Program działania MOW na lata 2011 - 2015

PROGRAM  DZIAŁANIA

MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU 
NA LATA 2011
2015

 

W swoim codziennym działaniu Mazowiecka Organizacja Wojewódzka LOK im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, odwołuje się do tradycji narodu i oręża polskiego, doświadczeń II Rzeczypospolitej oraz swoich poprzedniczek Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Za nami 67 lat doświadczeń i znaczących osiągnięć w patriotyczno-obronnym wychowaniu młodzieży, upowszechnianiu wiedzy obronnej, w tym zdobywania   przez młodzież umiejętności i specjalności przydatnych w sytuacjach zagrożenia i kryzysu, obronie cywilnej i służbie wojskowej. Liga Obrony Kraju a w niej  Mazowiecka Organizacja Wojewódzka LOK odgrywa również ważną rolę w organizowaniu i aktywizowaniu żołnierzy rezerwy w ramach Klubów Żołnierzy Rezerwy.

Mazowiecka Organizacja Wojewódzka LOK działając w XXI wieku musi ciągle przystosowywać się do wymogów zmieniającego się świata i Europy , nowych reguł życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce. W naszym działaniu należy również uwzględniać fakt przynależności Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Liga Obrony Kraju , a w niej - Mazowiecka Organizacja Wojewódzka  LOK jest stowarzyszeniem patriotycznym – organizacją pożytku publicznego, która  odgrywa ważną rolę w:

• kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności RP;

• prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży ;

• upowszechnianiu wiedzy obronnej wśród społeczeństwa i przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń w czasie pokoju (sytuacji kryzysowych);

• upowszechnianiu wśród młodzieży kultury fizycznej i turystyki w tym rozwoju dyscyplin sportu wchodzącego w zakres zainteresowania stowarzyszenia jak również w rozwijaniu różnego rodzaju uzdolnień i zainteresowań..

Aby sprostać tym zadaniom Mazowiecka Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju  w latach nowej kadencji musi w swojej działalności uwzględnić i przyjąć  następujące założenia :

1. Przystosować działalność struktur organizacyjnych do wymogów efektywnego zarządzania i możliwości finansowych organizacji.

2. Zintensyfikować działania zmierzające do pozyskiwania z różnych źródeł środków finansowych, poprawiać efektywność ich wykorzystywania i gospodarowania nimi.

3. Poprawić efektywność wykorzystania oddanych do naszej dyspozycji środków i składników majątkowych  Ligi Obrony Kraju.

4. Pozyskiwać nowe źródła dochodów na działalność statutową.

5. Opracować program rozwoju działalności szkoleniowo-sportowej opartej na działaniu społecznym.

6. Dokonać weryfikacji posiadanej bazy i  sprzętu, przekazanych do dyspozycji MOW LOK pod względem jej przydatności do dalszej eksploatacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a sprzęt przestarzały i nieprzydatny do dalszej eksploatacji wyeliminować .

7. Inspirować w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym modernizację bazy szkoleniowej (min.  strzelnic) do  uprawiania  sportów obronnych (np. strzelectwa sportowego) i politechnicznych ( np. modelarstwa itp.)

8. Uporządkować pod względem formalno-organizacyjnym Zarządy Powiatowe i Rejonowe oraz zwiększyć skuteczność egzekwowania składek członkowskich i ich prawidłowe ewidencjonowanie i wpłaty.

Na podstawie powyższych założeń II Zjazd Delegatów Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK  ustala:

Główne Kierunki Działalności

Zobowiązuje się Zarząd Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony  Kraju do opracowania strategii działalności na lata 2011-2015:

I. W wychowaniu patriotyczno - obronnym .

W realizacji zadań wychowania patriotyczno - obronnego działacze społeczni i pracownicy etatowi wszystkich instancji podległych MOW LOK powinni odwoływać się do tradycji narodu i oręża polskiego oraz nawiązywać do doświadczeń organizacji paramilitarnych II Rzeczypospolitej i bezpośrednich poprzedniczek Ligi Obrony Kraju - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza.

1. W patriotycznym wychowaniu młodzieży:

• kultywować patriotyczne tradycje narodu polskiego w jego dążeniu do zachowania niepodległego bytu państwowego na przestrzeni dziejów;

• czcić pamięć, poświęcenie i zasługi żołnierza polskiego w jego zbrojnej walce o odzyskanie niepodległości Ojczyzny na wszystkich frontach działań militarnych;

• umacniać więź społeczeństwa - szczególnie młodzieży, a w tym naszej Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej z Wojskiem Polskim oraz popularyzować jego osiągnięcia i dokonania w procesie unowocześnienia struktur i integracji z NATO;

• kształtować patriotyczne, zaangażowane postawy członków  Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK;

• tworzyć warunki dla aktywnej działalności Klubów Żołnierzy Rezerwy – Ligi Obrony Kraju , gwarantując im możliwość kultywowania tradycji, obyczajów  i zwyczajów kadry wojska polskiego, rozwijania zainteresowań związanych z obronnością w realizacji różnych form aktywności społecznej oraz organizacji życia klubowego jak również  zacieśniania więzi społecznych między członkami;

• ozwijać współpracę z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Wydziałami Kultury Fizycznej i Sportu Urzędów, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania patriotycznego społeczeństwa w tym głównie młodzieży;

• dążyć do rozszerzenia działalności wśród młodzieży, w zakresie przygotowania do ewentualnej zawodowej  służby wojskowej, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych  i szeroko rozumianej obronności kraju;

• organizować i współorganizować, w miarę posiadanych możliwości i środków  przedsięwzięcia z okazji ważnych wydarzeń w życiu narodu polskiego, sił zbrojnych oraz Ligi Obrony Kraju.

2. W działalności Klubów  Żołnierzy Rezerwy.

• rozwijać współpracę klubów oficerów i żołnierzy rezerwy;

• tworzyć warunki sprzyjające integrowaniu środowisk żołnierzy rezerwy,

• doskonalić formy działalności klubów oficerów i żołnierzy rezerwy,

• tworzyć warunki do współpracy ze związkami oficerów i żołnierzy rezerwy  krajów  europejskich w tym z Międzysojuszniczą Konferencją Oficerów Rezerwy (CIOR) i Europejskim Stowarzyszeniem Podoficerów Rezerwy  (AESOR)  w ramach Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


3. W dziedzinie sportów obronnych i politechnicznych

• rozwijać i propagować w społeczeństwie, a głównie wśród młodzieży w tym naszych członków LOK zainteresowanie i czynne uprawianie sportów obronnych i politechnicznych, kładąc główny nacisk na takie dyscypliny jak:

a). strzelectwo sportowe

b). letnie sporty obronne

c). sporty łączności

d). informatyka

e). sporty modelarskie

f). sporty wodne : żeglarstwo, płetwonurkowanie, sporty motorowodne

g). inne sporty : tzw. „walki wschodniej” i  „szkoły  przetrwania”

h).  rekreację i turystykę -  pieszą  i rowerową,

• ukierunkować kluby specjalistyczne na powyższe  dyscypliny wzbogacając je o inne rodzaje działalności i zainteresowania, a głównie aktywności ruchowej  zmierzające do podniesienia tężyzny fizycznej, odporności psychicznej, umiejętności działania zespołowego oraz nawiązywania więzi koleżeńskich;

• dążyć do stworzenia praktycznych możliwości sprawdzenia przez członków Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK własnych umiejętności i predyspozycji psychofizycznych, poprzez starty w  imprezach  sportowych, festynach oraz zawodach na różnych szczeblach tj. w klubach, kołach i  ZR /ZP LOK. Za wiodącą uznać zasadę powszechności i masowości  w praktycznym uprawianiu dyscyplin sportów obronnych i politechnicznych, w ramach posiadanej bazy i możliwości finansowych  Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK,

• rozwijać współpracę i kontakty sportowe z innymi związkami sportowymi, w tym szczególnie z wojewódzkimi odpowiednikami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Krótkofalowców, Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, Polskiego  Związku Płetwonurkowania Sportowego, Polskiego Związku Motorowego i Narciarstwa Wodnego, Ludowymi Zespołami Sportowymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz innymi organizacjami i klubami;

• organizować w województwie i kierować naszych przedstawicieli na organizowane przez ZG LOK kursy instruktorskie, trenerskie i sędziowskie zapewniające możliwość i ciągłość prowadzenia szkolenia podstawowego i organizowania zawodów sportowych w dziedzinach sportów uprawianych w LOK.

4. W działalności organizacyjnej .

• optymalizować efektywność  działania ZR /ZP LOK i Kół oraz Klubów;

• tworzyć odpowiednie warunki i przesłanki sprzyjające przestrzeganiu dyscypliny organizacyjnej,  ułatwiającej realizację zadań statutowych w MOW  LOK;

• organizować sprawdzone i nowoczesne  formy działalności programowej        Zarządu MOW  LOK, ZR/ZP LOK i ich ogniw, zgodnych z oczekiwaniami poszczególnych środowisk;

• powoływać społeczne komisje specjalistyczne tam, gdzie mają one rzeczywistą możliwość efektywnego działania i wpływać na ich skuteczniejszą realizację zadań;

• rozszerzać  współpracę ZR/ZP LOK ze szkołami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej , organizacjami społecznymi i sportowymi, jednostkami : Wojska Polskiego , Policji Państwowej, Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej , OHP oraz Harcerstwem,

• pozyskiwać nowych członków , działaczy, sprzymierzeńców i sympatyków Ligi Obrony Kraju;

• angażować żołnierzy rezerwy zorganizowanych w KŻR-LOK i sympatyzujących z LOK do realizacji zadań na rzecz przedsięwzięć programowych;

• utrzymywać ścisłą współpracę i kontakty z lokalną prasą, telewizją i  radiem w celu rozwijania działalności informacyjnej  popularyzującej przedsięwzięcia naszego stowarzyszenia  wśród społeczeństwa;

• utrzymywać  współpracę z wydawnictwami wewnątrz naszego stowarzyszenia w celu prowadzenia należytej działalności informacyjnej .

5. W działalności finansowej i zarządzaniu powierzonym majątkiem LOK.

• zwiększyć efektywność działania pracowników terenowych LOK mającą na celu skuteczne zdobywanie środków na działalność statutową i sportową  poprzez   pozyskiwanie nowych sponsorów  i składanie atrakcyjnych ofert do samorządów lokalnych na zadania przez nich zlecone ;

• wykorzystywać optymalnie posiadaną bazę i majątek LOK powierzony MOW LOK do prowadzenia działalności statutowej;

• systematycznie doskonalić formy i metody działalności statutowej ;

• przestrzegać zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacyjno - statutową  MOW , ZR /ZP LOK, kół i klubów;

• przestrzegać dyscypliny finansowej oraz przepisów prawa przez  podległe jednostki organizacyjne MOW LOK;

• egzekwować konsekwentnie indywidualną odpowiedzialność osób funkcyjnych za osiągnięte wyniki oraz zarządzanie majątkiem LOK , zgodnie z posiadanymi kompetencjami;

• opracować w miarę potrzeb do końca czerwca 201 r. -  nowych wzorów dokumentów finansowych i przesłanie ich do podległych ogniw i instancji w celu właściwego rozliczania imprez przez ZR /ZP LOK oraz koła i kluby;

• środki finansowe pozyskane ze składek członkowskich i innych przychodów powinny być przyjmowane i ewidencjonowane na drukach pobranych z Biura MZW LOK. Nie dopuszcza się innych form rozliczeń;

 

 

II Zjazd Delegatów
Mazowieckiej  Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju

 

 Warszawa – Wesoła, dnia 12 luty 2011 r.

bullet Powrót

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.