Oferta pracy

Uchwała NR 22/2018 Rady Krajowej Ligi Obron y Kraju z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uchwała NR 22/2018
Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad gromadzenia oraz wykorzystania środków
Funduszu Centralnego (FC)

W celu racjonalnej gospodarki środkami finansowymi w Lidze Obrony Kraju na podstawie § 44 ust. 3 pkt. 6 Statutu Ligi Obrony Kraju, Rada Krajowa uchwala:
1 . Na wydzielonych rachunkach bankowych BZG (w tym OBZG oraz BZW, BO, FBO i OSzK) LOK gromadzić środki finansowe zwane dalej „Funduszem Centralnym” (FC).
2. Fundusz Centralny tworzyć z:
1) dochodów Biur (ZG, OBZG, ZW, BO, FBO i ZP) oraz podległych im jednostek terenowych i ośrodków działalności gospodarczej LOK w zakresie:
a) handlu,
b) usług, w tym stacji diagnostycznych, stacji paliw, pracowni psychologicznych i innych,
c) szkoleń kierowców samochodowych i wózków widłowych oraz innych,
d) szkoleń pracowników ochrony osób i mienia, specjalistycznych, komercyjnych, odpłatnych statutowych (płetwonurków, żeglarskich, strzeleckich itp.) oraz innych,
e) dzierżawy i najmu nieruchomości,
f) dotacji, darowizn, finansowania i dofinansowania zadań zleconych w dz. statutowej i gospodarczej,
g) składek członkowskich i składek członków wspierających
h) innych rodzajów działalności, i) odpisów amortyzacyjnych,
2) dochodów ze sprzedaży nieruchomości, praw majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i ruchomych (z wyłączeniem majątku ruchomego zdobytego staraniem członków klubów, kół zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu LOK).
3. Środki Funduszu Centralnego ze sprzedaży nieruchomości należy przekazać niezwłocznie na wyodrębniony rachunek środków trwałych Biura Zarządu Głównego. Pozostałe środki FC, pomniejszone o niezbędne, planowane wydatki danego m‑ca przesyłać w wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowania działalności LOK zał. nr 7G pkt. 6 w transzach miesięcznych w terminie do 15 każdego miesiąca za m‑c poprzedni.
4. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku oraz odpisów amortyzacyjnych przeznaczać tylko na zakup, odtworzenie i remont majątku oraz podniesienie jego standardu. W wyjątkowych wypadkach środki te mogą być użyte na inne niż ww. cele po podjęciu stosownej uchwały przez ZG LOK.
5. Środki Funduszu Centralnego wg złożonych zapotrzebowań do BZG LOK, przeznaczać na:
1) finansowanie działalności statutowej Ligi, w tym kosztów bieżących utrzymania biur i zarządów, zgodnie z przedstawionymi przez ZW LOK, Pion Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych, Oddziały Biura ZG LOK oraz Dział Organizacyjno‑Statutowy Biura ZG LOK planami budżetu zatwierdzonymi przez Radę Krajową,
2) finansowanie inwestycji budowlanych, remontów i modernizacji, zakupu środków trwałych, a także rozwoju nowych form działalności gospodarczej oraz udzielanie pomocy zwrotnej na zakup środków transportowych,
3) finansowanie kosztów utrzymania lokali i obiektów wydzielonych do prowadzenia działalności statutowej oraz gospodarczej odpowiednio przez ZW, ZP, kluby oraz Biuro ZG LOK (w tym OBZG LOK i ośrodki działalności gospodarczej),
4) finansowanie płac pracowników Biura ZG (w tym biur OBZG) i biur ZW LOK (w tym BO i FBO LOK) oraz pozostałych pracowników realizujących przedsięwzięcia statutowe i gospodarcze w jednostkach terenowych LOK,
5) finansowanie kosztów stałych nieruchomości i sprzętu czasowo niezagospodarowanego.
6. Zapotrzebowania na środki z FC do BZG LOK składają: OBZG i BZW LOK (w tym BO i FBO LOK) w terminie do 20 danego miesiąca na miesiąc kolejny. Jednostki terenowe LOK zapotrzebowania na środki z FC składają w tym samym terminie do właściwego OBZG lub BZW (w tym BO i FBO) LOK.
7. Ewidencję środków Funduszu Centralnego prowadzić w Biurze ZG (w tym w OBZG), biurach ZW (w tym BO i FBO) oraz w OSzK LOK na wydzielonych kontach analitycznych.
8. Dysponentem środków FC jest Prezes LOK na podstawie wydanego przez RK LOK Regulaminu wykorzystania środków FC LOK
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. Jednocześnie traci moc obowiązująca uchwała Nr 14/20167 Rady Krajowej z dnia 15 grudnia 2017 r.

Za Radę Krajową LOK
Prezes Ligi Obrony Kraju
JERZY SALAMUCHA

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.