii rzutu do przedniej krawędzi linii końcowej . Sektor rozbiegu – prostokąt o wymiarach 3 x 10 m. Rzut odbywa się na wyznaczonej przestrzeni, przy czym szerokość sektora wyrzutu powinna wynosić 3 m, a szerokość sektora rzutni na odległość 40 m powinna wynosić 15 m.

Odległość rzutu dla:

- chłopców – 35 m

- dziewcząt – 20 m

 

A.7. Ocena rzutu granatem

Zawodnik ma do dyspozycji 3 granaty, które leżą przygotowane 10 m od linii rzutu. Zawodnik bierze do ręki tylko jeden granat i wykonuje rzut . W przypadku nieudanego rzutu zawodnik musi wykonać rzut drugim granatem. Jeżeli i ten rzut jest nieudany –  wykonuje rzut trzecim granatem. Zawodnik, który nie osiągnął określonej dla niego odległości (i wykorzystał wszystkie trzy granaty) obowiązany jest wykonać jedną rundę karną.

 

Zawodnik zalicza rzut jeżeli:

- rzuci granatem na linię określającą odległość rzutu (chłopcy 35 m, dziewczęta 20 m.) lub dalej,

- w momencie rzutu zawodnik nie może dotykać ani przekraczać linii wyrzutu.

 

Zawodnik  nie zalicza rzutu:

- jeżeli nie spełni wyżej opisanych warunków;

- rzuci granat poza wyznaczony sektor.

 

A.8. Rundy karne

Rundy karne należy tak umiejscowić , aby znajdowały się bezpośrednio za strzelnicami i rzutniami granatem i były wkomponowane w trasę zawodów.

Rundy karne wykonuje się na zasadzie wahadła.

Długość rund karnych:

- dla chłopców – 100 m

- dla dziewcząt – 75 m

 

Za ominięcie rundy karnej zawodnikowi dolicza się 20 sek. za każde okrążenie oraz średni czas pokonania tego okrążenia  (czas ten wyliczany jest z czasów uzyskanych przez 3 kolejnych zawodników w danej kategorii). W przypadku gdy zawodnik na skutek pomyłki sędziego przebiegnie większą niż należy liczbę okrążeń karnych, zgodnie z decyzją Jury odlicza się mu średni czas niezbędny na pokonanie tego okrążenia (czas ten oblicza się z czasów uzyskanych przez trzech kolejnych zawodników tej samej kategorii).

 

A.9. Kolejność strzelania

Chłopcy i dziewczęta strzelają jeden raz z pozycji leżącej, wykorzystując po 5 nabojów na każdego zawodnika.

 

A.10. Karabinek małokalibrowy

Zezwala się na korzystanie z nieautomatycznego karabinka o kal. 5,6mm i minimalnym oporze języka spustowego 0,5 kg. Karabinek może być wyposażony w magazynek o pojemności nie większej niż 5 nabojów. Dopuszczalna szerokość pasa – 4 cm. Przyrządy celownicze otwarte. Zabrania się korzystania z powiększających urządzeń optycznych, poziomu, podpórki dłoni /motylek - jak w specjalnych karabinkach do strzelania sportowego /, karabinków ze zmienną lufą oraz futerału na broń. Nie zezwala się stosować dodatkowych urządzeń ułatwiających ładowanie i funkcje zamka. Odpowiednią liczbę nabojów zawodnicy otrzymują na stanowisku strzeleckim.  Broń w czasie zawodów powinna być rozładowana i znajdować się

w stojakach lub na stanowisku na strzelnicy.

 

A.11. Przepisy dotyczące strzelnic

Strzelnice powinny gwarantować bezpieczeństwo podczas strzelania. Powinny one spełniać następujące wymogi:

- tylny sektor strzelnicy , przeznaczony dla widzów powinien być oddzielony,

- wydzielić strefę dla trenerów i kierowników ekip,

- w czasie strzelania strefa ognia powinna być niedostępna i strzeżona,

- numery stanowisk ogniowych powinny odpowiadać numerom tarcz , stanowisko powinno znajdować się na wprost tarczy (maksymalne, dopuszczalne odchylenie – 100 cm.),

- szerokość stanowiska strzeleckiego powinna wynosić minimum 160 cm.

Po zakończeniu strzelania zawodnik  obowiązany jest oddać strzał kontrolny na stanowisku ogniowym w kierunku tarczy w pozycji  - leżąc, następnie broń wstawić do stojaka i pobiec dalej.

 

A.12. Rozmiary tarcz i odległość do nich

Tarcze ustawia się w odległości – 50 m

Średnica krążek – 11 cm

Krążki powinny być wykonane z materiału pozwalającego kontrolować trafienia podczas strzelania i być rozmieszczone grupami po 5 krążków na białym tle. Za mechanicznymi grupami tarcz winno znajdować się białe tło. Minimalna odległość między grupami krążków /ekranami/ wynosi 100cm. Nad każdą grupa krążków należy ustawić numer odpowiadający stanowiska. Wielkość cyfr nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Na zawodach szczebla wojewódzkiego , powiatowego, gminnego dopuszcza się stosowanie urządzeń z krążkami umieszczonymi w pionie i poziomie (tzw. żety). W przypadku awarii urządzenia – winno ono być wymienione na nowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny lub sędzia konkurencji .

 

A.13. Organizacja strzelania

Po przybiegnięciu na strzelnicę, zawodnik pobiera broń i zajmuje stanowisko strzeleckie na linii ognia (o ile nie ma innych zaleceń). Zawodnik przyjmuje na stanowisku pozycję strzelecką leżąc, ładuje broń i oddaje 5 strzałów. Następnie zawodnik w pozycji leżąc  oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy. W tym momencie broń musi być rozładowana (w komorze nabojowej nie może znajdować się ani nabój ani łuska). W przypadku niewypału lub nie wyciągnięcia łuski – sędzia podaje zawodnikowi dodatkowy nabój lub wycior Zabrania się trenerom i innym osobom udzielania informacji i porad w trakcie odbywania strzelania przez zawodnika.

 

A.14. Ocena strzelania

Ocena strzelania dokonywana jest w następujący sposób:

- jeżeli zawodnik odda 5 strzałów i trafi wszystkie 5 celów , to może kontynuować bieg bez rund karnych,

- jeżeli zawodnik nie trafi 5 strzałami we wszystkie 5 celów, to za każdy nie trafiony cel musi przebiec jedną rundę karną,,

- jeżeli zawodnik nie odda wszystkich 5 strzałów, to za każdy nie oddany strzał  musi przebiec dwie rundy karne. Rundy karne odbywają się na zasadzie wahadła.

 

A.15. Start i meta.

Start i meta muszą być wyraźnie oznaczone linią startu i linią mety. Start i meta mogą znajdować się w tym samym miejscu i powinny być usytuowane na terenie płaskim.

 

A.16. Sygnał startu

Dziesięć sekund przed startem, starter podaje sygnał „ UWAGA ” i po upływie 5 sek. Zaczyna liczyć z sekundowymi przerwami: 5-4-3-2-1 i podaje komendę „ START ”.

 

A.17. Sprawdzenie i oznakowanie broni

Zawodnik ma obowiązek stawienia się na strzelnicy z bronią nie później niż 10 min. przed startem w celu przeprowadzenia kontroli broni. W czasie kontroli sprawdza się czy broń odpowiada wymogom technicznym.

 

A.18. Zasady pomiaru czasu

Pomiar czasu zawodników w czasie zawodów dokonywana jest za pomocą stoperów ręcznych lub elektronicznych. Pomiaru czasu dokonuje się od momentu komendy „START” do momentu przekroczenia przez zawodnika linii mety. Czas mierzymy z dokładnością do setnych sekundy.

 

A.19. Ubiór

Zawodnicy muszą być ubrani w odzież sportową zakrywająca kolana oraz łokcie (nogawki do kostki, rekawy do nadgarstka). Obuwie dowolne z wyjatkiem pantofli z kolcami. Dopuszcza się przypinania pętli do rękawa ubioru w celu umocowania sprzączki pasa broni. Zezwala się na stosowanie dodatkowych osłon na łokcie i kolana. Za brak włściwego ubioru zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

 

A.20. Ocena wyników zawodów (indywidualnie).

Czas uzyskany przez zawodnika określa się na podstawie różnicy między czasem startu a czasem przekroczenia mety. Jeżeli z winy organizatora wynikła strata czasu    / np. błędne skierowanie zawodnika na rundę karną itp./ czas ten odlicza się od ogólnego czasu osiągniętego przez zawodnika. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyskał najlepszy czas.   W przypadku uzyskania przez kilku zawodników jednakowych czasów zwycięża zawodnik, który uzyskał lepszy wynik w strzelaniu, a następnie w rzucie granatem, jeżeli i tu będą równe wyniki , zawodnicy ci zajmują jednakowe miejsca.

 

A.21. Ocena wyników uzyskanych przez zespoły w marszobiegu bojowym

Zwycięża zespół, którego suma czasów trzech zawodników w danej kategorii jest najniższa. Zespół, który zajął:

I miejsce uzyska – 18 pkt.,

II miejsce – 16 pkt.,
III miejsce – 14 pkt.,
IV miejsce – 13 pkt. itd.,

XVI miejsce – 1 pkt.,
zgodnie z regulaminem współzawodnictwa pomiędzyZW LOK.

 

B.POJEDYNEK STRZELECKI

 

B.1. Charakter konkurencji

Pojedynek strzelecki jest konkurencją o walorach obronnych i składa się z biegu i strzelania do opadających tarcz (krążków).

 

B.2. Skład zespołu

Dziewczęta – 3 osoby

Chłopcy – 3 osoby

 

B.3.Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą:

- sędzia główny konkurencji,

- starter,

- pomocnik startera,

- sześciu sędziów kontrolujących,

- sekretarz (protokolant).


B.4. Ubiór i wyposażenie

Ubiór, obuwie i broń tak jak w punktach: A.10. i A.19.

 

B.5. System przeprowadzania pojedynku strzeleckiego

Pojedynek strzelecki prowadzi się systemem „ każdy z każdym”. Liczbę pojedynków prowadzonych zgodnie z tym systemem oblicza się wg. wzoru:

 

Lp. = X ( x-1) / 2


gdzie:

x = liczba uczestniczących zespołów

Lp. =  liczba pojedynków

 

Przy sporządzaniu grafiku strzelań (pojedynków) - załącznik należy uwzględnić konieczność równomiernego rozdzielnika startów poszczególnych zespołów. Grafik pojedynków musi być wykonany i podany do wiadomości przed losowaniem.

 

B.6. Przygotowanie zespołów i stanowisk ogniowych

Zespoły otrzymują przy losowaniu swoje numery startowe i podczas zawodów zajmują stanowiska ogniowe wynikające z grafiku (z lewa lub z prawa).

 

B.7. Zgłoszenia drużyny i jej skład

Nazwiska i imiona członków drużyn należy zgłosić sekretarzowi zawodów nie później niż na 1 godzinę przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia konkurencji. O składzie drużyny do poszczególnych pojedynków decyduje trener. Zmiany w składzie drużyny odnotowuje pomocnik startera.

 

B.8. Przygotowanie do startu

Pojedynki przebiegają bardzo szybko i dlatego zespoły przygotowują się do kolejnych spotkań na linii przygotowawczej, która znajduje się w odległości 5m. za linią startu. Linia przygotowawcza i startowa powinny być wyraźnie oznakowane.

 

B.9. Komenda do startu

Na komendę „ przygotować się ” zespoły przechodzą z linii przygotowawczej na startową. Następnie starter podaje komendę „ uwaga ” po czym w ciągu

2 - 3 sek. na sygnał dźwiękowy następuje start.

 

B.10. Falstart

Jeśli którykolwiek z zawodników wystartuje przed podaniem sygnału startu, to start należy powtórzyć. Sygnał do powrotu zawodników na linię startu podaje się przy pomocy powtórnego sygnału. Kontrolę prawidłowości startu sprawuje pomocnik startera i w przypadku falstartu zatrzymuje zawodników i powtarza start. Starter powinien  odnotować zespół, który popełnił falstart. Zespół, który popełni trzykrotnie falstart zostanie zdyskwalifikowany w danym pojedynku.


B.11. Niestawienie się na starcie

Jeśli zespół spóźni się na start więcej niż 1 min. przegrywa pojedynek, a zespół współwalczący  wygrywa pojedynek bez walki.

 

B.12.Urządzenia techniczne

Zawody prowadzi się na strzelnicy wyposażonej w dwie grupy samo opadających tarcz. Każda grupa składa się z 3 tarcz (samo opadających krążków) rozmieszczonych w odstępie 31 cm. Odległość między grupami tarcz wynosi 1 m. Dla przyspieszenia przebiegu zawodów należy sterować tarczami z linii ognia.

 

B.13. Strzelanie

Strzelanie wykonuje się z pozycji leżąc bez  podpórki z wolnej ręki  (można z wykorzystaniem pasa) do trzech tarcz (krążków przeciwnika). Dla każdego zawodnika trenerzy przygotowują po 3 naboje, które powinny się znajdować na linii ognia. Nałożenie pasa na rękę lub przyłączenie go do broni (do opaski na ramieniu) oraz otwarcie zamka może nastąpić po przekroczeniu linii startu. Ładowanie karabinka tylko pojedynczo na stanowisku ogniowym.

 

B.14. Odległość strzelania i wymiary tarcz (krążków)

Odległość od linii ognia do tarcz - 50 m. Tarcza / krążek / okrągły o średnicy    11 cm. Tarcze (krążki) pomalowane na czarno i usytuowane na białym tle,

w jednej linii.

 

B.15. Przebieg pojedynku

Zawodnicy startują z linii startowej odległej od linii ognia o 20-30 m dobiegają do linii ognia zajmują pozycję strzelecką, ładują pjedynczymi nabojami broń i strzelają do dowolnych tarcz przeciwnika. Szerokość toru i miejsca startu zawodnika wynosi 120 – 160 cm. Zawodnicy strzelają dotąd, aż sędzia nie przerwie strzelania. Zawodnik, który wystrzela swoje naboje może wykorzystać naboje zawodnika swojego zespołu. Naboje te może przekazać współtowarzysz z zespołu nie podnosząc się jednak wyżej niż na kolana i nie odchodząc ze swojego stanowiska ogniowego. Zawodnicy opuszczają stanowiska ogniowe po oddaniu strzału kontrolnego i decyzji sędziego zezwalającej na opuszczenie stanowisk. W przypadku technicznej niesprawności urządzenia, pojedynek należy powtórzyć bezpośrednio po usunięciu usterek. Niesprawność techniczna broni w trakcie pojedynku powoduje wyłączenie zawodnika z danego pojedynku.

 

B.16. Ocena wyników pojedynku

Pojedynek przerywa się w momencie, gdy jeden z zespołów uzyskał 3 trafienia/ zbite krążki/ lub też kiedy rywalizujące zespoły zużyły wszystkie przydzielone naboje. Stosunek wygranej może być :  3:0, 3:1, 3:2,  2:0, 2:1, 2,  1:0. W przypadku remisu pojedynek kontynuuje się do momentu zwycięstwa jednego z zespołów. W takim przypadku rozbieg skraca się do 5 metrów. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 1 punkt.

 

B.17. Ocena wyniku zespołowego

Zwycięzcą zostaje zespół, który we wszystkich pojedynkach uzyskał najwięcej zwycięstw i tym samym zdobył największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez dwa zespoły decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. W przypadku , gdy trzy i więcej zespoły uzyskają tę samą ilość punktów – należy przeprowadzić między nimi dogrywkę (baraż).
Zespół, który zdobędzie:
I miejsce uzyska – 18 pkt.,
II miejsce – 16 pkt.,
III miejsce – 14 pkt.,
IV miejsce – 13 pkt.,
itd......XVI miejsce – 1 pkt,
zgodnie z regulaminem współzawodnictwa pomiędzy ZW LOK.

 

B.18. OCENA ZESPOŁOWA KROSU STRZELECKIEGO

Zwycięży zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów z marszobiegu bojowego i pojedynku strzeleckiego.

Zespół, który zdobędzie:
I miejsce uzyska  – 18 pkt, 
II miejsce – 16 pkt.,

III miejsce – 14 pkt.,
IV miejsce – 13 pkt. ,
itd. ..XVI miejsce – 1pkt.,
zgodnie z regulaminem współzawodnictwa pomiędzy ZW LOK.

bullet Powrót

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.