Oferta pracy

Z obrad Rady Krajowej LOK

Plenarne posiedzenie Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju odbyło się w dniach 14–15 grudnia 2018 r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej przy ul. Niezłomnych 1. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Krajowej, Zarządu Głównego, dyrektorzy Oddziałów Biura Zarządu Głównego, dyrektorzy Biur Zarządów Wojewódzkich oraz pracownicy merytoryczni Biura Zarządu Głównego LOK. W obradach uczestniczył także Prezes Honorowy Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz Jarząbek. Jego uczestnicy dokonali bilansu działalności Ligi Obrony Kraju w 2018 r. oraz podjęli wiele istotnych dla życia Organizacji uchwał.

Obrady otworzył i im przewodniczył Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Jerzy Salamucha. Prezes LOK na wstępie przywitał członków Rady Krajowej i zaproszonych gości, a następnie przedstawił porządek obrad. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Rady Krajowej.

Istotną część obrad Rady Krajowej stanowiły kwestie finansowe – omówienie wyniku finansowego za 10 miesięcy 2018 r. i założenia budżetu na rok 2019. Sprawy finansowe przedstawił dyrektor Pionu Ekonomiczno‑Finansowego Biura ZG LOK płk(r) Piotr Zielaskowski. Na 2019 r. przyjęto wzrost poziomu kosztów ze względu na rosnące ceny materiałów, energii i płacy minimalnej. Ostatecznie zaplanowano wynik finansowy w wysokości 95 tys. zł. W 2019 r. władze centralne LOK dużą uwagę będą przykładały do realizacji zadań wynikających ze statutu Ligi Obrony Kraju. Na ten rodzaj działalności planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 13 mln 469 tys. zł.

Jednym z punktów obrad Rady Krajowej były sprawy inwestycyjno‑majątkowe w LOK. Temat ten bardzo szczegółowo przedstawił Marcin Gendek, kierownik Działu Inwestycyjno‑Majątkowego BZG LOK. W 2018 r. działalność w kwestii inwestycyjno‑majątkowej koncentrowała się na dostosowaniu zasobów nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych do potrzeb działalności statutowej i szkoleniowej, sprzedaży na możliwie najkorzystniejszych warunkach tych nieruchomości, które tylko generują koszty, a ich dalsze utrzymywanie jest nieprzydatne dla działalności statutowej i gospodarczej, oraz regulacji stanów formalnoprawnych nieruchomości będących w posiadaniu Ligi.

Marcin Gendek zapoznał także zebranych z prowadzonymi w 2018 r. inwestycjami i remontami budowlanymi. Te działania koncentrowały się na modernizacji i rozbudowie obiektów, dostosowaniu do przepisów prawnych i standardów technicznych, funkcjonalnych i ekologicznych, budowie nowych obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej czy statutowej, utrzymaniu obiektów już istniejących w odpowiednim stanie techniczno‑funkcjonalnym. Wszystkie te działania są prowadzone zgodnie z uchwałami Rady Krajowej i Zarządu Głównego. W 2018 r. łączne wydatki budowlano‑remontowe wyniosły 10 mln 442 tys. zł. W 2019 r. planuje się przeznaczyć na inwestycje kwotę w wysokości 10 mln 427 tys. zł.

Rok 2019 będzie rokiem szczególnym dla Ligi Obrony Kraju ze względu na przypadającą w nim 75. rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji będzie wybity pamiątkowy medal upamiętniający tę rocznicę. Podczas grudniowego posiedzenia Rady Krajowej przyjęto wzór medalu 75‑lecia LOK „Za Zasługi”. Przyjęto także uchwałę w sprawie zwołania w roku jubileuszu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju. Rada Krajowa zaakceptowała również wzór nowego, zaproponowanego przez Prezesa LOK godła (logo) LOK. Tematyka zmiany godła była szeroko dyskutowana podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju.

Centralne uroczystości jubileuszowe i obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu odbędą się 15 czerwca br.

W trakcie grudniowych obrad Rada Krajowa podjęła wiele innych istotnych uchwał. Oto niektóre z nich: w sprawie projektu budżetu na 2019 r., planu zamierzeń działalności programowej Rady Krajowej na rok 2019, limitu odznaczeń organizacyjnych dla organizacji wojewódzkich LOK, wniosku o nadanie godności członka honorowego Janowi Ruskowi z Powiatowej Organizacji LOK w Miechowie, minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2019 r., zasad prowadzenia oraz wykorzystania środków Funduszu Centralnego, a także regulaminu wykorzystania tych środków.

Na zakończenie obrad Prezes LOK podziękował zebranym za zaangażowanie i owocną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju. Życzył także dobrego i pomyślnego nowego 2019 roku..

ZBYSŁAW GONTARZ

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.