Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Wywiad z Prezesem Ligi Obrony Kraju płk.(r) Jerzym Salamuchą

Panie Prezesie, Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, które w 2019 roku obchodzi 75‑lecie działalności. Proszę powiedzieć, jakie były początki Ligi Obrony Kraju i jakie momenty były najważniejsze w jej 75‑letniej historii?

czata 2019 04 05 05– Liga Obrony Kraju jest kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji jej poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. W lipcu 1944 r. w powiecie siedleckim rozwinął się ruch społeczny będący zalążkiem TPŻ, niosący pomoc rannym żołnierzom w szpitalach wojskowych. W sierpniu 1944 r. N aczelny Dowódca Wojska Polskiego zatwierdził w Lublinie statut Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Po 1947 r. w TPŻ zaczęto odchodzić od działalności opiekuńczo‑charytatywnej na rzecz kulturalno‑oświatowej dla żołnierzy. 21 lipca 1950 r. na zjeździe trzech organizacji podjęto decyzję o zjednoczeniu i powołaniu Ligi Przyjaciół Żołnierza, wyznaczając jej zadania dotyczące patriotycznego wychowania młodzieży, przygotowania jej do służby wojskowej oraz upowszechniania tradycji narodu i oręża polskiego. Na IV Zjeździe LPŻ 12 listopada 1962 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Ligę Obrony Kraju i ustalono zakres jej działania związany ściśle ze szkoleniem specjalistów dla potrzeb Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej oraz rozwojem sportów obronnych i politechnicznych wśród młodzieży. Rozbudowa bazy szkoleniowej LOK umożliwiała coraz lepszą realizację zadań zlecanych przez MON: kursy kierowców, płetwonurków, łącznościowców i kandydatów do szkół podoficerskich zasadniczej służby wojskowej. Liga Obrony Kraju przetrwała zmiany ustrojowe i po zmianach organizacyjnych nadal wypełnia większość swoich celów i zadań znajdujących się w statucie; ostatni uchwalony został przez XV Zjazd Delegatów 3 czerwca 2016 r.

– Nowe uwarunkowania okresu transformacji spowodowały konieczność dostosowania się do warunków rynkowych. Wymagało to przeprowadzenia w Lidze restrukturyzacji organizacyjnej i personalnej, przeprofilowania posiadanej bazy do innej działalności gospodarczej, przy jednoczesnej realizacji zasadniczych zadań statutowych na niezmienionym poziomie. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda struktura organizacyjna LOK?

– Obecna struktura organizacyjna LOK to dwa B iura Oddziałów Gospodarczych Zarządu Głównego w Poznaniu i Krakowie, zajmujące się działalnością gospodarczą przez sieć Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 16 Biur Zarządów Wojewódzkich obsługujących i inspirujących działalność statutową na terenie swojego województwa. Na obszarze województwa funkcjonują zarządy rejonowe, powiatowe, miejskie i gminne, tworzone z klubów i kół.

– Kierunki działania LO K można ująć w trzech grupach: organizowanie w całym kraju samoobrony, szkolenie przedpoborowych dla niektórych służb technicznych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, prowadzenie kursów politechnicznych dla potrzeb społeczeństwa. Czy może Pan opowiedzieć szerzej o głównych kierunkach działalności LOK?

– W związku z likwidacją służby zasadniczej nasze szkolenia dla MON są bardzo ograniczone i sprowadzają się do potrzeb wyszkolenia np. żołnierzy zawodowych wyjeżdżających na misje, aby uzyskali prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami ciężarowymi. Dla potrzeb wszystkich służb mundurowych prowadzimy szkolenia strzeleckie umożliwiające otrzymanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia strzelań bojowych i sportowych, także z zakresu ochrony mienia czy dla lekarzy weterynarii z umiejętności posługiwania się i celnego strzelania pociskami usypiającymi. Przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia strzeleckie, wynikające z przepisów dla banków, służby ochrony kolei czy Lasów Państwowych. Powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej, która nie posiada bazy szkoleniowej, umożliwiło ścisłą współpracę i szkolenie w niektórych specjalnościach żołnierzy tej formacji, wśród których jest wielu naszych członków, również na etatach oficerskich. Ogłaszane przez MON konkursy na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i uczniów szkół „mundurowych” w różnych dziedzinach często powierzane są naszemu Stowarzyszeniu. Po ostatnich kontrolach w MON przez NIK, dotyczących realizacji zadań powierzanych organizacjom i w ich wyniku bardzo negatywnych wniosków, MON z większą uwagą będzie wybierać wykonawców na zlecane zadania, powierzając je tym, którzy robią to dobrze, toteż spodziewamy się większego obciążenia na tym polu. Nasze działania to również sport, od wielu lat zespoły LOK wygrywają wszystkie zawody w sportach obronnych o Puchar Ministra Obrony Narodowej. Muszę przyznać, że o pierwsze miejsca rywalizują ze sobą drużyny reprezentujące nasze organizacje wojewódzkie. W rocznych planach w sportach obronnych na każdym szczeblu organizacyjnym: powiatowym, wojewódzkim i w zawodach centralnych, prowadzimy rywalizację w dwuboju obronnym, wieloboju obronnym, wieloboju strzeleckim Żołnierzy Rezerwy LOK, wieloboju marynistycznym i w strzelaniu sportowym młodzików, juniorów i seniorów. W Polskim Związku Strzelectwa Sportowego stanowimy ok. 30% zrzeszonych klubów strzeleckich, a nasi zawodnicy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata i Europy. Prowadzimy szeroki zakres szkoleń na specjalności podwodne i kursy na wszystkie stopnie płetwonurka lub instruktora, wydając certyfikaty LOK C MAS.

– Zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych stanowi jeden z podstawowych kierunków działalności LOK. Jak wygląda obecnie pozyskiwanie funduszy przez LOK i co jest zasadniczym źródłem dochodów?

– Na działalność statutową w 2018 r. Liga Obrony Kraju przeznaczyła 14 870 000 zł. Jak wcześniej wspomniałem, Oddziały Gospodarcze realizujące zadania biznesowe wypracowują środki,

– Proszę powiedzieć, ile osób obecnie zatrudnia Liga Obrony Kraju?

– W działalności gospodarczej i statutowej zatrudniamy obecnie 540 osób i ok. 310 wolontariuszy pracujących na rzecz działalności statutowej realizującej cele i zadania Ligi Obrony Kraju.

– Jakie inwestycje związane z rozwojem LOK były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

– W ostatnich latach wybudowaliśmy Okręgowe Stacje Diagnostyczne w Poznaniu, Legnicy i Ciechanowie, zakupiliśmy teren i wybudowaliśmy strzelnicę dwuosiową z salami wykładowymi i zapleczem socjalnym na potrzeby klubów strzeleckich oraz plac manewrowy w Tarnobrzegu, budynek pod wynajem dla Wyższej Szkoły Humanistycznej, a dla potrzeb statutowych krytą 50‑metrową strzelnicę w Gdańsku oraz budynki OSK ze strzelnicami w Krośnie i Przemyślu. Przeprowadziliśmy również modernizację i remont pomieszczeń w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu na potrzeby hosteli, wykonaliśmy remonty budynków w Ośrodku Szkolenia Morskiego Jastarnia, wybudowaliśmy marinę na 140 jachtów na Jeziorze Dąbie w Szczecinie, zakupiliśmy teren nad Jeziorem Tarnobrzeskim i zakończyliśmy pierwszy etap budowy bazy płetwonurków. Przedstawiłem kilka większych przedsięwzięć inwestycyjnych ostatnich lat w LOK, o modernizacji strzelnic w Wielkopolsce, Małopolsce, na Warmii i Mazurach czy Podkarpaciu nie wspominam.

– Jak ocenia Pan przyszłość LOK i jakie są plany na najbliższe lata?

– Jestem przekonany o tym, że Liga Obrony Kraju, mając tak duży potencjał osobowy i materiałowy, będzie w kolejnych latach prężnie się rozwijała, wspierając system gospodarczy i obronny Polski, dając możliwość realizacji pasji i zainteresowań swoim członkom. Demokratyczne wybory na wszystkich szczeblach organizacyjnych będą desygnować do władz prężnych, oddanych i myślących nieszablonowo członków, którzy zastępując poprzedników, będą wzmacniać i rozwijać nasze Stowarzyszenie, nie zapominając o jego historii i osiągnięciach.

– W 2019 r. Stowarzyszenie obchodzi brylantowy jubileusz swojej działalności. Jak przebiegły obchody tego jubileuszu?

– W tym roku Liga Obrony Kraju obchodzi 75. rocznicę powstania i jest to powód do naszej dumy. Jednocześnie cieszy nas, że po zmianach ustrojowych i politycznych jesteśmy ciągle docenianym przez władze państwowe, samorządowe i społeczeństwo Stowarzyszeniem. Centralne obchody 75‑lecia rozpoczęły się 15 czerwca mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów w miejscowości Sękocin. Z tej okazji został wybity medal 75‑lecia LOK, którym uhonorowano naszych zasłużonych członków oraz osoby z nami współpracujące.

„BusinessPL Magazyn”

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.