Oferta pracy

Noworoczne spotkanie w Klubie Oficerów Rezerw y LOK prz y Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Tradycyjnie, jak co roku, na zaproszenie prezesa Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prof. dra hab. Józefa Kołodzieja 8 lutego 2019 r. do gmachu Agro II na noworoczne spotkanie członków klubu licznie przybyli także sympatycy, przyjaciele i współpracownicy. Należy tu dodać, że jest to jedyny w Polsce Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju działający przy wyższej uczelni.

Prezes Klubu prof. dr hab. Józef Kołodziej osobiście przywitał szanownych gości w osobach: JM prof. dr. hab. Zbigniewa Grądzkiego – prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, prof. dr. hab.dr. h.c. multi Mariana Wesołowskiego – poprzedniego rektora UP, płk. Jerzego Salamuchę – Prezesa Ligi Obrony Kraju, płk. pilota Józefa Jagosa – sekretarza ZG LOK, Zbigniewa Karpiuka – nowego dyrektora Biura Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK im. gen. Tadeusza Kościuszki, władze zarządów wojewódzkich i oddziałów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych, b. żołnierzy BCh, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Piłsudczyków, przedstawicieli marszałka województwa lubelskiego i prezydenta Lublina, przedstawicieli wojska, administracji samorządowej województwa, organizacji pozarządowych współpracujących i zaprzyjaźnionych z Klubem, b. oficerów Studium Wojskowego w Lublinie, pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego i innych.

 
Gości przywitał prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy UP prof. dr hab. Józef Kołodziej. Obok prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
Prezes LOK płk Jerzy Salamucha wręcza prof. Marianowi Wesołowskiemu – b. rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego Medal Pamiątkowy 100‑lecia Odzyskania Niepodległości Polski
Medale Pamiątkowe 100‑lecia Odzyskania Niepodległości Polski otrzymali również profesorowie: Józef Kołodziej i Mieczysław Szpryngiel
Pamiątkową statuetką KOR LOK został uhonorowany Prezes LOK płk Jerzy Salamucha
Kol. Stanisław Dąbrowski – zastępca kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP w Warszawie i przewodniczący Komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi ZHP
Gen. broni Związku Piłsudczyków Jerzy Cichocki uhonorował Klub Oficerów Rezerwy LOK pamiątkowym grawertonem

„Dzisiejsze spotkanie – zagaił prof. Józef Kołodziej – jest wyjątkowe w historii naszego Klubu, bowiem odbywa się w roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Z tej okazji wygłosił okolicznościowy referat na temat dziejów i tradycji niepodległościowej w zaborze austriackim (Galicji i Lodomerii). Wystąpienie prof. Kołodzieja wszyscy wysłuchali z należytą uwagą i zainteresowaniem.

Prorektor uczelni prof. Zbigniew Grądzki podziękował prezesowi Józefowi Kołodziejowi za pouczające wystąpienie, podkreślając, że działalność Klubu ma swoje należne miejsce na kartach Kroniki Uniwersytetu. Zapoznał zebranych także z aktualną sytuacją organizacyjną, ustrojem, problemami finansowymi i planami uczelni na najbliższą przyszłość, kończąc życzeniami zdrowia i pomyślności w Nowym Roku oraz powodzenia w realizacji planowanych zamierzeń klubowych.

Następnie głos zabrał płk Jerzy Salamucha – Prezes LOK, wręczając profesorom: Marianowi Wesołowskiemu, JM Zygmuntowi Litwińczukowi, Józefowi Kołodziejowi, Mieczysławowi Szpryngielowi oraz Klubowi KOR LOK lokowskie Medale Pamiątkowe 100‑lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Z kolei prezes prof. Józef Kołodziej wręczył Prezesowi LOK Jerzemu Salamusze i sekretarzowi Józefowi Jagosowi pamiątkowe statuetki klubowe.

W dalszej części spotkania kol. Stanisław Dąbrowski – autor i redaktor nr. 3. Biuletynu Informacyjnego KOR LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym „Na postoju”, poświęconego 100‑leciu niepodległości, a w szczególności 100‑leciu Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i 100‑leciu Związku Harcerstwa Polskiego, omówił główne wątki tego wydawnictwa.

W roku ubiegłym w Lublinie odbył się finał centralnych obchodów 100‑lecia tej organizacji, bowiem właśnie w tym mieście 100 lat temu, w dniach 1–2 listopada 1918 r. zorganizowano Zjazd Zjednoczeniowy organizacji skautowych z terenu trzech zaborów, na którym postanowiono utworzyć jedną wspólną organizację pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego. Z tej okazji w sierpniu ub.r., w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, odbył się Zlot 100‑lecia ZHP, a we wrześniu w Lublinie otwarto wielką wystawę pod nazwą „Niepodległość harcerstwem znaczona”, zorganizowano sesję historyczną, odsłonięto pamiątkową tablicę, odbyła się jubileuszowa gala. W październiku KOR LOK przy UP zorganizował spotkanie b. harcerzy i instruktorów ZHP spośród kadry naukowo‑dydaktycznej lubelskich uczelni. Stąd w biuletynie znalazł się długi artykuł poświęcony temu tematowi.

Ale podstawowym opracowaniem zamieszczonym w biuletynie były historie dotyczące powstania i działalności poprzedniczki LOK – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego na terenie trzech zaborów, w niepodległej Polsce i po wyzwoleniu w 1944 r., o czym w skrócie opowiedział kol. Stanisław Dąbrowski.

Na ręce prezesa KOR LOK prof. dr. hab. Józefa Kołodzieja okolicznościowe listy i życzenia złożyli m. in. prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk i prezes Zarządu Okręgowego Związku Piłsudczyków RP gen. broni Jerzy Cichocki.

Prof. Józef Kołodziej podziękował Prezesowi LOK płk. Jerzemu Salamusze za przyznane odznaczenia i zaprosił zebranych na wojskową grochówkę.

 Tekst: STANISŁAW JAN DĄBROWSKI
Zdjęcia: Paweł Michalski – Dział Promocji UP w Lublinie

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.