Regulamin Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju

REGULAMIN

MEDALU 65 – LECIA

LIGI OBRONY KRAJU „ZA ZASŁUGI”

§ 1

Medal 65-lecia Ligi Obrony Kraju „ZA ZASŁUGI”, zwany dalej „Medalem”, zwany dalej „Medalem”, stanowi wyraz uznania długoletniej, wydajnej i ofiarnej działalności społecznej lub zawodowo-społecznej aktualnie czynnych członków i pracowników Ligi Obrony Kraju na rzecz realizacji zadań statutowych i programowych Ligi.

§ 2

a) „Medal” (wraz z miniaturką jego odznaki) może być nadany działaczom społecznym i zawodowo-społecznym (pracownikom etatowym) Ligi Obrony o stażu pełnienia funkcji społecznej lub świadczenia pracy przez okres co najmniej 30 lat, i wyróżniającym się wysokimi walorami społecznikowskimi, wnoszącymi osobisty wkład w rozwój Ligi, wyróżnionym za dotychczasową działalność Złotym Medalem „Za Zasługi dla LOK”,

b) W wyjątkowych przypadkach w stosunku do osób szczególnie zasłużonych, na wniosek Prezesa LOK, Zarząd Główny może odstąpić od uwarunkowań pkt. a),

c) „Medal” może być nadany wyłącznie osobom fizycznym.

§ 3

„Medal” nadawany będzie jednorazowo w okresie obchodów 65-lecia Ligi Obrony Kraju, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 4

Osoby fizyczne wyróżnione „Medalem” wraz z oznaką medalową otrzymują legitymację nadania
wg załącznika Nr 1.

§ 5

„Medal” jest jednostopniowy. Jego oznaka ma kształt owalu o wymiarach: szerokość 40 mm, wysokość 45 mm, obwiedzionego wieńcem laurowym (zielono emaliowanym), u dołu którego umieszczona jest okrągła tarczka (czerwono emaliowana) z liczbą „65”. Wewnątrz wieńca w owalu, znajduje się odznaka (krzyż pięcioramienny) z owalnym medalionem okolonym otokiem biało emaliowanym z napisem: ZA ZASŁUGI/TPŻ/1944-2009/LPŻ. Pośrodku na czerwono emaliowanym polu emblemat (srebrzony) LOK. Rewers gładki. Całość medalu, łącznie z liternictwem srebrzona. Oznaka medalowa zawieszana jest na wstążce Medalu „Za Zasługi dla LOK”. U góry uszko do kółka wstążki. Wzór rysunkowy Medalu Załącznik Nr 2.

§ 6

„Medal” nadaje Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie na wniosek aktualnie działającej Kapituły, powołanej przez ZG LOK.

§ 7

Do przedkładania Kapitule wniosków na piśmie (wzór wniosku Załącznik Nr 3) upoważnione są Prezydia Zarządów Wojewódzkich LOK, Główna Komisja Rewizyjna LOK oraz komisje programowe (specjalistyczne) Zarządu Głównego LOK. Inicjatywa wnioskodawca przysługuje również Prezesowi Ligi Obrony Kraju, który przedstawia ewentualne kandydatury do wyróżnienia „Medalem” bezpośrednio do rozpatrzenia przez ZG LOK.

§ 8

Wręczeniu „Medalu” należy zapewnić uroczysty charakter. W imieniu ZG LOK „Medal” wręcza Prezes lub upoważniony przez Prezesa członek RK lub ZG.

§ 9

Ewidencje wyróżnionych „Medalem” prowadzi Dział Organizacyjny biura ZG LOK, a po zakończeniu nadawania „Medalu” ewidencję odznaczonych wraz z całą dokumentacją Kapituły przechowuje się w archiwum Biura ZG LOK.

§ 10

Oznakę „Medalu” nosi się na wstążce na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach polskich.

 

ZA

ZARZĄD GŁÓWNY LOK

PREZES

LIGI OBRONY KRAJU

Grzegorz JARZĄBEK

pułkownik (r)

 

Warszawa, luty 2009 r.

Powrót