Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

25 lat pracy Klubu Strzeleckiego „VIS” LOK w Mielcu

Klub strzelecki w Mielcu zawiązano 6 czerwca 1994 r., w tamtym czasie pod nazwą Rejonowy Klub Strzelecki LOK w Mielcu, gdy po okresie historycznych przemian społecznych reaktywowanie sportu strzeleckiego było silnie odczuwaną potrzebą społeczną. Pierwsze lata działania RKS były wielkim wyzwaniem i czasem dużej mobilizacji naszej społeczności strzeleckiej

Szczęśliwie nie był to już czas minionych ograniczeń dla zrzeszania się. Społeczeństwo na nowo podejmowało oddolnie działania, mające na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb, także w skali lokalnej. Organizatorzy Rejonowego Klubu Strzeleckiego LOK: Leon Homentowski, Ryszard Kalicki, Jan Studziński i Zbigniew Ossak, wspierani byli (nie tylko w tamtym czasie) przez grono sympatyków strzelectwa. Pierwszym prezesem mieleckiego RKS LOK został Mieczysław Babula, zastępca komendanta Komendy Rejonowej Policji w Mielcu. Od początków działania Klubu nacisk położono na popularyzację strzelectwa wśród młodzieży i modernizację strzelnicy przy ul. Partyzantów. Klub działał wówczas w strukturach organizacyjnych mieleckiego Zarządu Rejonowego LOK. Pamiętamy tam do dziś pracę społeczną śp. st. bryg. Antoniego Maryniaka na rzecz naszej strzelnicy.

czata 2019 04 05 21Widok budynku głównego na terenie strzelnicy, z lewej strony znajduje się wejście na strzelnicę. Stan
obecny po rewitalizacji. Źródło: Korso (Mielec), nr 32, 12.08.1999 i dokumentacja BPZW LOK Rzeszów 2016 r.

czata 2019 04 05 22aPrezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie Krzysztof Kawalec wręcza (2007 r.) Licencję PZSS (dyscypliny:
pistolet,
karabin) ówczesnemu prezesowi „VIS” Ryszardowi Kalickiemu. Fot. Archiwum prywatne Krzysztofa Kawalca

czata 2019 04 05 22bPrezes KS „VIS” LOK w Mielcu Zenon Krawiec (z mikrofonem) dziękuje za wieloletnią pomocw modernizacji strzelnicy
przedstawicielom władz Ligi Obrony Kraju. Na zdjęciu w środku: Prezes LOK
płk Jerzy Salamucha, po prawej dyrektor
BPZW
ppłk Wiesław Karpiuk, po lewej prezes ZW LOK w Rzeszowie Krzysztof Kawalec.

czata 2019 04 05 23 List gratulacyjny Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju dla KS „VIS” LOK w Mielcu

Po latach wydzieliły się z mieleckiego RKS (przy akceptacji Zarządu Rejonowego LOK w Mielcu) samodzielne docelowo organizacje KS „Parabellum” oraz KŻR „Ogniomistrz”. Po zmianie nazwy RKS LOK w Mielcu na KS „VIS” LOK prezesem został Ryszard Kalicki (wiceprezes RKS), zawodnik oraz sędzia strzelectwa, znany mielecki popularyzator strzelectwa. Klub Strzelecki „VIS” LOK w Mielcu kontynuuje do chwili obecnej najlepsze tradycje patriotyczne, proobronne oraz strzeleckie zgodne z zasadami fair play, współdziałając od lat z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Za kadencji Ryszarda Kalickiego KS „VIS” LOK w Mielcu, będąc największym klubem strzeleckim w powiecie znalazł zasłużone miejsce w „Encyklopedii Miasta Mielca” i uzyskał licencję klubową PZSS w Warszawie. Prezes Ryszard Kalicki piastował swą funkcję do 2014 r., do przejścia na emeryturę. Uznając jego wieloletnie zasługi dla lokalnego środowiska strzeleckiego i rewitalizacji strzelnicy kulowej, jak również dla klubów LOK i szkolenia młodzieży Walne Zebranie mieleckiego KS „VIS” nadało Ryszardowi Kalickiemu tytuł Honorowego Prezesa KS „VIS”.

Obecnego prezesa Zenona Krawca, zawodnika i trenera oraz sędziego strzelectwa PZSS, wspierają wiceprezesi Andrzej Skop i Kazimierz Podolski, sekretarz Wirginiusz Królewicz i skarbnik Piotr Wójciak. Klub w Mielcu podlega obecnie pod struktury Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie. Warto się przez chwilę zastanowić, czy relacja skróconej drogi decyzyjnej ze struktury rejonowej (powiatowej itd.) jest korzystna dla funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że odpowiedź brzmi: tak. Pewne jest, że struktury pośrednie, poniżej wojewódzkich, nie mogą dysponować samodzielnie i deklaratywnie środkami, gdyż ich nie tworzą. Wygospodarowanymi środkami zarządzać winny skutecznie efektywne kluby.

czata 2019 04 05 24Na zdjęciu po lewej Prezes Jerzy Salamucha gratuluje serdecznie Leonowi Homentowskiemu,
najstarszemu członkowi RKS „VIS”

Klub „VIS” wspiera proces demokratyzacji władzy i rozwój uprawnień organizacji społecznych. Statutowo: „LOK w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji oraz przepisami prawa”*. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach wskazuje w art. 11.1 treści wagi nie do przecenienia: „Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków”**. To zaś daje prawne możliwości modyfikacji funkcjonowania stowarzyszeń w oparciu o procesy demokratyczne. Bezsprzeczne jest, że gdy zrzeszeni odczuwają możliwości statutowego (prawnego) wpływu, tym chętniej wspierają działania.

W tym roku mija 25 lat pracy Klubu Strzeleckiego „VIS” LOK w Mielcu. N a uroczystość z okazji tego jubileuszu, zorganizowaną 14 sierpnia 2019 r., przybyli liczni goście: Prezes Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Salamucha, prezes ZW LOK Krzysztof Kawalec, dyrektor BPZW LOK ppłk Wiesław Karpiuk oraz przewodniczący Kolegium Sędziów podk. WZSS Janusz Szczepański wraz z Arkadiuszem Stanisławskim, trenerem, instruktorem, jak również sędzią PZSS oraz inne osoby wspierające działania statutowe na Podkarpaciu. Zarząd KS „VIS” na tę uroczystość zaprosił także swoich członków honorowych (mniejsze grono zaprezentowano na zdjęciu, pełen skład liczy bowiem 13 osób, pozostali to: Zbigniew Ossak, Jan Mika, Andrzej Sitko, Jan Smaczny, Włodzimierz Kłaczyński, Krzysztof Kawalec i Mieczysław Struzik). Zaproszono także przedstawicieli mieleckich oraz podkarpackich instytucji, w tym władz Mielca, nadleśnictwa, PZŁ, KPP, PSP, WKU oraz sponsorów instytucjonalnych i prywatnych, dzięki którym możliwe było przywrócenie strzelnicy do pełni funkcjonalności. Dzięki wsparciu władz centralnych, jak i wojewódzkich LOK oraz zaangażowaniu w pracy członków RKS i Klubu „VIS” LOK w Mielcu wielokrotnie zdobywano cenne trofea w zawodach strzeleckich. Organizowaliśmy także szkolenia strzeleckie (zgodnie ze Statutem LOK) m. in. dla SPR Stal Mielec oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, jak również na zlecenie instytucji, urzędów oraz firm z Mielca i Podkarpacia, za co otrzymaliśmy liczne dyplomy.

czata 2019 04 05 25aCzłonkowie Honorowi „VIS”. Od prawej: Zbigniew Kmieć, Jan Studziński, Leon Homentowski,
prezes Ryszard Kalicki, Henryk Walczak, Zdzisław Leńko

czata 2019 04 05 25bPrezes LOK Jerzy Salamucha wręcza Ryszardowi Kalickiemu list gratulacyjny

czata 2019 04 05 25cKończąc część oficjalną jubileuszu 25‑lecia KS „VIS” Prezes LOK Jerzy Salamucha wręczył Zenonowi Krawcowi,
prezesowi klubu mieleckiego „VIS” LOK wyróżnienie – Buzdygan ze znakami Klubu „VIS” LOK Mielec

czata 2019 04 05 27Delegaci odbierają instytucjonalne wyróżnienia dla organizacji. Z lewej wiceprezes KS „VIS” Andrzej Skop,
po prawej prezes ZW LOK Krzysztof Kawalec. Po prawej wyróżnieni w Klubie KS „VIS” przedstawiciele młodzieży,

Wspomnieć należy, że KS „VIS” LOK w Mielcu prowadzi sekcję młodzieżową oraz zajęcia dla studentów, rozwijając zainteresowania sportami strzeleckimi. Działania KS „VIS” LOK w Mielcu wspierają: trener, asystent trenera, instruktor organizacji proobronnych, sześciu instruktorów strzelectwa, dziewięciu sędziów strzelectwa, dziesięciu prowadzących strzelanie oraz inni specjaliści strzelectwa. Wraz ze Stowarzyszeniem LOK wspieramy zajęcia dydaktyczne w zakresie szkoleń klas wojskowych ze strzelectwa i przygotowania obronnego na poziomie podstawowym, które dotyczą tak zajęć w ramach przedmiotów szkolnych, jak i warsztatów terenowych.

Po krótkim przedstawieniu dokonań Klubu „VIS” powracamy do uroczystości z okazji 25 lat jego działalności. C zęść oficjalną spotkania rozpoczął hymn Polski. N astępnie Prezes LOK płk Jerzy Salamucha przekazał na ręce Zarządu KS „VIS” list gratulacyjny B ZG LOK. Prezes Jerzy Salamucha wręczył też wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny oraz Radę Krajową LOK. Medale „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Andrzej Skop – złoty; Damian Kalicki i Piotr Wójciak – srebrny; Jarosław Kmieć, Robert Słyk, Krzysztof Król i Paweł Piasecki – brązowy. Wręczano również medale 75‑lecia LOK „Za Zasługi” oraz krzyże „Za Zasługi dla KŻR”. Prezesowi LOK asystowali dyrektor B PZW LOK oraz prezes ZW LOK w Rzeszowie, który też wręczał medale „Za Zasługi dla POW LOK”. Z kolei przedstawiciele i delegaci Zarządu KS „VIS” w Mielcu przyznali wyróżnienia członkom honorowym oraz wyróżniającym się członkom sekcji młodzieżowej i innym zaproszonym gościom. Wyróżniono bardzo duże grono osób, nie sposób wszystkich zaprezentować.

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze, co potwierdziła również część nieoficjalna, podczas której wytrwale asystowali nam długoletni społecznicy Stowarzyszenia LOK. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że system współdziałania jest czymś ważniejszym niż struktura podporządkowania. Stowarzyszenie LOK to żywi ludzie, sama struktura zaś nie jest tym, co może funkcjonować samodzielnie, bez zaplecza społecznego.

* Obowiązujący Statut Stowarzyszenia LOK, potw. odpis Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2019‑01‑26, s. 4 (...).
** Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2019 r. poz. 713).

ZENON KRAWIEC

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.