Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Ppłk (r) Jerzy Krygier nominowany do nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Nominację do nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „Amicus Hominum”, XIV edycja, w roku 2019 w kategorii sport i edukacja, otrzymał od Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach ppłk (r) Jerzy Krygier, honorowy prezes myślenickiej Ligi.

Jako żołnierz zawodowy w latach 1968–1989 w opinii swoich przełożonych z czerwca 1989 r. uchodził za oficera opierającego się na ściśle określonych i niezmiennych zasadach równości i sprawiedliwości społecznej. Wykazywał się dużym zaangażowaniem w pracy społecznej, chętnie podejmował nowe wyzwania. Posiadał duży zasób wiedzy społeczno‑politycznej, którą wykorzystywał w swojej działalności dydaktycznej na stanowisku wykładowcy Studium Wojskowego. Przebieg zawodowej służby wojskowej mjr. Jerzego Krygiera pozwolił mu nabyć stosowne doświadczenie, które w połączeniu z doświadczeniem dydaktycznym może wykorzystywać nadal w pracy. Jest oficerem zdyscyplinowanym, właściwie realizującym przedsięwzięcia wynikające z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

czata 2019 04 05 50
Ppłk (r) Jerzy Krygier na tle sztandaru Zarządu Powiatowego LOK w Myślenicach. Fot. Bogdan Pietrzyk

Taka postawa życiowa oraz szerokie doświadczenie zawodowe pomogły Jerzemu Krygierowi także w pracy na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności lokowskiej. W poczuciu obywatelskiego obowiązku, idąc zgodnie z celami działalności Ligi Obrony Kraju, Jerzy Krygier w ciągu lat 2004–2019 zrealizował wiele postawionych przed nim celów, pamiętając zawsze o swojej dewizie: „Zawsze stać na straży honoru”.

Pierwszym zadaniem była odbudowa struktury terenowej, wzmocnienie kadrowe całej organizacji i zaktywizowanie działalności statutowej, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym. Już 15 czerwca 2004 r., stojąc na czele „grupy inicjatywnej”, utworzył w Myślenicach strukturę powiatową Ligi Obrony Kraju, po tym jak 27 stycznia 1996 r. Zarząd Rejonowy LOK w Myślenicach został rozwiązany. Następnie podjął starania o budowę strzelnicy kulowej. Po 15 miesiącach prac – 29 grudnia 2009 r. oddano do użytku strzelnicę sportową, z ośrodkiem rekreacji leżącym w centrum Małopolski na Zarabiu, w turystycznej strefie miasta Myślenice na trasie Kraków – Zakopane.

Jerzy Krygier zaangażował się także w organizację centralnych zawodów szkolnych w informatyce, które odbywały się z jego inspiracji i przy wydatnej pomocy Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach. Współpraca ze szkołą w Dobczycach zaowocowała powstaniem licealnej klasy mundurowej. Utworzono ją w 2009 r., stawiając na kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży obywatelskich postaw wobec obronności kraju oraz wdrażanie idei patriotycznych. Idąc dalej, Jerzy Krygier był projektodawcą zmiany patrona szkoły w Dobczycach z Witolda Wyspiańskiego na ks. prof. Józefa Tischnera, co nastąpiło w czerwcu 2012 r. To tutaj jako wychowawca Jerzy Krygier w klasie mundurowej realizował rozszerzony program z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Jako wykwalifikowany strzelec – żołnierz rezerwy Wojska Polskiego dbał o wyszkolenie uczniów i nauczenie ich musztry wojskowej, strzelania z broni pneumatycznej i kulowej przy wydatnej pomocy Ligi Obrony Kraju. Organizował dla uczniów obozy szkoleniowo‑kondycyjne, gdzie uczył ich m. in. terenoznawstwa, pływania, a nawet jazdy konnej.

Z inicjatywy Jerzego Krygiera 4 października 2013 r. miała miejsce uroczystość nadania patrona strzelnicy sportowej – porucznika pilota Kazimierza Bursztyna, co zostało połączone z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej. Pochodzący z Myślenic porucznik Kazimierz Bursztyn, polski pilot, poniósł bohaterską śmierć w maju 1940 r. w wieku 30 lat w obronie zaatakowanej przez Niemców Francji.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 240. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 16 października 2013 r. podczas uroczystego spotkania w Starostwie Myślenickim z nauczycielami powiatu myślenickiego Jerzy Krygier odebrał nagrodę z rąk starosty myślenickiego Józefa Tomali. Tu należy wspomnieć, że wielu absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach uczy się na uczelniach wojskowych bądź pracuje w szeregach Policji, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej. Dzięki staraniom Jerzego Krygiera abiturienci klas mundurowych Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach z rąk dyrektora B iura Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Krakowie płk. Marka Stasiaka otrzymują legitymacje potwierdzające zdobycie uprawnień do prowadzenia zawodów w sportach obronnych i strzelectwie sportowym.

Okres pracy zawodowo‑społecznej jako nauczyciela i wychowawcy w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach został doceniony w różnych formach: nagrodą pieniężną dyrektora Szkoły (14.10.2011), burmistrza Myślenic (22.06.2018), dyplomem‑podziękowaniem (24.04.2014) dyrektora Szkoły, a także dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach (10.04.2017).

czata 2019 04 05 51Odbudowa struktur organizacyjnych Ligi Obrony Kraju w Myślenicach – powołanie 15 czerwca 2004 r.
Zarządu Powiatowego LOK. Od lewej: Kazimierz Pardyak – prezes Komisji Rewizyjnej; Ryszard Malina –
wiceprezes ZP LOK; Jerzy Krygier – prezes ZP LOK; Bogdan Pietrzyk – sekretarz ZP LOK; Paweł Miękina –
sekretarz Zarządu Środowiskowego Klubu Pracowników Ochrony. Fot. Bogdan Pietrzyk

Jerzy Krygier brał także udział w konkursach strzeleckich innych organizacji, jak Polskie Towarzystwo Turystyczno‑Krajoznawcze Oddział „Lubomir” w Myślenicach – przy organizacji Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, czy w upamiętnieniu walk partyzantów w rejonie Łysiny na Suchej Polanie – Góra C hełm k. Myślenic. Ponadto od 2017 r. brał udział jako organizator i komandor rajdu ku czci zmarłego generała Jerzego Wójcika, byłego dowódcy „czerwonych beretów” – 6. Brygady Powietrznodesantowej. Rajd rozpoczyna się na myślenickiej strzelnicy, po czym uczestnicy biorą udział w różnych konkurencjach na obszarze 300 km.

W 1989 r. Jerzy Krygier kończy zawodową służbę wojskową w stopniu majora (mianowany 10.10.1985 r.), ale kontaktu z wojskiem nie zrywa. Pracując na rzecz organizacji wojskowych, zostaje prezesem Zarządu Koła nr 22 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a następnie członkiem Prezydium Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz członkiem Rady Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za swoje zaangażowanie, determinację w dążeniu do wyznaczonych celów, za zaangażowanie na rzecz obronności państwa 15 listopada 2015 r. został mianowany przez szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego do stopnia podpułkownika niebędącego w czynnej służbie wojskowej.

czata 2019 04 05 52aPodczas uroczystości otwarcia strzelnicy w przecinaniu wstęgi Jerzemu Krygierowi (z prawej) towarzyszyli m.in.: ppłk Eugeniusz
Gniecki,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; Zbigniew Filipiak, komendant Komendy
Powiatowej Policji 
w Myślenicach; Stanisław Bisztyga, senator RP; Marek Nawara, wojewoda małopolski; Maciej Ostrowski,
burmistrz Myślenic; Jerzy Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy w Myślenicach. Fot. UMiG Myślenice –miasto‑info.pl

czata 2019 04 05 52bObelisk poświęcony Kazimierzowi Bursztynowi, przed Zespołem Szkół w Dobczycach, ufundowany
przez Jana i Jacka Sędzików. Fot. Gazetka Szkolna nr 5 „Technikumzs.pl”

czata 2019 04 05 53Odprawa uczestników obozu sportowego, w którym biorą udział uczniowie Zespołu Szkół
w Dobczycach, dokonana przez mjr. Jerzego Krygiera. Fot. Gazetka Szkolna nr 12 „Technikumzs.pl”

Jerzy Krygier jest propagatorem idei strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród młodzieży powiatu myślenickiego, członków i sympatyków Ligi Obrony Kraju oraz rezerwistów Wojska Polskiego. Wyraża się to w prowadzeniu licznych strzelań z broni pneumatycznej i kulowej. Jest krzewicielem zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy w szkole – w której uczył, w wojsku – w którym krzewił obowiązek obronny, w organizacji społecznej – w której działa. Wszystkie te działania służą upowszechnianiu idei i umiejętności istotnych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, jak również kształtowaniu postaw patriotycznych i proobronnych wśród młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności na wielu polach aktywności, istotnych dla dobra wspólnego.

Etyka jaką cechuje się Jerzy Krygier, to wartości i normy moralne, takie jak odwaga, wierność, waleczność, zdyscyplinowanie i koleżeństwo, co przekazuje podopiecznym i podwładnym w szkole, wojsku, czy organizacjach społecznych, czerpiąc z etyki Jerzego Kotarbińskiego: „Pragnę pomagać tym ludziom, którzy byli na rozdrożach”, oraz ks. Tischnera: „Chciejmy podjąć to wezwanie do zrozumienia naszej, codziennie wykonywanej pracy”.

Jerzy Krygier swoim postępowaniem i nauczaniem rozwija wśród młodzieży umiejętność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo‑skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych). Przekazuje wiadomości w sposób integralny, przyczyniając się do lepszego rozumienia historii państwa polskiego i dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, przy zachowaniu powinności obronnych dla władz samorządowych, instytucji terytorialnych i współobywateli.

BOGDAN PIETRZYK

powrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.