Jubileusz LOK w Biłgoraju

Rok 2014 to czas, w którym Liga Obrony Kraju obchodziła jubileusz 70‑lecia swojego istnienia, w całym kraju odbywały się uroczystości rocznicowe. W dniu 12 lipca przeprowadzono je również w siedzibie ZP LOK w Biłgoraju. Połączono je z otwarciem Sali Tradycji oraz przekazaniem Powiatowej Organizacji Sztandaru przez oficerów WP z Grudziądza.

Prezesem Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju jest Ryszard Łuczyn, długoletni były kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców, który w 2015 r. obchodzić będzie jubileusz 50‑lecia działalności w Lidze Obrony Kraju.

Na zaproszenie do udziału w tej podniosłej uroczystości odpowiedziało wiele osób, a wśród nich przedstawiciele władz wojewódzkich LOK, Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, zaprzyjaźnieni oficerowie WP z Grudziądza, reprezentanci władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń oraz sympatycy, a także przedsiębiorcy wspierający biłgorajski LOK.

Uroczystość rozpoczęło odegranie na trąbce piosenki Ligi Obrony Kraju, następnie przecięcia wstęgi do Sali Tradycji dokonali: Henryk Wlaź – członek Rady Krajowej LOK, Stanisław Dąbrowski – prezes Lubelskiej LOK, ppłk Jan Urbański – szef Służb Ogólnych Centrum Szkolenia Logistyki, Janusz Rosłan – burmistrz Biłgoraja, Mirosław Późniak – przewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego, ppłk Roman Murawski – przedstawiciel ZŻWP Grudziądz, Bogdan Kowalik – prezes KŻR oraz Ryszard Łuczyn – prezes Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju. Salę uroczyście poświęcił ks. komandor Józef Michalik – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju.

 
czata 2014 06 19
Prezes Ryszard Łuczyn podczas przemówienia na uroczystości 70‑lecia Ligi Obrony Kraju i otwarcia Sali Tradycji
w Biłgoraju
czata 2014 06 20
Uczestnicy uroczystości w Biłgoraju. W tle jedyne w kraju (unikatowe) godło Ligi Obrony Kraju wykonane z czarnego dębu w roku 1975 przez byłych pracowników Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców

Po tym akcie rozpoczęła się oficjalna jubileuszowa uroczystość, którą poprowadził Bogdan Kowalik. Na wstępie powitał zaproszonych honorowych gości: Henryka Wlazia – członka Rady Krajowej LOK, ppłk. Włodzimierza Chołody – członka Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w Warszawie, ppłk. Jerzego Kowalika – wiceprezesa Związku Żołnierzy WP w G rudziądzu, ppłk. Romana Murawskiego – przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z LOK Biłgoraj Związku Żołnierzy WP w G rudziądzu, ppłk. Jana Urbańskiego – szefa Służb Ogólnych Centrum Szkolenia Logistyki, ppor. Ryszarda Adamowskiego – prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP w Starogardzie Gdańskim, st. chor. Stefana Dichtinga – przewodniczącego Związku Zawodowego WP w Grudziądzu, por. Stanisława Dąbrowskiego – prezesa Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Annę Malinowską – wiceprezesa LOW LOK, prof. zw. Mieczysława Szpryngiela – członka Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie. Powitał także: płk. Stanisława Leszczyńskiego – honorowego prezesa Lubelskiej LOK, płk. Leona Ginalskiego – honorowego prezesa KŻR LOK w Nałęczowie, kpt. Stanisława Olszewskiego – wiceprezesa i sekretarza KŻR LOK w Nałęczowie, Ryszarda Choma – członka ZG Towarzystwa Wiedzy Obronnej, prezesa TOW O/Zamość, płk. Jana Zdybela – wiceprezesa TOW O/Zamość, ppłk. Wiesława Kostrubca z Zamościa, Mirosława Późniaka – przewodniczącego Rady Powiatu Biłgorajskiego, Janusza Rosłana – burmistrza Biłgoraja, Krzysztofa Żbikowskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Biłgoraja, Tadeusza Pikulę – prezesa ZP LOK w Janowie Lubelskim, Jana Filista – przewodniczącego ZIW RP w Biłgoraju, Bolesława Szymanika – prezesa Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, ppłk. Stanisława Szabata – prezesa Klubu Morsko‑Rzecznego przy LOK w Biłgoraju, Aleksandra Bełżeka – prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju, Zbigniewa Wasąga – dyrektora ZUS Biłgoraj, Ryszarda Korniaka – dyrektora Miejskiej Służby Drogowej, Krzysztofa Datkiewicza – prezesa Klubu Modelarskiego LOK Biłgoraj, Jana Pyznarskiego – Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju oraz przedsiębiorcę, Stanisławę i Tadeusza Skakujów – przedsiębiorców firma ATOS.

 
czata 2014 06 21
Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan (w okularach, siódmy w rzędzie) w towarzystwie grudziądzkich oficerów: od lewej ppłk Jan Urbański, ppłk Roman Murawski, ppłk Jerzy Kowalik, w głębi prezes biłgorajskiego KŻR Bogdan Kowalik, prezes Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn, por. Ryszard Adamowski, st. chor. Stefan Dichting, dyr. ZUS Zbigniew Wasąg, prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Stanisław Dąbrowski

Minutą ciszy uczczono pamięć pracowników i zasłużonych aktywistów LOK, którzy odeszli na zasłużony wieczny odpoczynek w okresie 70 lat działalności organizacji. Aleksander Wujec wymienił ich z imienia i nazwiska.

Następnie głos zabrał prezes Lubelskiej LOK Stanisław Dąbrowski, który przypomniał historię powstania LOK oraz pogratulował jej członkom i sympatykom, a także KŻR w Biłgoraju osiągnięć w tym długim okresie. Natomiast sekretarz KŻR Mirosław Tujak przybliżył historię biłgorajskiej LOK „podkreślając szeroko zakrojoną współpracę z Wojskiem Polskim, stowarzyszeniami kombatanckimi, władzami samorządowymi i administracji państwowej, szkołami i służbami mundurowymi oraz zasługi w popularyzowaniu historycznej wiedzy o działaniach niepodległościowych na terenie Polski i ziemi biłgorajskiej. Kolejnym mówcą był ppłk Jan Urbański – szef Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, który podziękował za możliwość udziału w tak ważnym dla LOK wydarzeniu i poinformował zebranych o przekazaniu podczas tej uroczystości sztandaru, który oficjalnie będzie nadany Powiatowej LOK w Biłgoraju w 2015 r. Podziękował też za dobrą współpracę z ZP LOK oraz KŻR LOK w Biłgoraju.

Ta piękna jubileuszowa uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym dla LOK osobom medali i odznaczeń. Otrzymali je:

Porcelanowy Krzyż „Za Zasługi dla KŻR” – Ryszard Łuczyn, prezes Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju;

Złoty medal „Za Zasługi dla LOK” – Bolesław Szymanik, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny;

Srebrny medal „Za Zasługi dla LOK” – Andrzej Furmanek i Mirosław Tujak, KŻR Biłgoraj;

Brązowy medal „Za Zasługi dla LOK” – ppłk Jan Urbański, szef Służb Ogólnych Centrum Szkolenia Logistyki.

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” przyznano: płk. D ariuszowi Żuchowskiemu – komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki (z upoważnienia odebrał ppłk Jan Urbański); ppłk. Romanowi Murawskiemu – przew. Komisji ds. Współpracy z LOK Biłgoraj, ZŻWP Koło nr 16 w G rudziądzu; ppłk. Leopoldowi Zapolskiemu‑Downarowi – prezesowi ZŻWP Koło nr 16 w G rudziądzu; ppor. Ryszardowi Adamowskiemu – prezesowi ZIW RP, Starogard Gd.; st. chor. Stefanowi Dichtingowi – przewodniczącemu Zw. Zaw. WP w Grudziądzu, Marianowi Tokarskiemu – staroście biłgorajskiemu; Januszowi Rosłanowi – burmistrzowi Biłgoraja; Stanisławowi Schodzińskiemu – wicestaroście biłgorajskiemu; Zbigniewowi Wasągowi – dyrektorowi ZUS w Biłgoraju; Henrykowi Wereskiemu – dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Biłgoraju; Janowi Pyznarskiemu – Starszemu Cechu Rzemiosł Rożnych w Biłgoraju, przedsiębiorcy; Ryszardowi Bilowi – działaczowi społecznemu; Stanisławie Skakuj – przedsiębiorcy; Tadeuszowi Skakujowi – przedsiębiorcy; Henrykowi Wlaziowi – członkowi Rady Krajowej LOK; Ryszardowi Łuczynowi – prezesowi Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju oraz jej wiceprezesowi Tadeuszowi Ferensowi, a także Janowi Kukiełce, Kazimierzowi Schodzińskiemu, Kazimierzowi Ordeckiemu, Zenonowi Łójowi, Tomaszowi Grabiasowi – członkom Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Biłgoraj.

 
czata 2014 06 22
Szkolenia Logistyki przyjmowana przez jego komendanta płk. Dariusza Żuchowskiego (w środku). Z lewej strony stoi Ryszard Łuczyn, prezes Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju; z prawej ppłk Leopold Zapolski‑Downar, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 16 w Grudziądzu

Odznakę organizacyjną „Zasłużony Działacz LOK” otrzymali: Stanisław Szabat, prezes Klubu Morsko‑Rzecznego przy LOK Biłgoraj i jego członkowie – Stanisław Bodys, Stanisław Stec, Czesław Kapuśniak, Józef Muca, Józef Zawidczak oraz członkowie LOK – Władysław Różański, Jan Kupiec, Stanisław Bżdziuch, Marian Pierścionek.

Honorową odznakę „Za Zasługi dla Federacji, Stowarzyszeń, Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych” wręczono ppor. Ryszardowi Adamowskiemu ze Stargardu Gdańskiego.

Medalem „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej” zostali odznaczeni: Henryk Wlaź, Bogdan Kowalik i Wiesław Krawczykowski.

„Medal Hetman Stanisław Żółkiewski” za popularyzację dziejów i tradycji oręża polskiego oraz upowszechnienie osiągnięć w dziedzinie obronności Towarzystwa Wiedzy Obronnej O/ Zamość przyznano ppłk. Jerzemu Kowalikowi.

Po uhonorowaniu odznaczeniami nastąpiło uroczyste wręczenie „Aktu Przekazania Sztandaru” Lidze Obrony Kraju w Biłgoraju przez Związek Żołnierzy WP Koło nr 16 w G rudziądzu i Centrum Szkolenia Logistyki. Od ppłk. Jana Urbańskiego, szefa Wydziału Ogólnego Centrum Szkolenia Logistyki odebrał go prezes ZP LOK Ryszard Łuczyn. Prezes podziękował żołnierzom za ten piękny dar oraz tym wszystkim, którzy przekazali cenne dokumenty i pamiątki do Sali Tradycji. Wartość szczególną ma „Medal 55‑lecia LOK” przekazany przez płk. Józefa Jagosa, sekretarza ZG LOK, a także dyplom do odznaki Orląt Lwowskich potwierdzający odbycie służby wojskowej w latach 1918‑1920 w 2. Pułku Strzelców Podhalańskich przez Jana Ginalskiego, ojca naszego lokowskiego kolegi Leona Ginalskiego.

Uroczystość uświetniły wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli władz samorządowych, Wojska Polskiego, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorców, którzy przekazali na ręce prezesa Ryszarda Łuczyna listy gratulacyjne, puchary i ryngrafy. Byli to: płk Leon Ginalski z LOK Nałęczów, Mirosław Późniak – przewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego, ppłk Władysław Chołody – członek Głównej Komisji Rewizyjnej LOK Warszawa, ppłk Roman Murawski – ZŻWP Grudziądz, ppor. Ryszard Adamowski – prezes ZIW RP Starogard G d., Jan Filist – prezes ZIW RP Biłgoraj, płk Stanisław Leszczyński, Zbigniew Wasąg – dyrektor ZUS Biłgoraj, Krzysztof Żbikowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Biłgoraj, Stanisław Dąbrowski – prezes Lubelskiej Organizacji LOK, Anna Malinowska – dyrektor Biura Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, płk Andrzej Milik – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Józef Głowacki – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Ryszard Choma – prezes TWO O/Zamość, Tadeusz Pikula – prezes LOK Janów Lub., Jan Pyznarski – Cech Rzemiosł Różnych, przedsiębiorca.

Z wielkim szacunkiem i podziękowaniem biłgorajska LOK odnosi się do płk. Dariusza Żuchowskiego – komendanta za otrzymany, wykuty w brązie, ryngraf obrazujący Centrum Szkolenia Logistyki.

Prezes Ryszard Łuczyn – gospodarz uroczystości dziękując za przybycie i wszelką pomoc w zorganizowaniu uroczystości wyraził przekonanie, że wykonanie prac w biłgorajskiej LOK dla uczczenia jubileuszu 70‑lecia Ligi Obrony Kraju może być przykładem społecznego zaangażowania dla wielu naszych lokowskich organizacji.

Na tym zakończono w Biłgoraju uroczystą jubileuszową galę.

 

  Elżbieta Gaweł
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.