powstanie 63dni wolnosci

Regulamin Medalu 70-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”

 

REGULAMIN
MEDALU 70–LECIA
LIGI OBRONY KRAJU „ZA ZASŁUGI”

§ 1

Medal 70-lecia Ligi Obrony Kraju „ZA ZASŁUGI” zwany dalej „Medalem”, stanowi wyraz uznania długoletniej, wydajnej i ofiarnej działalności społecznej lub zawodowo-społecznej aktualnie czynnych członków i pracowników Ligi Obrony Kraju na rzecz realizacji zadań statutowych i programowych Ligi.

§ 2

a) „Medal” (wraz z miniaturką jego odznaki) może być nadany działaczom społecznym i zawodowo-społecznym (pracownikom etatowym) Ligi Obrony Kraju, wyróżniającym się wysokimi walorami społecznikowskimi, wnoszącym osobisty wkład w rozwój Ligi:
      - O stażu pełnienia funkcji społecznej lub świadczenia pracy przez okres co najmniej 30 lat i wyróżnionym za dotychczasową działalność Złotym Medalem „Za Zasługi dla LOK”,
      - Wyróżnionym Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” bez warunku 30 lat stażu;
b) W wyjątkowych przypadkach w stosunku do osób szczególnie zasłużonych dla LOK, można odstąpić od uwarunkowań pkt. a);
c) „Medal” może być nadany wyłącznie osobom fizycznym.


§ 3

„Medal” nadawany będzie jednorazowo na spotkaniach z okazji obchodów 70-lecia Ligi Obrony Kraju wszystkich szczebli organizacyjnych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

§ 4

Osoby fizyczne wyróżnione „Medalem” wraz z oznaką medalową otrzymują legitymację nadania.

§ 5

Oznaka „Medalu” wykonana jest z metalu w jednej wersji kolorystycznej: brązowej, o średnicy 40 mm. Na awersie nałożona jest kompozycja krzyża greckiego z krzyżem maltańskim, na skrzyżowaniu ramion znajduje się oznaka organizacyjna LOK, a na ramionach krzyża greckiego na granatowo emaliowanym tle napisy: w pionie – ZA/ZASŁUGI; w poziomie – TPŻ/LPŻ oraz na ramionach krzyża maltańskiego w dolnej części medalu, na granatowo emaliowanym tle daty: 1944/2014. Napisy i daty są koloru metalu, z którego został wykonany „Medal”. Na rewersie znajduje się napis Jubileusz 70-lecia TPŻ/LPŻ/LOK. Oznaka „Medalu” zawieszona jest na wstążce Medalu „Za Zasługi dla LOK” z dodatkowymi paskami w kolorze żółtym na brzegach.

 

§ 6

„Medal” nadaje Prezes Ligi Obrony Kraju z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydiów, Zarządów Wojewódzkich LOK.

 

§ 7

 

1. Uroczystego wręczenia „Medalu” dokonuje Prezes Ligi Obrony Kraju lub w jego imieniu: wiceprezesi ZG, członkowie ZG i pozostali członkowie RK oraz prezesi organizacji wojewódzkich LOK.
2. Prezes może upoważnić również inne osoby do wręczenia „Medalu” w jego imieniu.
3. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej „Medalu”, to „Medal” i legitymację doręcza się najbliższej rodzinie zmarłej osoby.

 

§ 8

Ewidencję wyróżnionych „Medalem” prowadzi Dział Organizacyjny Biura ZG LOK, a po zakończeniu nadawania „Medalu” ewidencję odznaczonych wraz z całą dokumentacją przechowuje się w archiwum Biura ZG LOK.

§ 9

 

„Medal” nosi się na wstążce na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach polskich.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

    ZA
RADĘ KRAJOWĄ LOK
PREZES
LIGI OBRONY KRAJU

Grzegorz JARZĄBEK
pułkownik (r.)
Warszawa, grudzień 2013 r.    
     
powrot    

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.